Pressmeddelande 13.1.2006

Nyaste branschöversikten: Hyrning av arbetskraft ökar kraftigt

Omsättningen inom näringsgrenen arbetsförmedling och rekrytering ökade med 35 procent under juli-september 2005 jämfört med motsvarande period året innan. Över hälften av tillväxten kom från stora företag med minst 250 anställda även om andelen av dessa företag är bara två procent av alla företag inom branschen. Likväl hade också små och medelstora företag en positiv inverkan på ökningen inom branschen. Uppgifterna framgår av de nya branschöversikterna som finns på Statistikcentralens webbplats. Branschöversikterna innehåller uppgifter om viktig statistik med tanke på konjunkturutvecklingen inom olika branscher.

Omsättningen inom arbetsförmedling och rekrytering har under 2000-talet vuxit snabbare än inom någon annan servicebransch. Däremot har producentpriserna inom branschen hållits rätt så stabila: i juli-september 2005 steg producentpriserna med 3 procent från året innan. Den starka tillväxten i omsättningen beror till stor del på ökade arbetsförmedlingstjänster. Företagen externaliserar allt oftare den verksamhet som ligger utanför kärnaffärsverksamheten och förstärker sina resurser med tillfälligt hyrd arbetskraft enligt konjunkturväxlingar.

Hyrd arbetskraft anlitas flitigt inom bygg- samt hotell- och restaurangbranschen, men efterfrågan har alltjämt ökat också inom industrin och olika servicebranscher. Antalet sysselsatta inom arbetsförmedling började öka raskt i början av år 2004 och utvecklingen har också återspeglat sig i lönesumman: lönesumman för juli-september 2005 ökade nästan lika snabbt som omsättningen, dvs. med 34 procent från året innan.

Gynnsam utveckling inom hela servicebranschen

Konjunkturen inom servicebranscherna var gynnsam också under det tredje kvartalet 2005. Både omsättningen och lönesumman steg med över 6 procent från året innan. Grunden till den kraftiga ökningen inom servicebranscherna är att det inom den inte finns branscher som bromsar upp tillväxten.

Också sysselsättningen inom servicebranscherna ökade under det tredje kvartalet, även om ökningen var långsammare än ökningen av lönesumman. Sysselsättningstillväxten avtog en aning jämfört med det föregående kvartalet till något under 3 procent. Den gynnsamma konjunkturen inom servicebranscherna återspeglar sig också i förtroendeindikatorn för företagen inom servicebranschen. Förtroendeindikatorn var hög under det tredje kvartalet 2005.

Nya branschöversikter på webben

Uppgifterna ovan är exempel ur branschöversikterna som publiceras per kvartal på Statistikcentralens webbplats (www.tilastokeskus.fi). Översikterna underlättar studerandet och användningen av konjunkturstatistik. Statistik som är viktig med tanke på konjunkturutvecklingen har samlats efter bransch i översikter som också innehåller analyser som går djupare i statistiken. I översikterna analyseras utvecklingen inom huvudbranscherna bl.a. via omsättning, produktion, sysselsättning, investeringar och konjunkturförväntningar. Dessutom behandlar avsnittet Fokus i varje översikt noggrannare olika aktuella fenomen eller intressanta underbranscher.

På Statistikcentralens webbplats finns för närvarande fyra olika branschöversikter som beskriver utvecklingen inom industrin, byggverksamheten, tjänsterna och handeln under det tredje kvartalet 2005. Översikterna utkommer regelbundet fyra gånger om året. Branschöversikterna som behandlar utvecklingen under det sista kvartalet 2005 publiceras 28.3.2006. Översikterna är avgiftsfria och de får användas fritt. Översikterna lämpar sig bl.a. för massmedierna och andra som är intresserade av den senaste utvecklingen inom olika branscher.

Kommentarer till branschöversikterna kan sändas till e-postadressen nedan. Det går också att kontakta nedanstående personer.

Källa: Branschöversikten över industrin, byggverksamheten, handeln och tjänsterna. Statistikcentralen.

Branschöversikter och förfrågningar:

Branschöversikt över industrin (på finska), Tarja Hatakka (09) 1734 3553

Branschöversikt över byggverksamheten (på finska), Jukka Oikarinen (09) 1734 2969

Branschöversikt över handeln (på finska), Marko Tuomiaro (09) 1734 2705

Branschöversikt över tjänsterna (på finska), Antti Santaharju (09) 1734 2720

E-post: palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Mer om branschöversikterna i följande nummer av tidskriften Tieto&trendit, som utkommer 6.2.2006.