Tiedote 25.10.2005

Työllisyys ja työttömyys syyskuussa 2005

- Työllisiä 32 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 68,0 prosenttia
- Työttömien määrä lähes ennallaan
- Työttömyysaste 7,1 prosenttia, työttömänä 184 000 henkeä
- Työnvälityksessä 30 000 uutta avointa työpaikkaa
- Vuoden 2005 tammi-syyskuussa keskimäärin 32 000 työllistä enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana

Työllisiä oli syyskuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 32 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Palkansaajien määrä kasvoi ja yrittäjien määrä väheni. Jatkuvaa kokoaikatyötä tekeviä palkansaajia oli 27 000 enemmän kuin edellisvuoden syyskuussa. Yksityisellä sektorilla työllisyys lisääntyi, kun taas julkisella sektorilla työllisyys väheni. Työllisyys lisääntyi rakentamisessa, kaupassa, kiinteistöalan ja liike-elämän palveluissa sekä sosiaalipalveluissa. Työpaikat vähentyivät muun muassa maataloudessa, teollisuudessa ja kuljetuksessa. Työpaikat lisääntyivät Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen lääneissä ja vähenivät Lapin läänissä.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15 - 64-vuotiaista oli syyskuussa 68,0 prosenttia. Se oli 0,8 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Naisten työllisyysaste nousi 0,5 prosenttiyksiköllä 66,2 prosenttiin ja miesten työllisyysaste 1,1 prosenttiyksiköllä 69,7 prosenttiin. Kausivaihtelusta tasoitettu työllisyysaste oli syyskuussa 67,8 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 9/2004 - 9/2005, tuhatta henkeä

  Syyskuu 2005 Syyskuu 2004 MUUTOS, %
9/04 - 9/05
 Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:
 Työlliset yhteensä 2 400 2 368 1,4
  - palkansaajat 2 076 2 038 1,9
  - yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 324 330 -1,8
 Työllisyysaste, % 68,0 67,2 0,8 2
 Työttömät 1 184 183 0,7
 Työttömyysaste, % 7,1 7,2 -0,1 2
 Työvoima yhteensä 2 584 2 550 1,3
 Työvoimaosuus, % 65,4 64,8 0,6 2
 Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 367 1 388 -1,5
  - opiskelijat 381 387 -1,6
  - kotitaloustyössä 91 97 -6,0
 työvoimaan kuulumattomista piilotyöttömiä 100 103 -3,4
 
 Työministeriön työnvälitystilasto:
 Työttömät työnhakijat 257 271 -4,9
  - yli vuoden työttömänä olleet 71 73 -3,2
 Tukitoimenpitein työllistetyt 34 38 -8,5
 Työvoimakoulutuksessa 29 31 -7,4
 Työharjoittelussa, vuorottelutyössä 22 22 1,3
 Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 30 25 21,4
 Muutos -sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista
 1 Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksen mukaisesti tilastoituna
2 prosenttiyksikköä

Työttömiä oli työvoimatutkimuksen mukaan syyskuussa 184 000 eli lähes saman verran kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli 7,1 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 7,2 prosenttia. Kausivaihtelusta tasoitettu työttömyysaste oli syyskuussa 8,3 prosenttia. Naisten työttömyysaste oli 7,9 prosenttia ja miesten 6,4 prosenttia. 15 - 24-vuotiaitten nuorten työttömyysaste oli 16,1 prosenttia. Kausivaihtelusta tasoitettu nuorten työttömyysaste oli 20,3 prosenttia. Työttömyysaste oli matalin Etelä-Suomen läänissä, 6,0 prosenttia, ja korkein Lapin läänissä, 13,3 prosenttia.

Työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2005 tammi-syyskuussa työllisiä oli keskimäärin 2 402 000 henkeä eli 32 000 enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Työttömiä puolestaan oli keskimäärin 227 000 eli 11 000 vähemmän kuin vuoden 2004 tammi-syyskuussa.

Työvoimatoimistoissa oli syyskuun 2005 lopussa kaikkiaan 257 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 13 000 pienempi kuin edellisen vuoden syyskuussa. Työttömyys laski edellisestä vuodesta kaikkien TE-keskusten alueilla. Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettujen määrä oli 5 000 pienempi kuin edellisen vuoden syyskuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,3 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 28 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 4 000 pienempi kuin edellisen vuoden syyskuussa. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin syyskuussa 30 000 uutta avointa työpaikkaa eli 5 000 enemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää. Työvoimatutkimuksen tiedot kootaan kaikilta kuukauden viikoilta.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Niiden mukaan henkilö tilastoituu työttömäksi, jos hän on 15 vuotta täyttänyt, työtä vailla, hakenut viimeisten neljän viikon aikana aktiivisesti työtä ja on työhön käytettävissä kahden viikon sisällä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Tilastointierojen vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILO:n suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä voivat erota toisistaan. Viimeaikaisia eroja on selvitetty Internet-osoitteessa http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2005-05-27_men_002.html.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli eli virhemarginaali on noin ± 0,5 prosenttiyksikköä. Työttömien määrän luottamusväli on noin ± 14 000 henkeä.

Lisätietoja: Tilastokeskus: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434
Sähköposti: tyovoima.tilastokeskus@tilastokeskus.fi; Internet: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index.html;
Työministeriö: Oiva Lönnberg 010 60 48048, Internet: http://www.mol.fi/tyollisyyskatsaus
Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi)