Pressmeddelande 24.5.2005

Sysselsättning och arbetslöshet i april 2005

- Antalet sysselsatta 43 000 fler än året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 66,4 procent
- Antalet arbetslösa 12 000 färre än för ett år sedan
- Det relativa arbetslöshetstalet 10,0 procent, 260 000 personer arbetslösa
- 39 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen
- Under januari-april år 2005 i medeltal 38 000 fler sysselsatta än under motsvarande period året innan

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i april 43 000 personer fler än året innan. Antalet löntagare ökade, men antalet företagare var nästan oförändrat. Andelen s.k. atypiska anställningsförhållanden ökade: antalet anställningsförhållanden på del- och/eller visstid var 24 000 fler än året innan. Sysselsättningen ökade inom metallindustrin, byggverksamheten, handeln, hotell- och restaurangverksamheten, sociala tjänster och inom gruppen övriga tjänster. Antalet arbetsplatser minskade inom lantbruket, skogsindustrin, finansierings- och försäkringsverksamheten, offentliga förvaltningen och hälsovårdstjänster. Antalet arbetsplatser ökade inom alla län förutom inom Lapplands län, där antalet minskade.

Det relativa sysselsättningstalet, dvs. andelen sysselsatta av alla 15 - 64-åringar, var i april 66,4 procent. Detta var 1,1 procentenheter högre än året innan. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 0,9 procentenheter till 65,4 procent och för män med 1,2 procentenheter till 67,4 procent. Det säsongrensade relativa sysselsättningstalet var 68,1 procent.

Förändringar i sysselsättningen 4/2004 - 4/2005, tusen personer

April 2005 April 2004 FÖRÄNDRING, %
4/04 - 4/05
Statistikcentralens arbetskraftsundersökning:
Sysselsatta totalt 2 337 2 294 1,9
- löntagare 2 044 2 004 2,0
- företagare och företagarfamiljemedlemmar 292 290 0,7
Relativt sysselsättningstal, % 66,4 65,3 1,1 2
Arbetslösa1 260 272 -4,7
Relativt arbetslöshetstal, % 10,0 10,6 -0,6 2
Arbetskraften totalt 2 596 2 566 1,2
Arbetskraftsandel, % 65,8 65,2 0,6 2
Utanför arbetskraften totalt 1 348 1 367 -1,4
- studerande 349 350 -0,2
- i hushållsarbete 94 97 -3,0
latent arbetssökande av personer utanför arbetskraften 86 86 -0,6
Arbetsministeriets arbetsförmedlingsstatistik:
Arbetslösa arbetssökande 268 279 -3,8
- arbetslösa längre än ett år 73 72 1,4
Sysselsatta genom åtgärder 36 37 -2,5
I arbetskraftsutbildning 35 36 -3,2
I arbetspraktik, arbetsalternering 22 22 2,1
Nya lediga arbetsplatser vid arbetskraftsbyråerna 39 32 21,7
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendation
2 procentenheter

Enligt arbetskraftsundersökningen fanns det i april 260 000 arbetslösa, dvs. 12 000 färre än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 10,0 procent, då det året innan var 10,6 procent. Det säsongrensade relativa arbetslöshetstalet var 8,6 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor var 9,6 procent och för män 10,4 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs.15- 24-åringar, var 29,3 procent. Det säsongrensade relativa arbetslöshetstalet för unga var 20,6 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, 8,1 procent, och högst i Lapplands län, 18,0 procent. Bland näringsgrenarna var det relativa arbetslöshetstalet högst inom byggverksamheten, 9,7 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta under januari-april år 2005 i medeltal 2 337 000 personer, dvs. 38 000 fler än under motsvarande period i fjol. Det relativa sysselsättningstalet steg med 1,0 procentenheter och var 66,4 procent. Antalet arbetslösa var å sin sida i medeltal 241 000, dvs. 5 000 färre än i januari-april år 2004.

I slutet av april 2005 fanns det vid arbetskraftsbyråerna totalt 268 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 10 000 lägre än i april i fjol. Arbetslösheten sjönk från året innan inom alla andra förutom Lapplands TE-centralsområde. Antalet arbetslösa som sysselsattes med arbetskraftspolitiska åtgärder var 2 000 färre än i april året innan. Åtgärderna gällde 3,6 procent av arbetskraften. Det fanns 27 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbetskraftsbyråerna. Antalet var 4 000 mindre än i april i fjol. I april anmäldes 39 000 nya lediga arbetsplatser till arbetskraftsbyråerna, dvs. 7 000 fler än i april året innan.

Skillnader mellan arbetskraftsundersökningen och arbetsfördelningsstatistiken

Sysselsättningsläget följs varje månad upp med hjälp av både Statistikcentralens urvalsbaserade arbetskraftsundersökning och arbetsministeriets registerbaserade arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken beskriver situationen månadens sista vardag. Uppgifterna i arbetskraftsundersökningen samlas in för alla veckor i månaden.

Arbetskraftsundersökningen följer Internationella arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer för statistikföring och den praxis som förutsätts av Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. Enligt dessa statistikförs en person som arbetslös om han/hon fyllt 15 år och är utan arbete samt under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete och är disponibel för arbete inom två veckor. Arbetsförmedlingsstatistiken bygger på lagstiftning och administrativa bestämmelser.

Grunderna för statistikföring av arbetslöshet i arbetskraftsundersökningen avviker från de statistikgrunder som tillämpas i arbetsförmedlingsstatistiken i fråga om hur aktivt den arbetslösa söker arbete och i vilken mån han/hon står till arbetsmarknadens förfogande. På grund av skillnaderna i statistikföringen kan antalet arbetslösa arbetssökande avvika från antalet arbetslösa räknat enligt ILO:s rekommendationer. Skillnaderna under den senaste tiden presenteras på webbadressen http://www.tilastokeskus.fi/tk/el/tyoll08s.html.

De siffror som bygger på arbetskraftsundersökningen omfattar slumpmässig variation som föranleds av urvalet. Exempelvis är det relativa arbetslöshetstalets konfidensintervall på 95 procent, dvs. felmarginalen, ungefär ± 0,6 procentenheter. Konfidensintervallet för antalet arbetslösa är ungefär ± 17 000 personer.

Förfrågningar: Statistikcentralen: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524,
Veli Rajaniemi (09) 1734 3434.
E-post: tyovoima.tilastokeskus@tilastokeskus.fi; Internet: http://www.tilastokeskus.fi/tk/el/tyoel.html;
Arbetsministeriet: Oiva Lönnberg (09) 010 60 48048, Internet: http://www.mol.fi/sysselsattningsoversikt
De färskaste säsongrensade arbetslöshetsuppgifter som EU publicerat (på engelska)