Tiedote 28.9.2005

Uusi toimialakatsaus: teollisuustuotanto väheni, mutta telakkateollisuus kasvoi viidenneksen

Teollisuuden tuotannon määrä pieneni vuoden 2005 toisella neljänneksellä lähes 6 prosenttia vuodentakaisesta. Tarkasteltuna ilman puu- ja paperiteollisuuden alaa koko teollisuuden tuotanto kasvoi noin prosentin vuotta aiemmasta. Teollisuuden olosuhteet olivat poikkeukselliset paperialan työnseisauksen vuoksi. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen verkkosivuilla olevista uusista Toimialakatsauksista, joihin on koottu tietoja toimialojen suhdannekehityksen kannalta keskeisistä tilastoista.

Telakkateollisuus kehittyi toisella vuosineljänneksellä hyvin suotuisasti. Alan yritykset saivat runsaasti uusia tilauksia, mikä näkyy jo tuotannon kasvuna. Teollisuustuotannon volyymi-indeksin mukaan telakkateollisuus kasvoi toisella vuosineljänneksellä 20 prosenttia vuodentakaisesta. Metalliteollisuuden alatoimialoista myös autojen valmistuksen tuotanto on kääntynyt nousuun. Kaikkiaan metalliteollisuuden tuotannon määrä kasvoi pari prosenttia vuotta aiemmasta.

Teollisuuden suhdannenäkymät melko valoisat

Kemianteollisuuden toisen vuosineljänneksen suhdannetilanne oli selvästi parempi kuin koko teollisuudessa keskimäärin. Tuotannon kasvu jatkui hieman alkuvuotta hitaammin, lisäys oli noin 4 prosenttia vuodentakaisesta. Paperiteollisuuden tuotannon pysähtyminen hidasti hieman kemikaalien valmistuksen kasvua. Öljytuotteiden kallistuminen sekä kumi- ja muovituotteiden valmistuksen vahva kasvu siivittivät koko kemianteollisuuden liikevaihdon kasvua.

Teollisuuden työllisyys lisääntyi metalliteollisuuden, kaivostoiminnan ja louhinnan sekä kierrätyksen toimialoilla. Puu- ja paperiteollisuudessa työllisten määrä pysyi ennallaan. Muilla teollisuuden toimialoilla työllisten määrä puolestaan väheni vuodentakaisesta.

Tilauskantatietojen ja yritysten johdon odotusten mukaan teollisuuden näkymät ovat loppuvuonna hieman toista vuosineljännestä paremmat.

Työttömien määrä väheni rakennusalalla

Uusi toimialakatsaus kertoo, että rakennusinvestointien määrä kasvoi ja uusia talonrakennustöitä aloitettiin edellisvuotta enemmän. Viime vuoden loppupuolella pidempään jatkunutta rakennuslupien vähentymistä tasapainottaa alkuvuodesta 2005 lisääntynyt rakennuslupien määrän selkeä kasvu.

Rakennusalan yritysten liikevaihto kehittyi tasaisesti ja erityisesti pienet yritykset osallistuivat kasvuun voimakkaasti. Rakentamisen kustannusindeksien nousu oli edelleen selvästi nopeampaa kuin 2000-luvulla keskimäärin. Rakennuskustannusten kasvuun on eniten vaikuttanut raaka-aineiden, teräksen ja öljyn hintojen nousu.

Rakennusalan työttömyys väheni toisella vuosineljänneksellä edelleen ja työllisten määrä kasvoi. Lisäksi avointen työpaikkojen määrä on alalla kasvussa, vaikka ulkomaisen työvoiman käyttö on lisääntynyt.

Kilpailu kireää teleliikenteessä

Palvelualojen liikevaihdon kehitys jatkui suotuisasti toisen vuosineljänneksen aikana kasvaen lähes 6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kasvua piristi etenkin kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden hyvä kehitys.

Kokonaiskehitystä hillitsi toisaalta kuljetuksen, varastoinnin ja tieto-liikenteen liikevaihdon kasvuvauhdin hidastuminen. Eniten kehitystä rasitti posti- ja teleliikenteen liikevaihdon noin 3 prosentin supistuminen. Kehityksen taustalla on etenkin teleliikenteen kiristynyt kilpailutilanne.

