Tiedote 21.6.2005

Työllisyys ja työttömyys toukokuussa 2005

- Työllisiä 39 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 68,5 prosenttia
- Työttömiä 39 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin
- Työttömyysaste 10,2 prosenttia, työttömänä 274 000 henkeä
- Työnvälityksessä 36 000 uutta avointa työpaikkaa
- Vuoden 2005 tammi-toukokuussa keskimäärin 38 000 työllistä enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana

Työllisiä oli toukokuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 39 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Sekä palkansaajien että yrittäjien määrä kasvoi. Osa- ja/tai määräaikaisia työsuhteita oli 24 000 enemmän kuin edellisvuoden toukokuussa. Työllisyys lisääntyi muun muassa maataloudessa, kaupassa, liike-elämän palveluissa, sosiaalipalveluissa ja muut palvelut -ryhmässä. Työpaikat vähentyivät muu teollisuus -ryhmässä, maa- ja vesirakentamisessa, tukkukaupassa ja julkishallinnossa. Työpaikat lisääntyivät kaikissa lääneissä paitsi Lapin läänissä, jossa ne vähenivät.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15 - 64-vuotiaista oli toukokuussa 68,5 prosenttia. Se oli 0,8 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Naisten työllisyysaste nousi 1,0 prosenttiyksiköllä 67,3 prosenttiin ja miesten 0,6 prosenttiyksiköllä 69,8 prosenttiin. Kausivaihtelusta tasoitettu työllisyysaste oli toukokuussa 68,1 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 5/2004 - 5/2005, tuhatta henkeä

Toukokuu 2005 Toukokuu 2004 MUUTOS, %
5/04 - 5/05
Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:
Työlliset yhteensä 2 416 2 377 1,6
- palkansaajat 2 114 2 097 0,8
- yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 303 280 8,0
Työllisyysaste, % 68,5 67,7 0,8 2
Työttömät 1 274 313 -12,6
Työttömyysaste, % 10,2 11,6 -1,4 2
Työvoima yhteensä 2 690 2 691 -0,0
Työvoimaosuus, % 68,2 68,4 -0,2 2
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 256 1 241 1,2
- opiskelijat 268 252 6,2
- kotitaloustyössä 92 98 -6,0
työvoimaan kuulumattomista piilotyöttömiä 111 97 13,8
Työministeriön työnvälitystilasto:
Työttömät työnhakijat 260 283 -8,2
- yli vuoden työttömänä olleet 72 72 0,5
Tukitoimenpitein työllistetyt 38 38 -0,7
Työvoimakoulutuksessa 30 32 -5,7
Työharjoittelussa, vuorottelutyössä 23 20 11,4
Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 36 31 13,0
Muutos -sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista
1 Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksen mukaisesti tilastoituna
2 prosenttiyksikköä

Työttömiä oli työvoimatutkimuksen mukaan toukokuussa 274 000 eli 39 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoimatutkimuksen toukokuun työttömyysluvut ovat huhtikuuta korkeampia erityisesti siitä syystä, että opiskelijat ovat hakeutuneet työmarkkinoille, mutta monet heistä eivät vielä ole saaneet töitä. Työttömistä oli päätoimisia opiskelijoita 117 000. Vuotta aiemmin heitä oli 129 000.

Työttömyysaste oli 10,2 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 11,6 prosenttia. Kausivaihtelusta tasoitettu työttömyysaste oli toukokuussa 8,0 prosenttia, kun se huhtikuussa oli 8,2 prosenttia. Naisten työttömyysaste oli 10,4 prosenttia ja miesten 10,0 prosenttia. 15 - 24-vuotiaitten nuorten työttömyysaste oli 32,8 prosenttia. Kausivaihtelusta tasoitettu nuorten työttömyysaste oli 20,0 prosenttia. Työttömyysaste oli matalin Etelä-Suomen läänissä, 8,0 prosenttia, ja korkein Lapin läänissä, 20,2 prosenttia.

Työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2005 tammi-toukokuussa työllisiä oli keskimäärin 2 353 000 henkeä eli 38 000 enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Työttömiä puolestaan oli keskimäärin 248 000 eli 12 000 vähemmän kuin vuoden 2004 tammi-toukokuussa.

Työvoimatoimistoissa oli toukokuun 2005 lopussa kaikkiaan 260 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 23 000 pienempi kuin edellisen vuoden toukokuussa. Työttömyys laski edellisestä vuodesta kaikkien TE-keskusten alueilla. Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettujen määrä oli sama kuin edellisen vuoden toukokuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,3 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 27 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 11 000 pienempi kuin edellisen vuoden toukokuussa. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin toukokuussa 36 000 uutta avointa työpaikkaa eli 4 000 enemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää. Työvoimatutkimuksen tiedot kootaan kaikilta kuukauden viikoilta.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Niiden mukaan henkilö tilastoituu työttömäksi, jos hän on 15 vuotta täyttänyt, työtä vailla, hakenut viimeisten neljän viikon aikana aktiivisesti työtä ja on työhön käytettävissä kahden viikon sisällä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Tilastointierojen vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILO:n suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä voivat erota toisistaan. Viimeaikaisia eroja on selvitetty Internet-osoitteessa http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2005-05-27_men_002.html.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli eli virhemarginaali on noin ± 0,6 prosenttiyksikköä. Työttömien määrän luottamusväli on noin ± 17 000 henkeä.

Lisätietoja: Tilastokeskus: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524,
Veli Rajaniemi (09) 1734 3434
Sähköposti: tyovoima.tilastokeskus@tilastokeskus.fi; Internet: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index.html;
Työministeriö: Oiva Lönnberg 010 60 48048, Internet: http://www.mol.fi/tyollisyyskatsaus
Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi)