Tiedote 11.5.2005

Ikääntyneet naiset entistä pidempään työelämässä

Ikääntyneiden työllisyysasteet kohosivat laman jälkeen melko ripeästi. Naisten työllisyysaste on jo ohittanut miesten työllisyysasteen, ja 55 vuotta täyttäneet naiset tekevät nyt enemmän ansiotyötä kuin koskaan aikaisemmin Suomen historiassa. Ikääntyneiden työssäolo on kasvanut Suomessa EU-maista eniten. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisusta Tallella ikä eletty, johon on koottu ajantasaista tilastotietoa väestön ikääntymisestä ja ikääntyneiden elinolojen muutoksista.

55-vuotiaiden naisten ja miesten jäljellä olevien työvuosien odotearvo putosi laman aikana kolmeen vuoteen. Nyt ikääntyneillä miehillä on odotettavissa työvuosia keskimäärin 4,7 vuotta ja naisilla 4,6 vuotta. Iäkkäiden työpanosta vähentää hieman se, että työelämän loppupuolella osa-aikatyö ja poissaolot lisääntyvät ja ylityöt vähenevät.

55-vuotiaan työ- ja työttömyysvuosien odote 1970-2003

Eläkkeellä kulutus muuttuu

Eläkkeelle siirtyvien tulot samoin kuin kulutusmenot pienenevät. Samalla kulutusrakenne muuttuu. Elintarvike-, terveydenhoito- ja asumismenojen osuus kokonaismenoista kasvaa, kun taas liikkumiseen, alkoholiin ja ravintolapalveluihin käytettyjen menojen osuus vähenee. Yli 65-vuotiaiden talouksilla elintarvikkeiden osuus menoista on jo viidennes.

Viime vuosina kuluttajahintoja ovat laskeneet erityisesti korkojen aleneminen sekä polttoaineiden, autojen ja alkoholin halpeneminen. Eläkeläiset kuluttavat näihin kuitenkin muuta väestöä vähemmän. Vastaavasti eläkeläisten kuluttamien tavaroiden ja palvelujen hinnat ovat nousseet hieman keskimääräistä enemmän, joten ikääntyneiden elinkustannukset ovat nousseet nopeammin kuin muulla väestöllä.

Enemmistö yli 55-vuotiaista naisista asuu yksin

Iäkkäitä asuntokuntia - sellaisia, joissa vanhin henkilö on täyttänyt 55 vuotta - on yhteensä 1 027 000 eli miltei puolet kaikista asuntokunnista. Iäkkäistä naisista asuu yksin 70 prosenttia. Yksinasuvien miesten osuus alkaa kasvaa vasta 75 ikävuoden jälkeen. Eniten yksinasuvia naisia on suurissa kaupungeissa ja vähiten maaseudulla. Yksinasuvia miehiä puolestaan on enemmän maaseudulla.

Ikääntyneistä naisista 75 prosentilla ja miehistä 68 prosentilla on eri kotitaloudessa eläviä lapsia. Vajaa viidennes ikääntyneistä on lapsettomia. Noin 70 prosentilla lapsi asuu korkeintaan 20 kilometrin etäisyydellä, ja siksi lapsiin onkin mahdollista pitää tiiviistä yhteyttä. Etäisyyttä on kuitenkin sen verran, ettei lasten ole helppoa auttaa vanhempiaan käytännön asioissa.

Seurustelu naapureiden kanssa ja ystävien tapaaminen on ikääntyneillä vähentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja yhteyttä pidetään yhä useammin puhelimitse. 70 prosentilla on kuitenkin ainakin yksi harrastus, jossa he voivat tavata muita ihmisiä. Eristyneiksi katsotaan henkilöt, jotka tapaavat muita ihmisiä, puhuvat heidän kanssaan puhelimessa tai harrastavat jotain yhdessä muiden kanssa harvemmin kuin kerran viikossa. Ikääntyneistä naisista 4 ja miehistä 9 prosenttia on sosiaalisesti eristyneitä. Yksinasuvat kokevat useammin yksinäisyyttä kuin ne, jotka asuvat vaikka huonokuntoisenkin perheenjäsenen kanssa.

Pitkäaikaissairauksia EU-maista eniten

Iäkkäät ovat nykyisin entistä parempikuntoisia ja elävät itsenäisesti yhä kauemmin. Kuitenkin 70 prosenttia iäkkäistä eli lähes miljoona henkilöä ilmoitti vuonna 2001 sairastavansa jotakin pitkäaikaissairautta. Suomalaisilla iäkkäillä on EU-maista eniten pitkäaikaissairauksia. Hyvätuloisilla on pitkäaikaissairauksia vähemmän kuin pienituloisilla. Pitkäaikaissairauksia on myös sitä vähemmän, mitä korkeampi koulutus henkilöllä on.

Iäkkäiden itsensä kokema terveydentila on kohentunut. Joka kolmas 55 vuotta täyttäneistä miehistä ja naisista koki terveydentilansa hyväksi vuonna 2001, kun vuonna 1986 näin tunsi vain joka neljäs. Joka viides eli 200 000 henkilöä koki terveytensä huonoksi.

Iäkkäillä eniten kotitapaturmia

Vuonna 2003 tapaturman tai väkivallan kohteeksi joutui 256 000 yli 54-vuotiasta, mikä oli viidennes kaikista aikuisväestön tapauksista. Kaikkiaan tapaturmiin ja väkivaltaan kuoli 2 400 henkeä, joista 1 700 oli 55 vuotta täyttäneitä.

Kotitapaturmia ja muita vapaa-ajan tapaturmia tapahtuu eniten iäkkäille. Vuonna 2003 kotitapaturmia sattui 105 000 iäkkäälle. Tavallisimpia kotitapaturmia olivat kaatumiset ja liukastumiset, joiden osuus oli 75 vuotta täyttäneillä naisilla 80 prosenttia kaikista tapaturmista. Liikuntatapaturmia iäkkäille sattui 26 000, tavallisimmin hiihdossa tai lenkkeilyssä. Ostos- ja asiointimatkoilla tapahtui 52 000 tapaturmaa.

Väkivallan tai uhkailun uhriksi joutui 41 000 iäkästä, joista 63 prosenttia oli naisia. Fyysinen vamma aiheutui 8 000 väkivaltatapauksessa. Usein tekijä oli uhrille tuntematon, ja teko tapahtui kotona tai sen lähipiirissä.

Lähde: Tallella ikä eletty... Ikääntyminen tilastoissa. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Myrskylä, puh. (09) 1734 3555.

Teos julkistetaan 11.5.2005 Sosiaalitilastoseminaarissa

Julkaisu on tilattavissa Tilastotorilta