Palvelualojen työllisten määrä lisääntyi edelleen vuoden 2005 toisella vuosineljänneksellä. Osa-aikaisten työntekijöiden määrä kasvoi selvästi. Palkkasumman nousua siivitti työllisyyden parantuminen ja palvelualojen palkansaajien ansiotason kehitys jatkoi vakaata kasvuaan edellisen vuoden tavoin.

Yritysten luottamus hyvään suhdannekehitykseen voimistui vuoden ensimmäisestä neljänneksestä ja on selvästi edeltävää vuotta korkeammalla tasolla. Vahvan luottamuksen takana on myyntiodotusten voimakas kasvu ja palveluiden kysynnän pysyminen suotuisana.

Keskisuuret yritykset tukkukaupan kasvun kärjessä

Kaupan liikevaihto kasvoi vuoden 2005 toisella neljänneksellä yli 8 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Myynnin arvo kasvoi huomattavasti myynnin määrää nopeammin polttoaineiden hintojen nousun myötä. Samaan aikaan jatkui kaupan työllisten määrän ja palkkasumman kasvu. Loppuvuoden myyntiodotukset ovat kuitenkin heikentyneet eli kasvun uskotaan hidastuvan. Lisäksi kaupan yritykset arvioivat, että henkilöstön määrä ei lisäänny seuraavan kolmen kuukauden aikana.

Liikevaihto kasvoi kaikilla kaupan alatoimialoilla (auto-, tukku- ja vähittäiskaupassa) mutta eniten autokaupassa. Autokaupan yrityksistä yli puolet kasvatti liikevaihtoaan ja yli kolmannes yrityksistä kasvoi voimakkaasti, yli 15 prosenttia. Autokaupan lisäksi myös vähittäiskaupan liikevaihdon kasvun takana olivat kaiken kokoiset yritykset.

Tukkukaupassa etenkin keskisuuret (50-249 henkilöä työllistävät) yritykset vauhdittivat tukkukaupan liikevaihdon kasvua. Niiden vaikutus myynnin kasvuun oli lähes yhtä suuri kuin pienten (alle 50 henkilöä työllistävien) ja suurten (vähintään 250 henkilöä työllistävien) yritysten vaikutus yhdessä.

Uudet toimialakatsaukset verkossa

Edellä kerrotut tiedot ovat otteita Toimialakatsauksista, joita aletaan julkaista neljännesvuosittain Tilastokeskuksen Internet-sivuilla. Kyseessä on uusi Tilastokeskuksen tuote, joka helpottaa ja yhdistää suhdannetilastojen tarkastelua. Suhdannekehityksen kannalta keskeiset tilastot on koottu toimialoittain katsauksiin, jotka sisältävät myös syvemmälle tilastoihin pureutuvaa analyysiä. Katsauksissa analysoidaan päätoimialojen kehitystä muun muassa liikevaihdon, tuotannon, työllisyyden, investointien ja suhdanneodotusten kautta. Lisäksi kunkin katsauksen Fokus-osio käsittelee tarkemmin ajankohtaista ilmiötä tai kiinnostavia alatoimialoja.

Tilastokeskuksen Internet-sivuilla on tällä hetkellä nähtävissä neljä eri Toimialakatsausta, jotka kuvaavat teollisuuden, rakentamisen, palveluiden ja kaupan kehitystä vuoden 2005 toisen vuosineljänneksen aikana. Jatkossa katsauksia ilmestyy säännöllisin väliajoin neljä kertaa vuodessa. Tämän vuoden kolmannen neljänneksen kehitystä käsittelevät toimialakatsaukset ilmestyvät vuonna 2006 viikolla 2. Toimialakatsaukset ovat maksuttomia ja vapaasti käytettävissä. Katsaukset sopivat muun muassa tiedotusvälineiden ja eri toimialojen uusinta kehitystä seuraavien tahojen käyttöön.

Palautetta voi antaa alla olevaan sähköpostiosoitteeseen tai ottamalla yhteyttä Toimialakatsausten tekijöihin.

Lähde: Teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palveluiden toimialakatsaus. Tilastokeskus

Toimialakatsaukset ja lisätietoja:

Teollisuuden toimialakatsaus, Tarja Hatakka (09) 1734 3553

Rakentamisen toimialakatsaus, Jukka Oikarinen (09) 1734 2969

Kaupan toimialakatsaus, Marko Tuomiaro (09) 1734 2705

Palvelujen toimialakatsaus, Aki Niskanen (09) 1734 2657

Sähköposti: palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi