Tiedote 26.4.2005

Työllisyys ja työttömyys maaliskuussa 2005

- Työllisiä 51 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 67,1 prosenttia
- Työttömiä 23 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin
- Työttömyysaste 8,5 prosenttia, työttömänä 219 000 henkeä
- Työnvälityksessä 41 000 uutta avointa työpaikkaa
- Vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä keskimäärin 36 000 työllistä enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana

Työllisiä oli maaliskuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 51 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Palkansaajien määrä kasvoi, mutta yrittäjien määrä pysyi lähes ennallaan. Niin sanottujen epätyypillisten työsuhteiden osuus lisääntyi: osa- ja/tai määräaikaisia työsuhteita oli 56 000 edellisvuotta enemmän. Työllisyys lisääntyi talonrakentamisessa, kaupassa, rahoitus- ja vakuutustoiminnassa, kiinteistöalan palveluissa sekä julkisissa ja muissa palveluissa. Työpaikat vähentyivät metalli- ja muussa teollisuudessa, liikenteessä ja liike-elämän palveluissa. Työpaikat lisääntyivät Etelä- ja Länsi-Suomen läänissä ja pysyivät ennallaan muissa lääneissä.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15 - 64-vuotiaista oli maaliskuussa 67,1 prosenttia. Se oli 1,3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Naisten työllisyysaste nousi 2,4 prosenttiyksiköllä 66,3 prosenttiin ja miesten 0,2 prosenttiyksiköllä 67,8 prosenttiin. Kausivaihtelusta tasoitettu työllisyysaste oli 68,1 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 3/2004 - 3/2005, tuhatta henkeä

Maaliskuu 2005 Maaliskuu 2004 MUUTOS, %
3/04 - 3/05
Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:
Työlliset yhteensä 2 365 2 314 2,2
- palkansaajat 2 062 2 013 2,5
- yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 302 301 0,4
Työllisyysaste, % 67,1 65,8 1,3 2
Työttömät 1 219 242 -9,6
Työttömyysaste, % 8,5 9,5 -1,0 2
Työvoima yhteensä 2 584 2 556 1,1
Työvoimaosuus, % 65,5 65,0 0,5 2
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 360 1 376 -1,2
- opiskelijat 361 377 -4,3
- kotitaloustyössä 89 90 -0,9
työvoimaan kuulumattomista piilotyöttömiä 81 68 19,0
Työministeriön työnvälitystilasto:
Työttömät työnhakijat 278 289 -3,7
- yli vuoden työttömänä olleet 74 72 1,6
Tukitoimenpitein työllistetyt 35 36 -3,0
Työvoimakoulutuksessa 35 37 -5,0
Työharjoittelussa, vuorottelutyössä 22 22 0,5
Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 41 42 -0,7
Muutos -sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista
1 Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksen mukaisesti tilastoituna
2 prosenttiyksikköä

Työttömiä oli työvoimatutkimuksen mukaan maaliskuussa 219 000 eli 23 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli 8,5 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 9,5 prosenttia. Kausivaihtelusta tasoitettu työttömyysaste oli 8,3 prosenttia.

Naisten työttömyysaste oli 7,9 prosenttia ja miesten 9,0 prosenttia. 15 - 24-vuotiaitten nuorten työttömyysaste oli 22,5 prosenttia. Kausivaihtelusta tasoitettu nuorten työttömyysaste oli 20,2 prosenttia. Työttömyysaste oli matalin Etelä-Suomen läänissä, 6,7 prosenttia, ja korkein Lapin läänissä, 14,9 prosenttia. Toimialoista korkein työttömyysaste oli rakentamisessa, 11,3 prosenttia.

Työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä työllisiä oli keskimäärin 2 337 000 henkeä eli 36 000 enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Työllisyysaste nousi 0,8 prosenttiyksikköä ja oli 66,3 prosenttia. Työttömiä puolestaan oli keskimäärin 235 000 eli 2 000 vähemmän kuin vuoden 2004 tammi-maaliskuussa.

Työvoimatoimistoissa oli maaliskuun 2005 lopussa kaikkiaan 278 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 11 000 pienempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Työttömyys laski edellisestä vuodesta kaikkien muiden paitsi Lapin TE-keskuksen alueella. Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettujen määrä oli 3 000 pienempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,6 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 28 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 4 000 pienempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin maaliskuussa 41 000 uutta avointa työpaikkaa eli 1 000 vähemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää. Työvoimatutkimuksen tiedot kootaan kaikilta kuukauden viikoilta.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Niiden mukaan henkilö tilastoituu työttömäksi, jos hän on 15 vuotta täyttänyt, työtä vailla, hakenut viimeisten neljän viikon aikana aktiivisesti työtä ja on työhön käytettävissä kahden viikon sisällä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Tilastointierojen vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILO:n suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä voivat erota toisistaan. Viimeaikaisia eroja on selvitetty Internet-osoitteessa http://www.tilastokeskus.fi/tk/el/tyoll08s.html.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli eli virhemarginaali on noin ± 0,6 prosenttiyksikköä. Työttömien määrän luottamusväli on noin ± 15 000 henkeä.

Lisätietoja: Tilastokeskus: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524,
Veli Rajaniemi (09) 1734 3434
Sähköposti: tyovoima.tilastokeskus@tilastokeskus.fi; Internet: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index.html;
Työministeriö: Oiva Lönnberg 010 60 48048, Internet: http://www.mol.fi/tyollisyyskatsaus
Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi)