Pressmeddelande 21.6.2005

Sysselsättning och arbetslöshet i maj 2005

- Antalet sysselsatta 39 000 fler än året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 68,5 procent
- Antalet arbetslösa 39 000 färre än året innan
- Det relativa arbetslöshetstalet 10,2 procent, 274 000 arbetslösa
- 36 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen
- Under januari-maj år 2005 i medeltal 38 000 fler sysselsatta än under motsvarande period året innan

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i maj 39 000 fler än året innan. Både antalet löntagare och företagare ökade. Antalet anställningsförhållanden på deltid och/eller visstid var 24 000 fler än i maj året innan. Sysselsättningen ökade inom bl.a. lantbruket, handeln, företagstjänster, sociala tjänster och inom gruppen övriga tjänster. Antalet arbetsplatser minskade inom gruppen övrig industri, anläggningsarbeten, partihandeln och inom den offentliga förvaltningen. Antalet arbetsplatser ökade inom alla län, förutom inom Lapplands län, där antalet minskade.

Det relativa sysselsättningstalet, dvs. andelen sysselsatta av alla15 - 64-åringar var i maj 68,5 procent. Detta var 0,8 procentenheter högre än året innan. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 1,0 procentenheter till 67,3 procent och för män med 0,6 procentenheter till 69,8 procent. Det säsongrensade relativa sysselsättningstalet var i maj 68,1 procent.

Förändringar i sysselsättningen 5/2004 - 5/2005, tusen personer

Maj 2005 Maj 2004 FÖRÄNDRING, %
5/04-5/05
Statistikcentralens arbetskraftsundersökning:
Sysselsatta totalt 2 416 2 377 1,6
- löntagare 2 114 2 097 0,8
-företagare och företagarfamiljemedlemmar 303 280 8,0
Relativt sysselsättningstal, % 68,5 67,7 0,8 2
Arbetslösa 1 274 313 -12,6
Relativt arbetslöshetstal,, % 10,2 11,6 -1,4 2
Arbetskraften totalt 2 690 2 691 -0,0
Arbetskraftsandel, % 68,2 68,4 -0,2 2
Utanför arbetskraften totalt 1 256 1 241 1,2
-studerande 268 252 6,2
- i hushållsarbete 92 98 -6,0
latent arbetssökande av personer utanför
arbetskraften
111 97 13,8
Arbetsministeriets arbetsförmedlingsstatistik:
Arbetslösa arbetssökande 260 283 -8,2
- arbetslösa längre än ett år 72 72 0,5
Sysselsatta genom åtgärder 38 38 -0,7
I arbetskraftsutbildning 30 32 -5,7
I arbetspraktik, arbetsalternering 23 20 11,4
Nya lediga arbetsplatser vid arbetskraftsbyråer- na 36 31 13,0
Kolumen Förändring bygger på oavrundade tal
1 Statistikförda enligt internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Enligt arbetskraftsundersökningen fanns det i maj 274 000 arbetslösa, dvs. 39 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetssiffrorna var i maj högre än i april särskilt på grund av att de studerande sökt sig till arbetsmarknaden, men många ännu inte fått arbete. Av de arbetslösa var antalet studerande på heltid 117 000. Året innan uppgick antalet till 129 000.

Det relativa arbetslöshetstalet var 10,2 procent, då det året innan var 11,6 procent. Det säsongrensade relativa arbetslöshetstalet var i maj 8,0 procent, medan det i april var 8,2 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor var 10,4 procent och för män 10,0 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs.15 - 24-åringar, var 32,8 procent. Det säsongrensade relativa arbetslöshetstalet för unga var 20,0 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, dvs. 8,0 procent, och högst i Lapplands län, 20,2 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta under januari-maj år 2005 i medeltal 2 353 000 personer, dvs. 38 000 fler än under motsvarande period i fjol. Antalet arbetslösa var å sin sida i medeltal 248 000, dvs.12 000 färre än i januari-maj år 2004.

I slutet av maj 2005 fanns det vid arbetskraftsbyråerna totalt 260 000 som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 23 000 lägre än i maj året innan. Arbetslösheten minskade inom alla TE-centralers verksamhetsområden. Antalet arbetslösa som sysselsattes med arbetskraftspolitiska åtgärder var oförändrat jämfört med maj i fjol. Åtgärderna gällde 3,3 procent av arbetskraften. Det fanns 27 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbetskraftsbyråerna. Antalet var 11 000 mindre än i maj i fjol. I maj anmäldes 36 000 nya lediga arbetsplatser till arbetskraftsbyråerna, dvs. 4 000 fler än i maj året innan.

Skillnader mellan arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken

Sysselsättningsläget följs varje månad upp med hjälp av både Statistikcentralens urvalsbaserade arbetskraftsundersökning och arbetsministeriets registerbaserade arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken beskriver situationen månadens sista vardag. Uppgifterna i arbetskraftsundersökningen samlas in för alla veckor i månaden.

Arbetskraftsundersökningen följer Internationella arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer för statistikföring och den praxis som förutsätts av Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. Enligt dessa statistikförs en person som arbetslös om han/hon fyllt 15 år och är utan arbete samt under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete och är disponibel för arbete inom två veckor. Arbetsförmedlingsstatistiken bygger på lagstiftning och administrativa bestämmelser.

Grunderna för statistikföring av arbetslöshet i arbetskraftsundersökningen avviker från de statistikgrunder som tillämpas i arbetsförmedlingsstatistiken i fråga om hur aktivt den arbetslösa söker arbete och i vilken mån han/hon står till arbetsmarknadens förfogande. På grund av skillnaderna i statistikföringen kan antalet arbetslösa arbetssökande avvika från antalet arbetslösa räknat enligt ILO:s rekommendationer. Skillnaderna under den senaste tiden presenteras på webbadressen http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2005-05-27_men_002.html (på finska).

De siffror som bygger på arbetskraftsundersökningen omfattar slumpmässig variation som föranleds av urvalet. Exempelvis är det relativa arbetslöshetstalets konfidensintervall på 95 procent, dvs. felmarginalen, ungefär ± 0,6 procentenheter. Konfidensintervallet för antalet arbetslösa är ungefär ± 17 000 personer.

Förfrågningar: Statistikcentralen: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524,
Veli Rajaniemi (09) 1734 3434
E-post: tyovoima.tilastokeskus@tilastokeskus.fi; Internet: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index.html (på finska);
Arbetsministeriet: Oiva Lönnberg 010 60 48048, Internet: www.mol.fi/sysselsattningsoversikt
De färskaste säsongrensade arbetslöshetsuppgifter som EU publicerat (på engelska)