Pressmeddelande 25.10.2005

Sysselsättning och arbetslöshet i september 2005

- Antalet sysselsatta 32 000 fler än året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 68,0 procent
- Antalet arbetslösa nästan oförändrat
- Det relativa arbetslöshetstalet 7,1 procent, 184 000 arbetslösa
- 30 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen
- Under januari-september år 2005 i medeltal 32 000 fler sysselsatta än under motsvarande period året innan.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i september 32 000 fler än året innan. Antalet löntagare ökade och antalet företagare minskade. Antalet löntagare med fortlöpande heltidsanställning var 27 000 fler än i september året innan. Sysselsättningen ökade inom den privata sektorn, medan den minskade inom den offentliga sektorn. Sysselsättningen gick upp inom byggverksamhet, handel, fastighetstjänster och företagstjänster samt inom sociala tjänster. Antalet arbetsplatser minskade bl.a. inom lantbruket, industrin och transporten. Antalet arbetsplatser ökade inom Södra Finlands och Västra Finlands län och minskade i Lapplands län.

Det relativa sysselsättningstalet, dvs. andelen sysselsatta av alla15 - 64-åringar var i september 68,0 procent. Detta var 0,8 procentenheter högre än året innan. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 0,5 procentenheter till 66,2 procent och för män med 1,1 procentenheter till 69,7 procent. Det säsongrensade relativa sysselsättningstalet var i september 67,8 procent.

Förändringar i sysselsättningen 9/2004 - 9/2005, tusen personer

  September 2005 September 2004 FÖRÄNDRING, %
9/04 - 9/05
 Statistikcentralens arbetskraftsundersökning:
Sysselsatta totalt 2 400 2 368 1,4
 - löntagare 2 076 2 038 1,9
 -företagare och företagarfamiljemedlemmar 324 330 -1,8
  Relativt sysselsättningstal, % 68,0 67,2 0,8 2
  Arbetslösa 1 184 183 0,7
  Relativt arbetslöshetstal,, % 7,1 7,2 -0,1 2
  Arbetskraften totalt 2 584 2 550 1,3
  Arbetskraftsandel, % 65,4 64,8 0,6 2
  Utanför arbetskraften totalt 1 367 1 388 -1,5
  - studerande 381 387 -1,6
  - i hushållsarbete 91 97 -6,0
 latent arbetssökande av personer utanför
arbetskraften
100 103 -3,4
 
 Arbetsministeriets arbetsförmedlingsstatistik:
 Arbetslösa arbetssökande 257 271 -4,9
  - arbetslösa längre än ett år 71 73 -3,2
 Sysselsatta genom åtgärder 34 38 -8,5
 I arbetskraftsutbildning 29 31 -7,4
 I arbetspraktik, arbetsalternering 22 22 1,3
 Nya lediga arbetsplatser vid arbetskraftsbyråer- na 30 25 21,4
 Kolumen Förändring bygger på oavrundade tal
 1 Statistikförda enligt internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Enligt arbetskraftsundersökningen fanns det i september 184 000 arbetslösa, dvs. nästan lika många som för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,1 procent, då det året innan var 7,2 procent. Det säsongrensade relativa arbetslöshetstalet var i september 8,3 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor var 7,9 procent och för män 6,4 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs.15- 24-åringar, var 16,1 procent. Det säsongrensade relativa arbetslöshetstalet för unga var 20,3 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, dvs. 6,0 procent, och högst i Lapplands län, 13,3 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta under januari-september år 2005 i medeltal 2 402 000 personer, dvs. 32 000 fler än under motsvarande period i fjol. Antalet arbetslösa var å sin sida i medeltal 227 000, dvs.11 000 färre än i januari-september år 2004.

I slutet av september 2005 fanns det vid arbetskraftsbyråerna totalt 257 000 som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 13 000 lägre än i september året innan. Arbetslösheten minskade inom alla TE-centralers verksamhetsområden. Antalet arbetslösa som sysselsattes med arbetskraftspolitiska åtgärder var 5 000 lägre jämfört med september i fjol. Åtgärderna gällde 3,3 procent av arbetskraften. Det fanns 28 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbetskraftsbyråerna. Antalet var 4 000 mindre än i september i fjol. I september anmäldes 30 000 nya lediga arbetsplatser till arbetskraftsbyråerna, dvs. 5 000 fler än i september året innan.

Skillnader mellan arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken

Sysselsättningsläget följs varje månad upp med hjälp av både Statistikcentralens urvalsbaserade arbetskraftsundersökning och arbetsministeriets registerbaserade arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken beskriver situationen månadens sista vardag. Uppgifterna i arbetskraftsundersökningen samlas in för alla veckor i månaden.

Arbetskraftsundersökningen följer Internationella arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer för statistikföring och den praxis som förutsätts av Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. Enligt dessa statistikförs en person som arbetslös om han/hon fyllt 15 år och är utan arbete samt under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete och är disponibel för arbete inom två veckor. Arbetsförmedlingsstatistiken bygger på lagstiftning och administrativa bestämmelser.

Grunderna för statistikföring av arbetslöshet i arbetskraftsundersökningen avviker från de statistikgrunder som tillämpas i arbetsförmedlingsstatistiken i fråga om hur aktivt den arbetslösa söker arbete och i vilken mån han/hon står till arbetsmarknadens förfogande. På grund av skillnaderna i statistikföringen kan antalet arbetslösa arbetssökande avvika från antalet arbetslösa räknat enligt ILO:s rekommendationer. Skillnaderna under den senaste tiden presenteras på webbadressen
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2005-05-27_men_002.html.

De siffror som bygger på arbetskraftsundersökningen omfattar slumpmässig variation som föranleds av urvalet. Exempelvis är det relativa arbetslöshetstalets konfidensintervall på 95 procent, dvs. felmarginalen, ungefär ± 0,5 procentenheter. Konfidensintervallet för antalet arbetslösa är ungefär ± 14 000 personer.

Förfrågningar: Tilastokeskus: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434
E-post: tyovoima.tilastokeskus@tilastokeskus.fi; Internet: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index_sv.html;
Arbetsministeriet: Oiva Lönnberg 010 60 48048, Internet: http://www.mol.fi/sysselsattningsoversikt
De färskaste säsongrensade arbetslöshetsuppgifter som EU publicerat (på engelska))