Tiedote 20.12.2005

Työllisyys ja työttömyys marraskuussa 2005

- Työllisiä 28 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 67,5 prosenttia
- Työttömiä saman verran kuin vuotta aiemmin
- Työttömyysaste 8,0 prosenttia, työttömänä 207 000 henkeä
- Työnvälityksessä 28 000 uutta avointa työpaikkaa
- Vuoden 2005 tammi-marraskuussa keskimäärin 34 000 työllistä enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana

Työllisiä oli marraskuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 390 000 eli 28 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Palkansaajien määrä kasvoi, kun taas yrittäjien määrä pysyi lähes ennallaan. Yksityisellä sektorilla työllisyys lisääntyi, mutta julkisella sektorilla työllisyys väheni hieman. Työllisyys lisääntyi muun muassa teollisuudessa, rakentamisessa, vähittäiskaupassa, sosiaalipalveluissa ja muut palvelut -ryhmässä. Työpaikat vähenivät muun muassa tietoliikenteessä ja terveyspalveluissa. Työpaikat lisääntyivät Etelä- ja Länsi-Suomen sekä Oulun lääneissä.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15 - 64-vuotiaista oli marraskuussa 67,5 prosenttia. Se oli 0,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste oli 69,2 prosenttia ja naisten 65,7 prosenttia. Kausivaihtelusta tasoitettu työllisyysaste oli marraskuussa 68,5 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 11/2004 - 11/2005, tuhatta henkeä

  Marraskuu 2005 Marraskuu 2004 MUUTOS, %
11/04 - 11/05
 Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:
 Työlliset yhteensä 2 390 2 362 1,2
 - palkansaajat 2 098 2 070 1,4
 - yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 292 291 0,1
 Työllisyysaste, % 67,5 67,1 0,4 2
 Työttömät 1 207 207 0,0
 Työttömyysaste, % 8,0 8,1 -0,1 2
 Työvoima yhteensä 2 597 2 569 1,1
 Työvoimaosuus, % 65,7 65,2 0,5 2
 Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 356 1 371 -1,1
 - opiskelijat 384 392 -1,9
 - kotitaloustyössä 82 86 -3,8
 työvoimaan kuulumattomista piilotyöttömiä 92 98 -6,2
 
 Työministeriön työnvälitystilasto:
 Työttömät työnhakijat 260 276 -5,7
 - yli vuoden työttömänä olleet 70 73 -4,3
 Tukitoimenpitein työllistetyt 32 36 -9,4
 Työvoimakoulutuksessa 32 36 -8,9
 Työharjoittelussa, vuorottelutyössä 24 23 1,7
 Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 28 22 29,4
 Muutos -sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista
 1 Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksen mukaisesti tilastoituna
2 prosenttiyksikköä

Työttömiä oli työvoimatutkimuksen mukaan marraskuussa 207 000 eli saman verran kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli 8,0 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 8,1 prosenttia. Kausivaihtelusta tasoitettu työttömyysaste oli marraskuussa 8,3 prosenttia. Naisten työttömyysaste oli 8,1 prosenttia ja miesten 7,8 prosenttia. 15 - 24-vuotiaitten nuorten työttömyysaste oli 17,9 prosenttia. Kausivaihtelusta tasoitettu nuorten työttömyysaste oli 19,5 prosenttia. Työttömyysaste oli matalin Etelä-Suomen läänissä, 6,3 prosenttia, ja korkein Lapin läänissä, 14,2 prosenttia.

Työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2005 tammi-marraskuussa työllisiä oli keskimäärin 2 401 000 henkeä eli 34 000 enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Työttömiä puolestaan oli keskimäärin 222 000 eli 10 000 vähemmän kuin vuoden 2004 tammi-marraskuussa.

Työvoimatoimistoissa oli marraskuun 2005 lopussa kaikkiaan 260 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 16 000 pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Työttömyys laski edellisestä vuodesta kaikkien TE-keskusten alueilla. Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettujen määrä oli 6 000 pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,4 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 26 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 4 000 pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin marraskuussa 28 000 uutta avointa työpaikkaa eli 6 000 enemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää. Työvoimatutkimuksen tiedot kootaan kaikilta kuukauden viikoilta.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Niiden mukaan henkilö tilastoituu työttömäksi, jos hän on 15 vuotta täyttänyt, työtä vailla, hakenut viimeisten neljän viikon aikana aktiivisesti työtä ja on työhön käytettävissä kahden viikon sisällä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Tilastointierojen vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILO:n suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä voivat erota toisistaan. Viimeaikaisia eroja on selvitetty Internet-osoitteessa http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2005-05-27_men_002.html.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli eli virhemarginaali on noin ± 0,5 prosenttiyksikköä. Työttömien määrän luottamusväli on noin ± 15 000 henkeä.

Lisätietoja: Tilastokeskus: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434
Sähköposti: tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi; Internet: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index.html;
Työministeriö: Oiva Lönnberg 010 60 48048, Internet: http://www.mol.fi/tyollisyyskatsaus
Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi)