Pressmeddelande 22.11.2005

Sysselsättning och arbetslöshet i oktober 2005

- Antalet sysselsatta 55 000 fler än året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 67,9 procent
- Antalet arbetslösa 18 000 färre än året innan
- Det relativa arbetslöshetstalet 7,2 procent, 185 000 arbetslösa
- 26 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen
- Under januari-oktober år 2005 i medeltal 34 000 fler sysselsatta än under motsvarande period året innan.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i oktober 2 404 000, dvs. 55 000 fler än året innan. Både antalet löntagare och företagare ökade. Sysselsättningen ökade inom den privata sektorn, medan den var oförändrad inom den offentliga sektorn. Sysselsättningen gick upp bl.a. inom metallindustrin och övrig industri, byggverksamheten, företagstjänster, social- och hälsovårdstjänster samt inom gruppen övriga tjänster. Antalet arbetsplatser minskade bl.a. inom lantbruket och fastighetstjänster. Antalet arbetsplatser ökade inom Södra Finlands och Västra Finlands län.

Det relativa sysselsättningstalet, dvs. andelen sysselsatta av alla15 - 64-åringar var i oktober 67,9 procent. Detta var 1,3 procentenheter högre än året innan. Det relativa sysselsättningstalet för män var 69,8 procent och för kvinnor 65,9 procent. Det säsongrensade relativa sysselsättningstalet var i oktober 68,4 procent.

Förändringar i sysselsättningen 10/2004-10/2005, tusen personer

  Oktober 2005 Oktober 2004 FÖRÄNDRING, %
10/04-10/05
 Statistikcentralens arbetskraftsundersökning:
Sysselsatta totalt 2 404 2 349 2,3
 - löntagare 2 093 2 049 2,1
 -företagare och företagarfamiljemedlemmar 311 299 3,9
  Relativt sysselsättningstal, % 67,9 66,6 1,3 2
  Arbetslösa 1 185 203 -8,9
  Relativt arbetslöshetstal,, % 7,2 8,0 -0,8 2
  Arbetskraften totalt 2 589 2 552 1,4
  Arbetskraftsandel, % 65,5 64,8 0,7 2
  Utanför arbetskraften totalt 1 363 1 387 -1,7
  - studerande 387 380 1,9
  - i hushållsarbete 96 95 0,6
 latent arbetssökande av personer utanför
 arbetskraften
97 104 -6,8
 
 Arbetsministeriets arbetsförmedlingsstatistik:
 Arbetslösa arbetssökande 258 271 -4,9
  - arbetslösa längre än ett år 70 72 -2,5
 Sysselsatta genom åtgärder 34 37 -8,5
 I arbetskraftsutbildning 33 34 -3,9
 I arbetspraktik, arbetsalternering 23 23 2,0
 Nya lediga arbetsplatser vid
 arbetskraftsbyråerna
26 22 20,9
 Kolumen Förändring bygger på oavrundade tal
 1 Statistikförda enligt internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Enligt arbetskraftsundersökningen fanns det i oktober 185 000 arbetslösa, dvs. 18 000 färre än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,2 procent, då det året innan var 8,0 procent. Det säsongrensade relativa arbetslöshetstalet var i oktober 8,1 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor var 7,5 procent och för män 6,8 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs.15 - 24-åringar, var 13,5 procent. Det säsongrensade relativa arbetslöshetstalet för unga var 19,2 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, dvs. 6,0 procent, och högst i Lapplands län, 10,2 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta under januari-oktober år 2005 i medeltal 2 402 000 personer, dvs. 34 000 fler än under motsvarande period i fjol. Antalet arbetslösa var å sin sida i medeltal 223 000, dvs.11 000 färre än i januari-oktober år 2004.

I slutet av oktober 2005 fanns det vid arbetskraftsbyråerna totalt 258 000 som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 13 000 lägre än i oktober året innan. Arbetslösheten minskade inom alla TE-centralers verksamhetsområden. Antalet arbetslösa som sysselsattes med arbetskraftspolitiska åtgärder var 4 000 lägre jämfört med oktober i fjol. Åtgärderna gällde 3,5 procent av arbetskraften. Det fanns 27 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbetskraftsbyråerna. Antalet var 4 000 mindre än i oktober i fjol. I oktober anmäldes 26 000 nya lediga arbetsplatser till arbetskraftsbyråerna, dvs. 5 000 fler än i oktober året innan.

Skillnader mellan arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken

Sysselsättningsläget följs varje månad upp med hjälp av både Statistikcentralens urvalsbaserade arbetskraftsundersökning och arbetsministeriets registerbaserade arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken beskriver situationen månadens sista vardag. Uppgifterna i arbetskraftsundersökningen samlas in för alla veckor i månaden.

Arbetskraftsundersökningen följer Internationella arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer för statistikföring och den praxis som förutsätts av Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. Enligt dessa statistikförs en person som arbetslös om han/hon fyllt 15 år och är utan arbete samt under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete och är disponibel för arbete inom två veckor. Arbetsförmedlingsstatistiken bygger på lagstiftning och administrativa bestämmelser.

Grunderna för statistikföring av arbetslöshet i arbetskraftsundersökningen avviker från de statistikgrunder som tillämpas i arbetsförmedlingsstatistiken i fråga om hur aktivt den arbetslösa söker arbete och i vilken mån han/hon står till arbetsmarknadens förfogande. På grund av skillnaderna i statistikföringen kan antalet arbetslösa arbetssökande avvika från antalet arbetslösa räknat enligt ILO:s rekommendationer. Skillnaderna under den senaste tiden presenteras på webbadressen http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2005-05-27_men_002.html.

De siffror som bygger på arbetskraftsundersökningen omfattar slumpmässig variation som föranleds av urvalet. Exempelvis är det relativa arbetslöshetstalets konfidensintervall på 95 procent, dvs. felmarginalen, ungefär ± 0,5 procentenheter. Konfidensintervallet för antalet arbetslösa är ungefär ± 14 000 personer.

Förfrågningar: Statistikcentralen: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524,
Veli Rajaniemi (09) 1734 3434
E-post: tyovoima.tilastokeskus@tilastokeskus.fi; Internet: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index_sv.html;
Arbetsministeriet: Oiva Lönnberg 010 60 48048, Internet: http://www.mol.fi/sysselsattningsoversikt
De färskaste säsongrensade arbetslöshetsuppgifter som EU publicerat (på engelska)