Tiedote 23.11.2005

Tilastokeskukselle Kaiku-kunniamaininta työhyvinvoinnin edistämisestä

Tilastokeskukselle on myönnetty vuoden 2005 Kaiku-työhyvinvointikilpailun kunniamaininta tunnustuksena pitkäjänteisestä työstä työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistämiseksi. Erityistä kiitosta saivat henkilöstöjohtamisen toimintamalli, Henkilöstö 2010 -ohjelma sekä henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaan käytettävien mittareiden kehittäminen. Valtiokonttorin myöntämän Kaiku-hyvinvointipalkinnon sai tänä vuonna Ratahallintokeskus ja kunniamaininnan sai Tilastokeskuksen lisäksi Niinisalon varuskunta.

Palkintolautakunnan mukaan "Tilastokeskuksessa työhyvinvointiasiat on organisoitu esimerkillisellä tavalla, ja toiminta kattaa kaikki toiminnan tasot yleisestä työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta varhais- ja ammatilliseen kuntoutukseen. Tilastokeskuksella on esimerkilliset menettelyt tavoitteiden asettelulle, ohjausvälineille ja tulosseurannalle. Mittareita käytetään konkreettisesti, ja tapahtuviin notkahduksiin reagoidaan välittömästi."

Tilastokeskuksen tehtävä on laatia yhteiskuntaoloja koskevia tilastoja ja selvityksiä sekä kerätä ja ylläpitää yhteiskuntaa kuvaavia tietoaineistoja. Tilastokeskus on myös kansallinen tilastotoimen koordinoija ja kansainvälisesti aktiivinen asiantuntijaorganisaatio. Tilastokeskuksessa työskentelee lähes tuhat eri alojen asiantuntijaa, joista noin 200 on tilastohaastattelijoita.

Työhyvinvointi rakentuu monista palasista vuosien työllä

Tilastokeskuksen Henkilöstö 2010 -ohjelma valmistui joulukuussa 2003. Siihen on koottu viraston toimintastrategiasta johdetut lähivuosien henkilöstöstrategiset linjaukset ja painopisteet. Henkilöstön kehittämisen tärkeimmiksi osa-alueiksi on määritelty osaaminen, palkitseminen, hyvinvointi ja johtaminen. Ohjelma valmisteltiin työnantajan ja henkilöstön edustajien yhteistyönä.

Henkilöstö 2010 -ohjelma ja sen kehittämislinjaukset pohjautuvat vuosien pitkäjänteiseen ja määrätietoiseen työhön työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Tilastokeskus on jo vuosien ajan panostanut osaamisen ja henkilöstön kehittämiseen mm. osaamiskartoitusten, henkilökohtaisten kehittymissuunnitelmien ja monipuolisen henkilöstökoulutuksen avulla. Myös palkitsemisen osalta Tilastokeskus on ollut edelläkävijä: uuteen palkkausjärjestelmään siirryttiin jo vuonna 1998. Uusia osaamisen ja henkilöstökehityksen haasteita ovat mm. lisääntyvä eläköityminen, siihen liittyvä osaamisen siirtäminen ja uusien työntekijöiden rekrytointi.

Työhyvinvoinnin tukemisen keskeisiä välineitä ovat olleet mm. työsuojelun ja työterveyshuollon toimintaohjelmat, kuntoutukset, liikunta ja virkistystoiminta sekä muu työkykyä ylläpitävä toiminta. Johtamisen ja esimiestyön tueksi on puolestaan käynnistetty Johtamisen ja esimiestyön kehittämisohjelma, jonka tavoitteena on parantaa johtajien ja esimiesten valmiuksia, tarjota heille apuvälineitä johtamistyöhön ja kehittää johtamista siten ammattimaisemmaksi.

Yhteiset tavoitteet ja seurannan mittarit koko organisaatiossa

Henkilöstö 2010 -ohjelmassa määritellyt henkilöstöstrategiset tavoitteet ja ohjausvälineet ovat yhteisiä koko organisaatiolle. Kehittämistoimenpiteet valmistellaan ja toteutetaan osin arjen työssä ja päivittäisjohtamisessa, osin erikseen asetettavissa kehittämisprojekteissa.

Henkilöstöstrategian tavoitteiden toteutumista seurataan osana tulosjohtamista. Tulosyksiköt raportoivat kolmesti vuodessa henkisten voimavarojen hallintaa ja kehittämistä tukevista toimenpiteistään, jotka liittyvät avainosaamisalueiden kehittämiseen, työyhteisön toimivuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseen sekä johtamisen ja esimiestyön kehittämiseen.

Vuotuisissa henkilöstötilinpäätöksissä kuvataan toimintaa Henkilöstö 2010 -ohjelman painopisteiden mukaisesti. Vuonna 2005 on johdon tueksi lisäksi rakennettu henkilöstöstrategian tuloskortti, jossa on mukana parikymmentä keskeistä henkilöstöstrategian toteutumista kuvaavaa mittaria tavoitetasoineen ja tulosaikasarjoineen. Myös henkilöstötutkimus on muokattu vastamaan entistä paremmin Henkilöstö 2010 -ohjelman tavoitteiden seurantaa.

Lisätietoja:
Tilastokeskuksen henkilöstöjohtaminen ja -strategia:
Hallintojohtaja Anna-Leena Reinikainen (09) 1734 2249
Henkilöstösuunnittelija Hanna Bärlund (09) 1734 2559

Linkit: www.valtiokonttori.fi, kohdasta Ajankohtaista lisätietoja Kaiku-palkinnoista