Pressmeddelande 21.2.2006

Sysselsättning och arbetslöshet i januari 2006

- Antalet sysselsatta 54 000 fler än året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 66,6 procent
- Antalet arbetslösa 23 000 färre än året innan
- Det relativa arbetslöshetstalet 8,7 procent, 226 000 personer arbetslösa
- 48 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i januari 2 353 000, dvs. 54 000 fler än året innan. Både antalet löntagare och antalet företagare ökade. Sysselsättningen gick upp bl.a. inom industrin, byggverksamheten, samfärdsel och sociala tjänster. Antalet arbetsplatser minskade inom handel, utbildning samt finansierings- och försäkringsverksamhet. Antalet arbetsplatser ökade i Södra, Västra och Östra Finlands län. Antalet arbetsplatser minskade i Uleåborgs och Lapplands län.

Det relativa sysselsättningstalet, dvs. andelen sysselsatta av alla15-64-åringar, var i januari 66,6 procent. Detta var 1,3 procentenheter högre än året innan. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 1,5 procentenheter till 67,5 procent och för kvinnor med 1,1 procentenheter till 65,3 procent. Det säsongrensade relativa sysselsättningstalet steg till 68,7 procent.

Förändringar i sysselsättningen 1/2005-1/2006, tusen personer

  Januari 2006 Janauri 2005 FÖRÄNDRING, %
1/05-1/06
 Statistikcentralens arbetskraftsundersökning:
Sysselsatta totalt 2 353 2 299 2,3
 - löntagare 2 034 1 995 2,0
 -företagare och företagarfamiljemedlemmar 318 304 4,8
  Relativt sysselsättningstal, % 66,6 65,3 1,3 2
  Arbetslösa 1 226 249 -9,3
  Relativt arbetslöshetstal, % 8,7 9,8 -1,1 2
  Arbetskraften totalt 2 578 2 547 1,2
  Arbetskraftsandel, % 65,2 64,6 0,6 2
  Utanför arbetskraften totalt 1 377 1 394 -1,2
  - studerande 372 394 -5,4
  - i hushållsarbete 87 93 -6,6
 latent arbetssökande av personer utanför
arbetskraften
114 96 18,3
 
 Arbetsministeriets arbetsförmedlingsstatistik:
 Arbetslösa arbetssökande 280 299 -6,3
  - arbetslösa längre än ett år 71 75 -4,8
 Sysselsatta genom åtgärder 36 38 5,8
 I arbetskraftsutbildning 28 31 -8,5
 I arbetspraktik, arbetsalternering 17 16 4,4
 Nya lediga arbetsplatser vid arbetskraftsbyråer-na 48 38 27,4
 Kolumen Förändring bygger på oavrundade tal
 1 Statistikförda enligt internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Enligt arbetskraftsundersökningen fanns det i januari 226  000 arbetslösa, dvs. 23 000 färre än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,7 procent, då det året innan var 9,8 procent. Det säsongrensade relativa arbetslöshetstalet var i januari 8,2 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet för män sjönk med 1,3 procentenheter, till 8,6 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor sjönk med 0,7 procentenheter och var 8,9 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs.15-24-åringar, var 20,5 procent. Det säsongrensade relativa arbetslöshetstalet för unga var 19,7 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, dvs. 6,8 procent, och högst i Lapplands län, 18,3 procent.

I slutet av januari 2006 fanns det vid arbetskraftsbyråerna totalt 280 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 19 000 mindre än i januari året innan. Arbetslösheten minskade från året innan inom alla TE-centralers verksamhetsområden. Antalet arbetslösa som sysselsattes med arbetskraftspolitiska åtgärder var 4 000 lägre jämfört med januari i fjol. Åtgärderna gällde 3,1 procent av arbetskraften. Det fanns 30 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbetskraftsbyråerna. Antalet var 4 000 mindre än i januari i fjol. I januari anmäldes 48 000 nya lediga arbetsplatser till arbetskraftsbyråerna, dvs. 10 000 fler än i januari året innan.

Skillnader mellan arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken

Sysselsättningsläget följs varje månad upp med hjälp av både Statistikcentralens urvalsbaserade arbetskraftsundersökning och arbetsministeriets registerbaserade arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken beskriver situationen månadens sista vardag. Uppgifterna i arbetskraftsundersökningen samlas in för alla veckor i månaden.

Arbetskraftsundersökningen följer Internationella arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer för statistikföring och den praxis som förutsätts av Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. Enligt dessa statistikförs en person som arbetslös om han/hon fyllt 15 år och är utan arbete samt under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete och är disponibel för arbete inom två veckor. Arbetsförmedlingsstatistiken bygger på lagstiftning och administrativa bestämmelser.

Grunderna för statistikföring av arbetslöshet i arbetskraftsundersökningen avviker från de statistikgrunder som tillämpas i arbetsförmedlingsstatistiken i fråga om hur aktivt den arbetslösa söker arbete och i vilken mån han/hon står till arbetsmarknadens förfogande. På grund av skillnaderna i statistikföringen kan antalet arbetslösa arbetssökande avvika från antalet arbetslösa räknat enligt ILO:s rekommendationer. Skillnaderna under den senaste tiden presenteras på webbadressen http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2005-05-27_men_002.html.

De siffror som bygger på arbetskraftsundersökningen omfattar slumpmässig variation som föranleds av urvalet. Exempelvis är det relativa arbetslöshetstalets konfidensintervall på 95 procent, dvs. felmarginalen, ungefär ± 0,6 procentenheter. Konfidensintervallet för antalet arbetslösa är ungefär ± 16 000 personer.

Förfrågningar:
Statistikcentralen: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Juha Martikainen (09) 1734 3225
Informationstjänst/Sysselsättningsundersökning (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi;
Sysselsättningsstatistikens ingångssida: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index_sv.html

Arbetsministeriet: Oiva Lönnberg 010 60 48048, Internet: http://www.mol.fi/sysselsattningsoversikt

EU:s senaste säsongrensade arbetslöshetssiffror (på engelska)