Tiedote 8.3.2005

Kuntatalouden ennakoidaan heikkenevän myös tänä vuonna

Kunnat odottavat kuntatalouden alamäen jatkuvan tänäkin vuonna. Menojen nopea kasvu yhdessä verotulojen heikon kehityksen kanssa johti viime vuonna vuosikatteiden alenemiseen ja lainakannan tuntuvaan kasvuun. Kuntien talousarvioiden mukaan kehitys jatkuu samansuuntaisena myös vuonna 2005. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen julkaisemasta kuntien talousarviotilastosta.

Kunnat arvioivat saavansa tänä vuonna verotuloja 14,2 miljardia euroa ja valtionosuuksia 4,8 miljardia euroa. Manner-Suomen kunnilta tammikuussa koottujen tilinpäätösarvioiden mukaan vastaavat luvut vuonna 2004 olivat 13,6 ja 4,7 miljardia euroa, joten kuntien saama verorahoitus kasvaa viime vuodesta noin 0,7 miljardia euroa. Tämä ei kuitenkaan riitä kattamaan toimintakatteen heikkenemistä ja rahoituskulujen kasvua, jotka painavat kuntien yhteenlasketun vuosikatteen lähes 140 miljoonaa euroa heikommaksi kuin vuonna 2004.

Talousarvioiden mukaan kuntien ja kuntien liikelaitosten yhteenlaskettu vuosikate on tänä vuonna 840 miljoonaa euroa. Vuoden 2004 talousarvioissa vastaava kate oli 966 miljoonaa euroa ja tilinpäätösarvioissa 976 miljoonaa euroa.

Poistojen ja arvonalentumisten arvioidaan olevan tänä vuonna 1,4 miljardia euroa. Vuosikate kattaa poistoista 59 prosenttia. Viime vuoden talousarvioissa tämä luku oli 70 prosenttia ja tilinpäätösarvioissa 72 prosenttia.

Kaikkiaan 157 kuntaa arvioi, että kunnan toiminta- ja rahoitustulot eivät tänä vuonna riitä toiminta- ja rahoitusmenoihin, vaan vuosikate jää negatiiviseksi. Vuonna 2004 tällaisia kuntia oli talousarvioiden mukaan 106 ja tilipäätösarvioiden mukaan 142.

Kuntien ja kuntien liikelaitosten investointeihin on tälle vuodelle varattu 2,8 miljardia euroa eli hieman vähemmän kuin viime vuonna. Suuri osa investoinneista rahoitetaan ottamalla lainaa. Jos talousarvioissa ennakoitu kehitys toteutuu, kuntien pitkäaikainen velka lisääntyy tänä vuonna hieman yli miljardilla eurolla.

Tietoja kuntien ja kuntien liikelaitosten talousarvioista 2001 - 2005 ja tilinpäätösarvioista 2004, miljoonaa euroa

TA 2001 TA 2002 TA 2003 TA 2004 TPA 20041 TA 2005
Toimintakate -14 951 -16 112 -16 801 -17 442 -17 456 -18 248
Verotulot 13 380 13 214 13 660 13 747 13 606 14 236
Valtionosuudet 3 521 3 761 3 990 4 631 4 674 4 813
Vuosikate 1 107 924 841 966 976 840
Poistot ja arvonalentumiset 1 200 1 262 1 299 1 385 1 353 1413
Tilikauden tulos -54 -292 -365 -340 -270 -381
Investointimenot 2 606 2 670 2 726 2 852 2 797 2 834
Lainanotto 1 029 1 500 1 804 1 781 1 620 1 790
Lainojen lyhennykset 569 754 666 731 788 764

1 Tilinpäätösarvio (ei sisällä Ahvenanmaan kuntia)

Tiedotteeseen liittyvä tilastojulkistus.

Lähde: Kuntien talousarviot 2005. Julkinen talous 2005:2. Tilastokeskus

Lisätietoja: Matti Laine (09) 1734 3307