Tiedote 23.8.2005

Työllisyys ja työttömyys heinäkuussa 2005

- Työllisten määrä lähes ennallaan
- Työllisyysaste 70,7 prosenttia
- Työttömiä 15 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin
- Työttömyysaste 7,3 prosenttia, työttömänä 197 000 henkeä
- Työnvälityksessä 23 000 uutta avointa työpaikkaa
- Vuoden 2005 tammi-heinäkuussa keskimäärin 34 000 työllistä enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana

Työllisiä oli heinäkuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 494 000 eli lähes saman verran kuin vuotta aiemmin. Palkansaajien määrä kasvoi ja yrittäjien määrä väheni. Työllisyys lisääntyi muun muassa metalliteollisuudessa, rakentamisessa, vähittäiskaupassa, kuljetuksessa ja sosiaalipalveluissa. Työpaikat vähentyivät maa- ja metsätaloudessa, kulutustavarateollisuudessa, metsätaloustuotteiden ja huonekalujen valmistuksessa sekä julkisissa ja muissa palveluissa lukuunottamatta sosiaalipalveluja. Työpaikat lisääntyivät Länsi- ja Itä-Suomen lääneissä ja vähenivät Etelä-Suomen läänissä.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15 - 64-vuotiaista oli heinäkuussa 70,7 prosenttia. Se oli 0,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste oli 73,4 prosenttia ja naisten 67,9 prosenttia. Kausivaihtelusta tasoitettu työllisyysaste oli heinäkuussa 67,7 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 7/2004 - 7/2005, tuhatta henkeä

  Heinäkuu 2005 Heinäkuu 2004 MUUTOS, %
7/04 - 7/05
 Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:
 Työlliset yhteensä 2 494 2 490 0,2
 - palkansaajat 2 197 2 171 1,2
 - yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 297 319 -6,7
 Työllisyysaste, % 70,7 70,6 0,1 2
 Työttömät 1 197 212 -7,1
 Työttömyysaste, % 7,3 7,8 -0,5 2
 Työvoima yhteensä 2 691 2 701 -0,4
 Työvoimaosuus, % 68,1 68,6 -0,5 2
 Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 258 1 234 1,9
 - opiskelijat 229 202 13,3
 - kotitaloustyössä 97 102 -5,0
 työvoimaan kuulumattomista piilotyöttömiä 95 110 -13,8
 
 Työministeriön työnvälitystilasto:
 Työttömät työnhakijat 298 309 -3,7
 - yli vuoden työttömänä olleet 74 74 0,0
 Tukitoimenpitein työllistetyt 33 34 -4,4
 Työvoimakoulutuksessa 20 21 -4,3
 Työharjoittelussa, vuorottelutyössä 18 17 2,9
 Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 23 19 23,2
 Muutos -sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista
 1 Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksen mukaisesti tilastoituna
2 prosenttiyksikköä

Työttömiä oli työvoimatutkimuksen mukaan heinäkuussa 197 000 eli 15 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli 7,3 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 7,8 prosenttia. Kausivaihtelusta tasoitettu työttömyysaste oli heinäkuussa 8,3 prosenttia. Naisten työttömyysaste oli 8,2 prosenttia ja miesten 6,5 prosenttia. 15 - 24-vuotiaitten nuorten työttömyysaste oli 12,3 prosenttia. Kausivaihtelusta tasoitettu nuorten työttömyysaste oli 20,2 prosenttia. Työttömyysaste oli matalin Etelä-Suomen läänissä, 6,5 prosenttia, ja korkein Lapin läänissä, 10,2 prosenttia.

Työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2005 tammi-heinäkuussa työllisiä oli keskimäärin 2 397 000 henkeä eli 34 000 enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Työttömiä puolestaan oli keskimäärin 239 000 eli 11 000 vähemmän kuin vuoden 2004 tammi-heinäkuussa.

Työvoimatoimistoissa oli heinäkuun 2005 lopussa kaikkiaan 298 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 11 000 pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Työttömyys laski edellisestä vuodesta kaikkien TE-keskusten alueilla. Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettujen määrä oli 2 000 pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 2,6 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 40 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 5 000 pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin heinäkuussa 23 000 uutta avointa työpaikkaa eli 4 000 enemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää. Työvoimatutkimuksen tiedot kootaan kaikilta kuukauden viikoilta.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Niiden mukaan henkilö tilastoituu työttömäksi, jos hän on 15 vuotta täyttänyt, työtä vailla, hakenut viimeisten neljän viikon aikana aktiivisesti työtä ja on työhön käytettävissä kahden viikon sisällä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Tilastointierojen vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILO:n suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä voivat erota toisistaan. Viimeaikaisia eroja on selvitetty Internet-osoitteessa http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2005-05-27_men_002.html.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli eli virhemarginaali on noin ± 0,5 prosenttiyksikköä. Työttömien määrän luottamusväli on noin ± 15 000 henkeä.

Lisätietoja: Tilastokeskus: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434
Sähköposti: tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi; Internet: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index.html;
Työministeriö: Oiva Lönnberg 010 60 48048, Internet: http://www.mol.fi/tyollisyyskatsaus
Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi)