Pressmeddelande 20.12.2005

Sysselsättning och arbetslöshet i november 2005

- Antalet sysselsatta 28 000 fler än året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 67,5 procent
- Antalet arbetslösa lika stort som året innan
- Det relativa arbetslöshetstalet 8,0 procent, 207 000 personer arbetslösa
- 28 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen
- Under januari-november år 2005 i medeltal 34 000 fler sysselsatta än under motsvarande period året innan.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i november 2 390 000, dvs. 28 000 fler än året innan. Antalet löntagare ökade, medan antalet företagare var nästan oförändrat. Sysselsättningen ökade inom den privata sektorn, medan den minskade något inom den offentliga sektorn. Sysselsättningen gick upp bl.a. inom industrin, byggverksamheten, detaljhandeln, sociala tjänster och inom gruppen övriga tjänster. Antalet arbetsplatser minskade bl.a. inom kommunikation och hälsovårdstjänster. Antalet arbetsplatser ökade inom Södra Finlands och Västra Finlands län samt Uleåborgs län.

Det relativa sysselsättningstalet, dvs. andelen sysselsatta av alla15 - 64-åringar, var i november 67,5 procent. Detta var 0,4 procentenheter högre än året innan. Det relativa sysselsättningstalet för män var 69,2 procent och för kvinnor 65,7 procent. Det säsongrensade relativa sysselsättningstalet var i november 68,5 procent.

Förändringar i sysselsättningen 11/2004 - 11/2005, tusen personer

  November 2005 November 2004 FÖRÄNDRING, %
11/04-11/05
 Statistikcentralens arbetskraftsundersökning:
Sysselsatta totalt 2 390 2 362 1,2
 - löntagare 2 098 2 070 1,4
 -företagare och företagarfamiljemedlemmar 292 291 0,1
  Relativt sysselsättningstal, % 67,5 67,1 0,4 2
  Arbetslösa 1 207 207 0,0
  Relativt arbetslöshetstal,, % 8,0 8,1 -0,1 2
  Arbetskraften totalt 2 597 2 569 1,1
  Arbetskraftsandel, % 65,7 65,2 0,5 2
  Utanför arbetskraften totalt 1 356 1 371 -1,1
  - studerande 384 392 -1,9
  - i hushållsarbete 82 86 -3,8
 latent arbetssökande av personer utanför
arbetskraften
92 98 -6,2
 
 Arbetsministeriets arbetsförmedlingsstatistik:
 Arbetslösa arbetssökande 260 276 -5,7
  - arbetslösa längre än ett år 70 73 -4,3
 Sysselsatta genom åtgärder 32 36 -9,4
 I arbetskraftsutbildning 32 36 -8,9
 I arbetspraktik, arbetsalternering 24 23 1,7
 Nya lediga arbetsplatser vid arbetskraftsbyråer-na 28 22 29,4
 Kolumen Förändring bygger på oavrundade tal
 1 Statistikförda enligt internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Enligt arbetskraftsundersökningen fanns det i november 207 000 arbetslösa, dvs. lika många som för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,0 procent, då det året innan var 8,1 procent. Det säsongrensade relativa arbetslöshetstalet var i november 8,3 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor var 8,1 procent och för män 7,8 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15 - 24-åringar, var 17,9 procent. Det säsongrensade relativa arbetslöshetstalet för unga var 19,5 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, dvs. 6,3 procent, och högst i Lapplands län, 14,2 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta under januari-november år 2005 i medeltal 2 401 000 personer, dvs. 34 000 fler än under motsvarande period i fjol. Antalet arbetslösa var å sin sida i medeltal 222 000, dvs.10 000 färre än i januari-november år 2004.

I slutet av november 2005 fanns det vid arbetskraftsbyråerna totalt 260 000 som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 16 000 mindre än i november året innan. Arbetslösheten minskade från året innan inom alla TE-centralers verksamhetsområden. Antalet arbetslösa som sysselsattes med arbetskraftspolitiska åtgärder var 6 000 lägre jämfört med november i fjol. Åtgärderna gällde 3,4 procent av arbetskraften. Det fanns 26 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbetskraftsbyråerna. Antalet var 4 000 mindre än i november i fjol. I november anmäldes 28 000 nya lediga arbetsplatser till arbetskraftsbyråerna, dvs. 6 000 fler än i november året innan.

Skillnader mellan arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken

Sysselsättningsläget följs varje månad upp med hjälp av både Statistikcentralens urvalsbaserade arbetskraftsundersökning och arbetsministeriets registerbaserade arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken beskriver situationen månadens sista vardag. Uppgifterna i arbetskraftsundersökningen samlas in för alla veckor i månaden.

Arbetskraftsundersökningen följer Internationella arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer för statistikföring och den praxis som förutsätts av Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. Enligt dessa statistikförs en person som arbetslös om han/hon fyllt 15 år och är utan arbete samt under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete och är disponibel för arbete inom två veckor. Arbetsförmedlingsstatistiken bygger på lagstiftning och administrativa bestämmelser.

Grunderna för statistikföring av arbetslöshet i arbetskraftsundersökningen avviker från de statistikgrunder som tillämpas i arbetsförmedlingsstatistiken i fråga om hur aktivt den arbetslösa söker arbete och i vilken mån han/hon står till arbetsmarknadens förfogande. På grund av skillnaderna i statistikföringen kan antalet arbetslösa arbetssökande avvika från antalet arbetslösa räknat enligt ILO:s rekommendationer. Skillnaderna under den senaste tiden presenteras på webbadressen
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2005-05-27_men_002.html.

De siffror som bygger på arbetskraftsundersökningen omfattar slumpmässig variation som föranleds av urvalet. Exempelvis är det relativa arbetslöshetstalets konfidensintervall på 95 procent, dvs. felmarginalen, ungefär ± 0,5 procentenheter. Konfidensintervallet för antalet arbetslösa är ungefär ± 15 000 personer.

Förfrågningar: Statistikcentralen: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434
E-post: tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi; Internet: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index_sv.html;
Arbetsministeriet: Oiva Lönnberg 010 60 48048, Internet: http://www.mol.fi/sysselsattningsoversikt
De färskaste säsongrensade arbetslöshetsuppgifter som EU publicerat (på engelska)