Tiedote 15.3.2005

Hiilidioksidipäästöt pienenivät viime vuonna

Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen polton hiilidioksidipäästöt laskivat viime vuonna 5 prosenttia vuoden 2003 ennätyslukemista. Päästöt olivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 67 miljoonaa tonnia eli noin 3,5 miljoonaa tonnia pienemmät kuin vuotta aiemmin.

Päästöjä vähensi pääasiassa vesivoiman tuotannon kasvu, joka korvasi hiiltä, maakaasua ja turvetta sähkön tuotannossa. Runsaat sateet lisäsivät vesivoiman tuotantoa. Myös lämpimät säät vähensivät päästöjä pienentämällä lämmön tarvetta ja sen tuotantoa.

Kasvihuonekaasujen päästöt 1990-2004

Kioton pöytäkirjassa ja sitä koskevassa EU:n taakanjaossa on Suomen kasvihuonekaasujen päästöjen tavoitteeksi vuosille 2008-2012 asetettu vuoden 1990 päästömäärät. Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen hiilidioksidipäästöjen osuus on noin 80 prosenttia kaikista kasvihuonekaasujen päästöistä. Vuoden 2004 kaikki kasvihuonekaasupäästöt ovat arviolta yhteensä noin 16 prosenttia suuremmat kuin vuoden 1990 päästöt.

Vesivoiman tuotanto kasvoi 56 prosenttia

Vuonna 2004 energian kokonaiskulutus pieneni 0,5 prosenttia eli pysyi lähes samansuuruisena kuin edellisvuonna. Uusiutuvien energialähteiden käyttö kasvoi 10 prosenttia ja niiden osuus energian kulutuksesta lisääntyi 25 prosenttiin.

Vesivoiman tuotanto kasvoi peräti 56 prosenttia vuonna 2004. Vesivoiman lisäksi puupolttoaineiden käyttö lisääntyi 5 prosenttia, mihin on vaikuttanut metsäteollisuuden tuotannon nopea kasvu. Sekä puunjalostusteollisuuden jäteliemien että muiden teollisuuden puupolttoaineiden käyttö lisääntyi. Tuulivoimankin tuotanto kasvoi selvästi, vaikka sen osuus energiantuotannosta on vielä hyvin pieni.

Sähkön nettotuonti sen sijaan pysyi lähes edellisen vuoden suuruisena. Sähköä tuotiin Venäjältä ja sitä vietiin Ruotsiin lähes samat määrät kuin vuotta aiemmin.

Fossiilisia polttoaineita käytettiin vähemmän

Fossiilisia polttoaineita käytettiin viime vuonna 4 prosenttia ja turvetta 8 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2003. Eniten laski hiilen käyttö, 11 prosenttia. Myös maakaasua käytettiin 3 prosenttia vähemmän, mutta öljyä käytettiin lähes saman verran kuin edellisenä vuotena.

Energian kulutus energialähteittäin 2003-2004

Energian loppukäyttö kasvoi 2 prosenttia vuonna 2004. Energian loppukäytöllä tarkoitetaan energiamäärää, joka jää energian siirto- ja muuntohäviöiden jälkeen yritysten, kotitalouksien ja muiden kuluttajien käyttöön. Sähkön käyttö puolestaan lisääntyi viime vuonna hieman alle 2 prosenttia.

Bruttokansantuote kasvoi viime vuonna jopa 3,7 prosenttia, joten kansantalouden energiaintensiteetti laski voimakkaasti. Energiaintensiteetti lasketaan energian kokonaiskulutuksen suhteena bruttokansantuotteeseen. Myös sähköintensiteetti pieneni hieman.

Sähkön tuotanto Pohjoismaissa kasvoi 4 prosenttia ja kulutus 3 prosenttia vuonna 2004. Tuotanto lisääntyi eniten Ruotsissa, 12 prosenttia, vaikka kulutus kasvoi vain prosentin. Ydinvoiman tuotanto lisääntyi Ruotsissa 15 prosenttia ja vesivoiman 12 prosenttia. Sähkön hinta pohjoismaisessa sähköpörssissä laski selvästi vuoden 2004 aikana. Suomen alueella tuotetun sähkön hinta laski joulukuun 2003 ja joulukuun 2004 välisenä aikana lähes 12 prosenttia.

Lähde: Energiaennakko 2004. Tilastokeskus

Lisätietoja: Leena Timonen (09) 1734 2518, Kari Grönfors (09) 1734 2728

Linkit: Tiedotteeseen liittyvä tilastojulkistus, energiatilastojen kotisivu ja aikaisempia tietoja.