Tiedote 16.12.2005

Kotitalouksien tuloerot kasvoivat vuonna 2004

Kotitalouksien väliset tuloerot kasvoivat vuonna 2004 edellisvuosiin verrattuna selvästi. Edellisen kerran tuloerot olivat yhtä suuret vuonna 2000, jolloin ne saavuttivat siihenastisen huippunsa Suomessa. Tuloerojen kasvu johtui pääasiassa osinkotuloista ja realisoiduista myyntivoitoista, jotka lisääntyivät merkittävästi. Suurituloisin kymmenys sai 85 prosenttia osinkotuloista ja myyntivoitoista vuonna 2004. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen vuoden 2004 tulonjakotilaston ennakkotiedoista.

Kotitalouksien käytettävissä olevat reaalitulot lisääntyivät vuonna 2004 keskimäärin 4,7 prosenttia edellisvuodesta. Mediaanitulolla mitattuna tulot kasvoivat 3,6 prosenttia. Edellisen kerran kotitalouksien tulot kasvoivat yhtä nopeasti 1990-luvun lopulla. Mediaanitulon voimakas kasvu kertoo siitä, että myös keskituloisten tulot kasvoivat kohtuullisesti, mikä ei ollut yleistä 1990-luvun lopun kasvun vuosina.

Kotitalouksien reaalitulojen ja tuloerojen kehitys 1987 - 2004*, vuosi 1987=100

Tuloerojen indeksi perustuu käytettävissä olevien tulojen Gini-kertoimen arvoihin. Kerroin mittaa tulonjaon epätasaisuutta: mitä suurempi indeksin arvo, sitä suuremmat kotitalouksien väliset tuloerot.
Tulojen indeksi perustuu kotitalouksien keskimääräisiin käytettävissä olevien tulojen (uudistettua OECD-kulutusyksikköä kohden, vuoden 2004 rahassa) arvoihin.

Tulot kasvoivat selvästi kaikissa tulokymmenyksissä. Eniten tulot kasvoivat kuitenkin ylimmissä tulokymmenyksissä. Pitemmällä aikavälillä on suurituloisimman kymmenyksen tulotaso kohonnut selvästi muita ryhmiä enemmän. Suurituloisimman tulokymmenyksen mediaanitulo kasvoi vuodesta 1990 vuoteen 2004 reaalisesti 38 prosenttia, kun pienituloisimmassa tulokymmenyksessä kasvu oli vajaat 10 prosenttia.

Rahaksi muutettuna tämä merkitsee sitä, että alimmassa tulokymmenyksessä yhden henkilön kotitalouksien tulot kasvoivat vuosina 1990-2004 reaalisesti 830 euroa. Ylimmässä tulokymmenyksessä tulot kasvoivat vastaavasti 10 700 euroa, mikä on selvästi enemmän kuin yhden henkilön kotitalouksien keskimääräiset tulot vuonna 2004.

Käytettävissä olevien reaalitulojen muutokset tulokymmenyksittäin 1990-2004* ja 2003-2004*, %

Tulokymmenys I (pienituloisin) II III IV V VI VII VIII IX X (suurituloisin)
2003-2004* 2,7 3,5 4,2 4,5 4,9 5,2 4,7 5,6 5,7 3,9
1990-2004* 9,4 11,8 14,3 17,3 19,8 21,3 23,5 26,1 30,2 37,5
Väestö on järjestetty tulojen mukaan ja jaettu kymmeneen yhtä suureen osaan eli tulokymmenyksiin. Muutosprosentit on laskettu kotitalouden kulutusyksikköä kohti (muunnettu OECD) lasketusta mediaanitulosta.

Tilastoissa on käytetty EU-määritelmää, jonka mukaan pienituloinen on henkilö, jonka kotitalouden tulot ovat alle 60 prosenttia keskimääräisestä tulosta. Määritelmän mukaisia pienituloisia henkilöitä oli vuonna 2004 noin 618 000 eli 12 prosenttia kotitalousväestöstä. Tämä on runsaat 40 000 henkilöä ja 0,8 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Suurta muutosta selittää se, että pienituloisuusraja kasvoi vuonna 2004 reaalisesti lähes 5 prosenttia.

Lähde: Tulonjaon ennakkotilasto 2004. Tulot ja kulutus 2005:29. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Ruotsalainen (09) 1734 2610

Vastaava tilastojohtaja: Jussi Simpura

Linkit: www.tilastokeskus.fi/tulonjakotilasto