Pressmeddelande 23.8.2005

Sysselsättning och arbetslöshet i juli 2005

- Antalet sysselsatta var nästan oförändrat
- Det relativa sysselsättningstalet 70,7 procent
- Antalet arbetslösa 15 000 färre än året innan
- Det relativa arbetslöshetstalet 7,3 procent, 197 000 arbetslösa
- 23 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen
- Under januari-juli år 2005 i medeltal 34 000 fler sysselsatta än under motsvarande period ifjol

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i juli 2 494 000, dvs. nästan lika många som året innan. Antalet löntagare ökade och antalet företagare minskade. Sysselsättningen ökade bl.a. inom metallindustrin, byggverksamheten, detaljhandeln, transporten och sociala tjänster. Antalet arbetsplatser minskade inom jord- och skogsbruket, konsumtionsvaruindustrin, tillverkningen av skogsbruksprodukter och möbler samt inom offentliga och övriga tjänster, med undantag av sociala tjänster. Antalet arbetsplatser ökade inom Västra och Östra Finlands län och minskade inom Södra Finlands län.

Det relativa sysselsättningstalet, dvs. andelen sysselsatta av alla 15 - 64-åringar, var i juli 70,7 procent. Detta var 0,1 procentenheter högre än året innan. Det relativa sysselsättningstalet för män var 73,4 procent och för kvinnor 67,9 procent. Det säsongrensade relativa sysselsättningstalet var i juli 67,7 procent.

Förändringar i sysselsättningen 7/2004 - 7/2005, tusen personer

  Juli 2005 Juli 2004 FÖRÄNDRING, %
7/04 - 7/05
 Statistikcentralens arbetskraftsundersökning:
 Sysselsatta totalt 2 494 2 490 0,2
 - löntagare 2 197 2 171 1,2
 - företagare och företagarfamiljemedlemmar 297 319 -6,7
 Relativt sysselsättningstal 70,7 70,6 0,1 2
 Arbetslösa 1 197 212 -7,1
 Relativt arbetslöshetstal, % 7,3 7,8 -0,5 2
 Arbetskraften totalt 2 691 2 701 -0,4
 Arbetskraftsandel, % 68,1 68,6 -0,5 2
 Utanför arbetskraften totalt 1 258 1 234 1,9
 - studerande 229 202 13,3
 - i hushållsarbete 97 102 -5,0
 latent arbetssökande av personer utanför  arbetskraften 95 110 -13,8
 
 Arbetsministeriets arbetsförmedlingsstatistik:
 Arbetslösa arbetssökande 298 309 -3,7
 - arbetslösa längre än ett år 74 74 0,0
 Sysselsatta genom åtgärder 33 34 -4,4
 I arbetskraftsutbildning 20 21 -4,3
 Arbetspraktik, arbetsalternering 18 17 2,9
 Nya lediga arbetsplatser vid  arbetskraftsbyråerna 23 19 23,2
 Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendation
2 procentenheter

Enligt arbetskraftsundersökningen fanns det i juli 197 000 arbetslösa, dvs. 15 000 färre än föregående år. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,3 procent, då det året innan var 7,8 procent. Det säsongrensade relativa arbetslöshetstalet var i juli 8,3 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor var 8,2 procent och för män 6,5 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15 - 24-åringar, var 12,3 procent. Det säsongrensade relativa arbetslöshetstalet för unga var 20,2 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, dvs. 6,5 procent, och högst i Lapplands län, dvs. 10,2 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta under januari-juli år 2005 i medeltal 2 397 000 personer, dvs. 34 000 fler än under motsvarande period i fjol. Antalet arbetslösa var å sin sida i medeltal 239 000, dvs. 11 000 färre än i januari-juli år 2004.

I slutet av juli 2005 fanns det vid arbetskraftsbyråerna totalt 298 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 11 000 färre än i juli i fjol. Arbetslösheten sjönk från året innan inom alla TE-centralsområden. Antalet arbetslösa som sysselsattes med arbetskraftspolitiska åtgärder var 2 000 lägre än i juli året innan. Åtgärderna gällde 2,6 procent av arbetskraften. Det fanns 40 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbetskraftsbyråerna. Antalet var 5 000 mindre än i juli föregående år. I juli anmäldes 23 000 nya lediga arbetsplatser till arbetskraftsbyråerna, dvs. 4 000 fler än i juli i fjol.

Skillnader mellan arbetskraftsundersökningen och arbetsfördelningsstatistiken

Sysselsättningsläget följs varje månad upp med hjälp av både Statistikcentralens urvalsbaserade arbetskraftsundersökning och arbetsministeriets registerbaserade arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken beskriver situationen månadens sista vardag. Uppgifterna i arbetskraftsundersökningen samlas in för alla veckor i månaden.

Arbetskraftsundersökningen följer Internationella arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer för statistikföring och den praxis som förutsätts av Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. Enligt dessa statistikförs en person som arbetslös om han/hon fyllt 15 år och är utan arbete samt under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete och är disponibel för arbete inom två veckor. Arbetsförmedlingsstatistiken bygger på lagstiftning och administrativa bestämmelser.

Grunderna för statistikföring av arbetslöshet i arbetskraftsundersökningen avviker från de statistikgrunder som tillämpas i arbetsförmedlingsstatistiken i fråga om hur aktivt den arbetslösa söker arbete och i vilken mån han/hon står till arbetsmarknadens förfogande. På grund av skillnaderna i statistikföringen kan antalet arbetslösa arbetssökande avvika från antalet arbetslösa räknat enligt ILO:s rekommendationer. Skillnaderna under den senaste tiden presenteras på http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2005-05-27_men_002.html.

De siffror som bygger på arbetskraftsundersökningen omfattar slumpmässig variation som föranleds av urvalet. Exempelvis är det relativa arbetslöshetstalets konfidensintervall på 95 procent, dvs. felmarginalen, ungefär ± 0,5 procentenheter. Konfidensintervallet för antalet arbetslösa är ungefär ± 15 000 personer.

Förfrågningar: Statistikcentralen: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434
E-post: tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi; Internet: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index.html (på finska);
Arbetsministeriet: Oiva Lönnberg 010 60 48048, Internet: http://www.mol.fi/sysselsattningsoversikt
De färskaste säsongrensade arbetslöshetsuppgifter som EU publicerat (på engelska)