Tiedote 21.2.2006

Työllisyys ja työttömyys tammikuussa 2006

- Työllisiä 54 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 66,6 prosenttia
- Työttömiä 23 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin
- Työttömyysaste 8,7 prosenttia, työttömänä 226 000 henkeä
- Työnvälityksessä 48 000 uutta avointa työpaikkaa

Työllisiä oli tammikuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 353 000 eli 54 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Sekä palkansaajien että yrittäjien määrä kasvoi. Työllisyys lisääntyi teollisuudessa, rakentamisessa, liikenteessä ja sosiaalipalveluissa. Työpaikat vähenivät kaupassa, koulutuksessa sekä rahoitus- ja vakuutustoiminnassa. Työpaikat lisääntyivät Etelä-, Länsi- ja Itä-Suomen lääneissä. Työpaikat vähenivät Oulun ja Lapin lääneissä.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15 - 64-vuotiaista oli tammikuussa 66,6 prosenttia. Se oli 1,3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste nousi 1,5 prosenttiyksikköä, 67,5 prosenttiin. Naisten työllisyysaste nousi 1,1 prosenttiyksikköä ja oli 65,3 prosenttia. Kausivaihtelusta tasoitettu työllisyysaste nousi 68,7 prosenttiin.

Työllisyyden muutokset 1/2005 - 1/2006, tuhatta henkeä

  Tammikuu 2006 Tammikuu 2005 MUUTOS, %
1/05 - 1/06
 Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:
 Työlliset yhteensä 2 353 2 299 2,3
 - palkansaajat 2 034 1 995 2,0
 - yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 318 304 4,8
 Työllisyysaste, % 66,6 65,3 1,3 2
 Työttömät 1 226 249 -9,3
 Työttömyysaste, % 8,7 9,8 -1,1 2
 Työvoima yhteensä 2 578 2 547 1,2
 Työvoimaosuus, % 65,2 64,6 0,6 2
 Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 377 1 394 -1,2
 - opiskelijat 372 394 -5,4
 - kotitaloustyössä 87 93 -6,6
 työvoimaan kuulumattomista piilotyöttömiä 114 96 18,3
 
 Työministeriön työnvälitystilasto:
 Työttömät työnhakijat 280 299 -6,3
 - yli vuoden työttömänä olleet 71 75 -4,8
 Tukitoimenpitein työllistetyt 36 38 5,8
 Työvoimakoulutuksessa 28 31 -8,5
 Työharjoittelussa, vuorottelutyössä 17 16 4,4
 Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 48 38 27,4
 Muutos -sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista
 1 Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksen mukaisesti tilastoituna
2 prosenttiyksikköä

Työttömiä oli työvoimatutkimuksen mukaan tammikuussa 226 000 eli 23 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli 8,7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 9,8 prosenttia. Kausivaihtelusta tasoitettu työttömyysaste oli tammikuussa 8,2 prosenttia.

Miesten työttömyysaste laski 1,3 prosenttiyksikköä, 8,6 prosenttiin. Naisten työttömyysaste laski 0,7 prosenttiyksikköä ja oli 8,9 prosenttia. 15 - 24-vuotiaitten nuorten työttömyysaste oli 20,5 prosenttia. Kausivaihtelusta tasoitettu nuorten työttömyysaste oli 19,7 prosenttia. Työttömyysaste oli matalin Etelä-Suomen läänissä, 6,8 prosenttia, ja korkein Lapin läänissä, 18,3 prosenttia.

Työvoimatoimistoissa oli tammikuun 2006 lopussa kaikkiaan 280 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 19 000 pienempi kuin edellisen vuoden tammikuussa. Työttömyys laski edellisestä vuodesta kaikkien TE-keskusten alueilla. Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettujen määrä oli 4 000 pienempi kuin edellisen vuoden tammikuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,1 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 30 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 4 000 pienempi kuin edellisen vuoden tammikuussa. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin tammikuussa 48 000 uutta avointa työpaikkaa eli 10 000 enemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää. Työvoimatutkimuksen tiedot kootaan kaikilta kuukauden viikoilta.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Niiden mukaan henkilö tilastoituu työttömäksi, jos hän on 15 vuotta täyttänyt, työtä vailla, hakenut viimeisten neljän viikon aikana aktiivisesti työtä ja on työhön käytettävissä kahden viikon sisällä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Tilastointierojen vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILO:n suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä voivat erota toisistaan. Viimeaikaisia eroja on selvitetty Internet-osoitteessa http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2005-05-27_men_002.html.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli eli virhemarginaali on noin ± 0,6 prosenttiyksikköä. Työttömien määrän luottamusväli on noin ± 16 000 henkeä.

Lisätietoja:
Tilastokeskus: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Juha Martikainen (09) 1734 3225, Tietopalvelu/ Työvoimatutkimus (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi
Työvoimatutkimuksen kotisivu: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index.html

Työministeriö: Oiva Lönnberg 010 60 48048, Internet: http://www.mol.fi/tyollisyyskatsaus

EU:n tuoreimmat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi)