Pressmeddelande 26.4.2005

Sysselsättning och arbetslöshet i mars 2005

- Antalet sysselsatta 51 000 fler än året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 67,1 procent
- Antalet arbetslösa 23 000 färre än för ett år sedan
- Det relativa arbetslöshetstalet 8,5 procent, 219 000 personer arbetslösa
- 41 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen
- Under första kvartalet 2005 i medeltal 36 000 fler sysselsatta än under motsvarande period året innan

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i mars 51 000 personer fler än året innan. Antalet löntagare ökade, men antalet företagare var nästan oförändrat. Andelen s.k. atypiska anställningsförhållanden ökade: antalet anställningsförhållanden på del- och/eller visstid var 56 000 fler än året innan. Sysselsättningen ökade inom husbyggnadsverksamheten, handeln, finansierings- och försäkringsverksamheten, fastighetstjänster samt inom offentliga och övriga tjänster. Antalet arbetsplatser minskade inom metallindustrin och den övriga industrin, transporten och företagstjänster. Antalet arbetsplatser ökade inom Södra och Västra Finlands län och var oförändrat i de övriga länen.

Det relativa sysselsättningstalet, dvs. andelen sysselsatta av alla 15 - 64-åringar, var i mars 67,1 procent. Detta var 1,3 procentenheter högre än året innan. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 2,4 procentenheter till 66,3 procent och för män med 0,2 procentenheter till 67,8 procent. Det säsongrensade relativa sysselsättningstalet var 68,1 procent.

Förändringar i sysselsättningen 3/2004 - 3/2005, tusen personer

Mars 2005 Mars 2004 FÖRÄNDRING, %
3/04-3/05
Statistikcentralens arbetskraftsundersökning:
Sysselsatta totalt 2 365 2 314 2,2
- löntagare 2 062 2 013 2,5
- företagare och företagarfamiljemedlemmar 302 301 0,4
Relativt sysselsättningstal, % 67,1 65,8 1,3 2
Arbetslösa1 219 242 -9,6
Relativt arbetslöshetstal, % 8,5 9,5 -1,0 2
Arbetskraften totalt 2 584 2 556 1,1
Arbetskraftsandel, % 65,5 65,0 0,5 2
Utanför arbetskraften totalt 1 360 1 376 -1,2
- studerande 361 377 -4,3
- i hushållsarbete 89 90 -0,9
latent arbetssökande av personer utanför arbetskraften 81 68 19,0
Arbetsministeriets arbetsförmedlingsstatistik:
Arbetslösa arbetssökande 278 289 -3,7
- arbetslösa längre än ett år 74 72 1,6
Sysselsatta genom åtgärder 35 36 -3,0
I arbetskraftsutbildning 35 37 -5,0
I arbetspraktik, arbetsalternering 22 22 0,5
Nya lediga arbetsplatser vid arbetskraftsbyråerna 41 42 -0,7
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendation
2 procentenheter

Enligt arbetskraftsundersökningen fanns det i mars 219 000 arbetslösa, dvs. 23 000 färre än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,5 procent, då det året innan var 9,5 procent. Det säsongrensade relativa arbetslöshetstalet var 8,3 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor var i mars 7,9 procent och för män 9,0 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs.15 - 24-åringar, var 22,5 procent. Det säsongrensade relativa arbetslöshetstalet för unga var 20,2 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, 6,7 procent, och högst i Lapplands län, 14,9 procent. Bland näringsgrenarna var det relativa arbetslöshetstalet högst inom byggverksamheten, 11,3 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta under första kvartalet år 2005 i medeltal 2 337 000 personer, dvs. 36 000 fler än under motsvarande period i fjol. Det relativa sysselsättningstalet steg med 0,8 procentenheter och var 66,3 procent. Antalet arbetslösa var å sin sida i medeltal 235 000, dvs. 2 000 färre än i januari-mars 2004.

I slutet av mars 2005 fanns det vid arbetskraftsbyråerna totalt 278 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 11 000 lägre än i mars i fjol. Arbetslösheten sjönk från året innan inom alla andra förutom Lapplands TE-centralsområde. Antalet arbetslösa som sysselsattes med arbetskraftspolitiska åtgärder var 3 000 färre än i mars året innan. Åtgärderna gällde 3,6 procent av arbetskraften. Det fanns 28 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbetskraftsbyråerna. Antalet var 4 000 mindre än i mars i fjol. I mars anmäldes 41 000 nya lediga arbetsplatser till arbetskraftsbyråerna, dvs. 1 000 färre än i mars året innan.

Skillnader mellan arbetskraftsundersökningen och arbetsfördelningsstatistiken

Sysselsättningsläget följs varje månad upp med hjälp av både Statistikcentralens urvalsbaserade arbetskraftsundersökning och arbetsministeriets registerbaserade arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken beskriver situationen månadens sista vardag. Uppgifterna i arbetskraftsundersökningen samlas in för alla veckor i månaden.

Arbetskraftsundersökningen följer Internationella arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer för statistikföring och den praxis som förutsätts av Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. Enligt dessa statistikförs en person som arbetslös om han/hon fyllt 15 år och är utan arbete samt under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete och är disponibel för arbete inom två veckor. Arbetsförmedlingsstatistiken bygger på lagstiftning och administrativa bestämmelser.

Grunderna för statistikföring av arbetslöshet i arbetskraftsundersökningen avviker från de statistikgrunder som tillämpas i arbetsförmedlingsstatistiken i fråga om hur aktivt den arbetslösa söker arbete och i vilken mån han/hon står till arbetsmarknadens förfogande. På grund av skillnaderna i statistikföringen kan antalet arbetslösa arbetssökande avvika från antalet arbetslösa räknat enligt ILO:s rekommendationer. Skillnaderna under den senaste tiden presenteras på webbadressen http://www.tilastokeskus.fi/tk/el/tyoll08s.html.

De siffror som bygger på arbetskraftsundersökningen omfattar slumpmässig variation som föranleds av urvalet. Exempelvis är det relativa arbetslöshetstalets konfidensintervall på 95 procent, dvs. felmarginalen, ungefär ± 0,6 procentenheter. Konfidensintervallet för antalet arbetslösa är ungefär ± 15 000 personer.

Förfrågningar: Statistikcentralen: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524,
Veli Rajaniemi (09) 1734 3434.
E-post: tyovoima.tilastokeskus@tilastokeskus.fi; Internet: http://www.tilastokeskus.fi/tk/el/tyoel.html;
Arbetsministeriet: Oiva Lönnberg (09) 010 60 48048, Internet: http://www.mol.fi/sysselsattningsoversikt
De färskaste säsongrensade arbetslöshetsuppgifter som EU publicerat (på engelska)