Tiedote 24.5.2005

Työllisyys ja työttömyys huhtikuussa 2005

- Työllisiä 43 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 66,4 prosenttia
- Työttömiä 12 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin
- Työttömyysaste 10,0 prosenttia, työttömänä 260 000 henkeä
- Työnvälityksessä 39 000 uutta avointa työpaikkaa
- Vuoden 2005 tammi-huhtikuussa keskimäärin 38 000 työllistä enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana

Työllisiä oli huhtikuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 43 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Palkansaajien määrä kasvoi, mutta yrittäjien määrä pysyi lähes ennallaan. Niin sanottujen epätyypillisten työsuhteiden osuus lisääntyi: osa- ja/tai määräaikaisia työsuhteita oli 24 000 edellisvuotta enemmän. Työllisyys lisääntyi metalliteollisuudessa, rakentamisessa, kaupassa, majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, sosiaalipalveluissa ja muut palvelut -ryhmässä. Työpaikat vähentyivät maataloudessa, metsäteollisuudessa, rahoitus- ja vakuutustoiminnassa, julkishallinnossa ja terveyspalveluissa. Työpaikat lisääntyivät kaikissa lääneissä paitsi Lapin läänissä, jossa niiden määrä väheni.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15 - 64-vuotiaista oli huhtikuussa 66,4 prosenttia. Se oli 1,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Naisten työllisyysaste nousi 0,9 prosenttiyksiköllä 65,4 prosenttiin ja miesten 1,2 prosenttiyksiköllä 67,4 prosenttiin. Kausivaihtelusta tasoitettu työllisyysaste oli 68,1 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 4/2004 - 4/2005, tuhatta henkeä

Huhtikuu 2005 Huhtikuu 2004 MUUTOS, %
4/04 - 4/05
Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:
Työlliset yhteensä 2 337 2 294 1,9
- palkansaajat 2 044 2 004 2,0
- yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 292 290 0,7
Työllisyysaste, % 66,4 65,3 1,1 2
Työttömät 1 260 272 -4,7
Työttömyysaste, % 10,0 10,6 -0,6 2
Työvoima yhteensä 2 596 2 566 1,2
Työvoimaosuus, % 65,8 65,2 0,6 2
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 348 1 367 -1,4
- opiskelijat 349 350 -0,2
- kotitaloustyössä 94 97 -3,0
työvoimaan kuulumattomista piilotyöttömiä 86 86 -0,6
Työministeriön työnvälitystilasto:
Työttömät työnhakijat 268 279 -3,8
- yli vuoden työttömänä olleet 73 72 1,4
Tukitoimenpitein työllistetyt 36 37 -2,5
Työvoimakoulutuksessa 35 36 -3,2
Työharjoittelussa, vuorottelutyössä 22 22 2,1
Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 39 32 21,7
Muutos -sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista
1 Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksen mukaisesti tilastoituna
2 prosenttiyksikköä

Työttömiä oli työvoimatutkimuksen mukaan huhtikuussa 260 000 eli 12 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli 10,0 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 10,6 prosenttia. Kausivaihtelusta tasoitettu työttömyysaste oli 8,6 prosenttia.

Naisten työttömyysaste oli 9,6 prosenttia ja miesten 10,4 prosenttia. 15 - 24-vuotiaitten nuorten työttömyysaste oli 29,3 prosenttia. Kausivaihtelusta tasoitettu nuorten työttömyysaste oli 20,6 prosenttia. Työttömyysaste oli matalin Etelä-Suomen läänissä, 8,1 prosenttia, ja korkein Lapin läänissä, 18,0 prosenttia. Toimialoista korkein työttömyysaste oli rakentamisessa, 9,7 prosenttia.

Työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2005 tammi-huhtikuussa työllisiä oli keskimäärin 2 337 000 henkeä eli 38 000 enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Työllisyysaste nousi 1,0 prosenttiyksikköä ja oli 66,4 prosenttia. Työttömiä puolestaan oli keskimäärin 241 000 eli 5 000 vähemmän kuin vuoden 2004 tammi-huhtikuussa.

Työvoimatoimistoissa oli huhtikuun 2005 lopussa kaikkiaan 268 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 10 000 pienempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Työttömyys laski edellisestä vuodesta kaikkien muiden paitsi Lapin TE-keskuksen alueella. Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettujen määrä oli 2 000 pienempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,6 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 27 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 4 000 pienempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin huhtikuussa 39 000 uutta avointa työpaikkaa eli 7 000 enemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää. Työvoimatutkimuksen tiedot kootaan kaikilta kuukauden viikoilta.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Niiden mukaan henkilö tilastoituu työttömäksi, jos hän on 15 vuotta täyttänyt, työtä vailla, hakenut viimeisten neljän viikon aikana aktiivisesti työtä ja on työhön käytettävissä kahden viikon sisällä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Tilastointierojen vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILO:n suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä voivat erota toisistaan. Viimeaikaisia eroja on selvitetty Internet-osoitteessa http://www.tilastokeskus.fi/tk/el/tyoll08s.html.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli eli virhemarginaali on noin ± 0,6 prosenttiyksikköä. Työttömien määrän luottamusväli on noin ± 17 000 henkeä.

Lisätietoja: Tilastokeskus: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524,
Veli Rajaniemi (09) 1734 3434
Sähköposti: tyovoima.tilastokeskus@tilastokeskus.fi; Internet: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index.html;
Työministeriö: Oiva Lönnberg 010 60 48048, Internet: http://www.mol.fi/tyollisyyskatsaus
Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi)