Tiedote 22.11.2005

Työllisyys ja työttömyys lokakuussa 2005

- Työllisiä 55 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 67,9 prosenttia
- Työttömiä 18 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin
- Työttömyysaste 7,2 prosenttia, työttömänä 185 000 henkeä
- Työnvälityksessä 26 000 uutta avointa työpaikkaa
- Vuoden 2005 tammi-lokakuussa keskimäärin 34 000 työllistä enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana

Työllisiä oli lokakuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 404 000 eli 55 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Sekä palkansaajien että yrittäjien määrä kasvoi. Yksityisellä sektorilla työllisyys lisääntyi, kun taas julkisella sektorilla työllisyys pysyi ennallaan. Työllisyys lisääntyi muun muassa metalliteollisuudessa ja muussa teollisuudessa, rakentamisessa, liike-elämän palveluissa, terveys- ja sosiaalipalveluissa sekä muut palvelut -ryhmässä. Työpaikat vähenivät muun muassa maataloudessa ja kiinteistöalan palveluissa. Työpaikat lisääntyivät Etelä- ja Länsi-Suomen lääneissä.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15 - 64-vuotiaista oli lokakuussa 67,9 prosenttia. Se oli 1,3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste oli 69,8 prosenttia ja naisten 65,9 prosenttia. Kausivaihtelusta tasoitettu työllisyysaste oli lokakuussa 68,4 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 10/2004 - 10/2005, tuhatta henkeä

  Lokakuu 2005 Lokakuu 2004 MUUTOS, %
10/04 - 10/05
 Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:
 Työlliset yhteensä 2 404 2 349 2,3
 - palkansaajat 2 093 2 049 2,1
 - yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 311 299 3,9
 Työllisyysaste, % 67,9 66,6 1,3 2
 Työttömät 1 185 203 -8,9
 Työttömyysaste, % 7,2 8,0 -0,8 2
 Työvoima yhteensä 2 589 2 552 1,4
 Työvoimaosuus, % 65,5 64,8 0,7 2
 Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 363 1 387 -1,7
 - opiskelijat 387 380 1,9
 - kotitaloustyössä 96 95 0,6
 työvoimaan kuulumattomista piilotyöttömiä 97 104 -6,8
 
 Työministeriön työnvälitystilasto:
 Työttömät työnhakijat 258 271 -4,9
 - yli vuoden työttömänä olleet 70 72 -2,5
 Tukitoimenpitein työllistetyt 34 37 -8,5
 Työvoimakoulutuksessa 33 34 -3,9
 Työharjoittelussa, vuorottelutyössä 23 23 2,0
 Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 26 22 20,9
 Muutos -sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista
 1 Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksen mukaisesti tilastoituna
2 prosenttiyksikköä

 

Työttömiä oli työvoimatutkimuksen mukaan lokakuussa 185 000 eli 18 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli 7,2 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 8,0 prosenttia. Kausivaihtelusta tasoitettu työttömyysaste oli lokakuussa 8,1 prosenttia. Naisten työttömyysaste oli 7,5 prosenttia ja miesten 6,8 prosenttia. 15 - 24-vuotiaitten nuorten työttömyysaste oli 13,5 prosenttia. Kausivaihtelusta tasoitettu nuorten työttömyysaste oli 19,2 prosenttia. Työttömyysaste oli matalin Etelä-Suomen läänissä, 6,0 prosenttia, ja korkein Lapin läänissä, 10,2 prosenttia.

Työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2005 tammi-lokakuussa työllisiä oli keskimäärin 2 402 000 henkeä eli 34 000 enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Työttömiä puolestaan oli keskimäärin 223 000 eli 11 000 vähemmän kuin vuoden 2004 tammi-lokakuussa.

Työvoimatoimistoissa oli lokakuun 2005 lopussa kaikkiaan 258 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 13 000 pienempi kuin edellisen vuoden lokakuussa. Työttömyys laski edellisestä vuodesta kaikkien TE-keskusten alueilla. Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettujen määrä oli 4 000 pienempi kuin edellisen vuoden lokakuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,5 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 27 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 4 000 pienempi kuin edellisen vuoden lokakuussa. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin lokakuussa 26 000 uutta avointa työpaikkaa eli 5 000 enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää. Työvoimatutkimuksen tiedot kootaan kaikilta kuukauden viikoilta.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Niiden mukaan henkilö tilastoituu työttömäksi, jos hän on 15 vuotta täyttänyt, työtä vailla, hakenut viimeisten neljän viikon aikana aktiivisesti työtä ja on työhön käytettävissä kahden viikon sisällä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Tilastointierojen vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILO:n suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä voivat erota toisistaan. Viimeaikaisia eroja on selvitetty Internet-osoitteessa http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2005-05-27_men_002.html.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli eli virhemarginaali on noin ± 0,5 prosenttiyksikköä. Työttömien määrän luottamusväli on noin ± 14 000 henkeä.

Lisätietoja: Tilastokeskus: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434
Sähköposti: tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi; Internet: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index.html;
Työministeriö: Oiva Lönnberg 010 60 48048, Internet: http://www.mol.fi/tyollisyyskatsaus
Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi)