Tiedote 13.1.2006

Uusin toimialakatsaus: Työvoiman vuokraus voimakkaassa kasvussa

Työnvälityksen ja henkilöstön hankinnan toimialan liikevaihto kasvoi vuoden 2005 heinä-syyskuussa 35 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Yli puolet kasvusta tuli suurista, vähintään 250 henkeä työllistävistä yrityksistä, vaikka niiden osuus on vain pari prosenttia alan yrityksistä. Kuitenkin myös pienet ja keskisuuret yritykset vaikuttivat alan kasvuun myönteisesti. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen verkkosivuilla olevista uusista Toimialakatsauksista, joihin on koottu tietoja eri toimialojen suhdannekehityksen kannalta keskeisistä tilastoista.

Työnvälityksen ja henkilöstön hankinnan toimialan liikevaihto on kasvanut 2000-luvulla voimakkaammin kuin minkään muun palveluiden toimialan. Toimialan tuottajahinnat ovat sen sijaan pysyneet melko vakaina: vuoden 2005 heinä-syyskuussa alan tuottajahinnat nousivat 3 prosenttia vuodentakaisesta. Liikevaihdon vahva kasvu selittyy suurelta osin työnvälityspalveluiden määrän lisääntymisellä. Yritykset ulkoistavat yhä enemmän ydinliiketoimintansa ulkopuolista toimintaa ja täydentävät resurssejaan tilapäisellä vuokratyövoimalla suhdannevaihteluiden mukaan.

Vuokratyövoimaa käytetään merkittävästi rakentamisessa sekä hotelli- ja ravintola-alalla, mutta kysyntä on jatkuvasti lisääntynyt myös teollisuudessa ja eri palvelualoilla. Työnvälityksen toimialan työllisten määrä alkoi kasvaa nopeasti vuoden 2004 alussa ja kehitys on heijastunut myös palkkasummaan: vuoden 2005 heinä-syyskuussa palkkasumma kasvoi lähes yhtä nopeasti kuin liikevaihto eli 34 prosenttia vuodentakaisesta.

Koko palveluala kehittyy suotuisasti

Palvelualojen suhdannetilanne jatkui suotuisana vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä. Sekä palvelualojen liikevaihto että palkkasumma kasvoivat yli 6 prosenttia edellisvuodesta. Palvelualojen voimakkaan kasvun perustana on, ettei toimialalla juurikaan ole kasvua jarruttavia aloja.

Myös palvelualojen työllisyys kasvoi kolmannella neljänneksellä, joskin palkkasumman kasvua hitaammin. Työllisyyden kasvu hidastui hieman edellisestä neljänneksestä vajaaseen 3 prosenttiin. Palvelualojen suotuisa suhdannetilanne näkyy myös palvelualojen yritysten luottamusindikaattorissa, joka pysyi korkealla vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä.

Uudet toimialakatsaukset verkossa

Edellä kerrotut tiedot ovat otteita Toimialakatsauksista, joita julkaistaan neljännesvuosittain Tilastokeskuksen Internet-sivuilla (www.tilastokeskus.fi). Katsaukset on kehitetty helpottamaan suhdannetilastojen tarkastelua ja käyttöä. Suhdannekehityksen kannalta keskeisiä tilastoja on koottu toimialoittain katsauksiin, jotka sisältävät myös syvemmälle tilastoihin pureutuvaa analyysiä. Katsauksissa analysoidaan päätoimialojen kehitystä muun muassa liikevaihdon, tuotannon, työllisyyden, investointien ja suhdanneodotusten kautta. Lisäksi kunkin katsauksen Fokus-osio käsittelee tarkemmin ajankohtaista ilmiötä tai kiinnostavia alatoimialoja.

Tilastokeskuksen Internet-sivuilla on tällä hetkellä nähtävissä neljä eri Toimialakatsausta, jotka kuvaavat teollisuuden, rakentamisen, palveluiden ja kaupan kehitystä vuoden 2005 kolmannen vuosineljänneksen aikana. Katsaukset ilmestyvät säännöllisin väliajoin neljä kertaa vuodessa. Vuoden 2005 viimeisen neljänneksen kehitystä käsittelevät toimialakatsaukset ilmestyvät 28.3.2006. Toimialakatsaukset ovat maksuttomia ja vapaasti käytettävissä. Katsaukset sopivat muun muassa tiedotusvälineiden ja eri toimialojen uusinta kehitystä seuraavien tahojen käyttöön.

Toimialakatsauksista voi antaa palautetta alla olevaan sähköpostiosoitteeseen tai ottamalla yhteyttä Toimialakatsausten tekijöihin.

Lähde: Teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palveluiden toimialakatsaus. Tilastokeskus.

Toimialakatsaukset ja lisätietoja:

Teollisuuden toimialakatsaus, Tarja Hatakka (09) 1734 3553

Rakentamisen toimialakatsaus, Jukka Oikarinen (09) 1734 2969

Kaupan toimialakatsaus, Marko Tuomiaro (09) 1734 2705

Palvelujen toimialakatsaus, Antti Santaharju (09) 1734 2720

Sähköposti: palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Lisää Toimialakatsauksista myös seuraavassa Tieto&trendit-lehdessä, joka ilmestyy 6.2.2006.