Tiedote 28.10.2005

Kotitalouksien velka ja rahoitusvarallisuus kasvoivat voimakkaasti vuonna 2004

Kotitaloudet ottivat vuonna 2004 uusia lainoja 7,5 miljardia euroa enemmän kuin lyhensivät vanhoja. Kaikkiaan kotitalouksilla oli lainoja vuoden lopussa 60 miljardin ja muita velkoja 6 miljardin euron edestä. Sijoitukset rahoitusvarallisuuteen jäivät velanottoa pienemmiksi, joten kotitalouksien rahoitusasema pysyi alijäämäisenä. Kotitaloudet lisäsivät vuoden aikana sijoituksiaan etenkin talletuksiin ja rahasto-osuuksiin, molempiin sijoitettiin noin 2 miljardia euroa. Myös vakuutustekniset saamiset kasvoivat. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rahoitustilinpidosta.

Kotitalouksien rahoitusvarallisuus kasvoi viime vuonna 14 miljardia euroa. Kasvusta noin puolet johtui sijoitusten arvonnoususta. Yhteensä rahoitusvarallisuuteen oli sijoitettuna 159 miljardia euroa, josta osakkeiden osuus oli runsas kolmannes. Talletusten osuus oli vain hieman osakkeita pienempi. Merkittävä osa rahoitusvaroista koostui yksilöllisen henki- ja vahinkovakuutuksen vakuutusteknisestä vastuuvelasta, josta kotitalouksilla oli saamisia 35 miljardia euroa. Rahasto-osuudet kasvoivat selvästi, mutta niiden osuus rahoitusvarallisuudesta jäi 6 prosenttiin.

Kotitalouksien asunto-osakkeita ei kansantalouden tilinpidossa tilastoida rahoitusvarallisuutena. Mikäli asunto-osakkeet laskettaisiin mukaan, kotitalouksien yhteenlaskettu rahoitusvarallisuus olisi vuoden 2004 lopussa merkittävästi nyt tilastoitua suurempi eli yhteensä 270 miljardia euroa.

Kotitalouksien rahoitusvarat 1997-2004, miljardia euroa

Yritysten rahoitusylijäämä pieneni

Yritysten rahoitusylijäämää kuvaava rahoitustilinpidon mukainen nettoluotonanto laski viime vuonna 5 miljardiin euroon. Uutta velkaa yritykset ottivat edellisvuotta enemmän, kun taas sijoitukset rahoitusvarallisuuteen pysyivät edellisvuoden tasolla. Aiemmista vuosista poiketen yritykset vähensivät ulkomaisia sijoituksiaan. Yritysten väliset sijoitukset olivat edelleen huomattavia.

Yritysten liikkeelle laskemien osakkeiden ja osuuksien arvo oli vuoden 2004 lopussa 223 miljardia euroa. Siitä noteerattujen osakkeiden osuus oli 124 miljardia euroa. Ulkomaiden hallussa oli yritysten osakkeita ja osuuksia yhteensä 90 miljardin arvosta, kotitalouksilla 51 miljardin ja yrityksillä 30 miljardin euron arvosta.

Vuoden 2004 aikana osakkeita laskettiin liikkeelle nettomääräisesti vähän, mihin vaikutti osaltaan omien osakkeiden takaisinostojen lisääntyminen. Yritysten lainavelka sen sijaan kasvoi yhteensä 110 miljardiin euroon ja oli 6 miljardia edellisvuotta suurempi.

Ulkomainen osakeomistus jatkoi laskuaan

Ulkomaiset sijoitukset Suomeen kasvoivat viime vuonna hieman edellisvuodesta. Ulkomailta sijoitettiin erityisesti suomalaisiin joukkovelkakirjoihin ja talletuksiin. Vaikka myös osakkeisiin sijoitettiin lisää, arvonmuutosten vaikutuksesta ulkomaiden osuus suomalaisten osakkeiden kokonaisarvosta jatkoi pienenemistään. Kaikkiaan ulkomaisilla sijoittajilla oli vuoden 2004 lopussa suomalaisia osakkeita 100 miljardin euron arvosta.

Ulkomaille oli vuodenvaihteessa sijoitettuna suomalaisia rahoitusvaroja 272 miljardia euroa. Eniten sijoituksia ulkomaille tekivät vuoden 2004 aikana rahoituslaitokset ja työeläkelaitokset. Ulkomaisiin joukkovelkakirjoihin sijoitettiin nettomääräisesti lähes 10 miljardia euroa ja osakkeisiin 6,5 miljardia euroa. Rahoitustilinpidon mukainen Suomen kansantalouden ulkomainen nettovelka pieneni entisestään ja jäi 12 miljardiin euroon. Ulkomainen nettovelka kuvaa ulkomaiden Suomeen tekemien sijoitusten ja Suomen ulkomaisten sijoitusten erotusta.

Ulkomaisten omistajien osuus osakkeiden arvosta 1997-2004, prosenttia

Rahoitustilinpito kuvaa kansantalouden kaikkien sektorien rahoitusvaroja ja velkoja sekä niiden määriin vaikuttavia rahoitustaloustoimia. Rahoitustilinpitoa laaditaan kaikissa EU-jäsenmaissa Euroopan tilinpitojärjestelmän (EKT 1995) mukaisesti. Tilastokeskuksessa rahoitustilinpitoa laaditaan kaikista sektoreista vuositasolla, mutta julkisyhteisöistä ja kotimaisista noteeratuista osakkeista on saatavissa myös neljännesvuosittaista tietoa.

Lähde: Rahoitustilinpito 1998-2004. Tilastokeskus

Lisätietoja: Matti Okko (09) 1734 3341, Mira Kuussaari (09) 1734 3538

Linkit: Tiedotteeseen liittyvä tilastojulkistus