Tiedote 8.3.2006

Tietotekniikasta tullut osa suomalaisten arkipäivää

Kymmenen viime vuoden aikana enemmistö suomalaisista on siirtynyt käyttämään uutta tieto- ja viestintätekniikkaa ja samalla uusien välineiden käytöstä on tullut osa arkipäivää. Vuonna 1996 tietokone oli yhdellä kotitaloudella neljästä, nykyään kahdella kolmesta. Internet-yhteys oli tuolloin 7 prosentilla talouksista, mutta vuonna 2005 jo 58 prosentilla. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen raportista Kansalaisesta e-kansalainen. Tilastotutkimusten tuloksia suomalaisten tieto- ja viestintätekniikan käytöstä 1996-2005.

Matkapuhelin on nykyään lähes kaikilla kotitalouksilla, kun vuonna 1996 matkapuhelin oli neljällä kymmenestä kotitaloudesta. Vuoden 2002 jälkeen suhteellisesti eniten matkapuhelimia ovat hankkineet iäkkäimmät. 70-74-vuotiaistakin enemmistöllä on nyt matkapuhelin. Suomalaisille matkapuhelin on ensisijaisesti henkilökohtaisen yhteydenpidon väline: matkapuhelimen lisäpalvelujen käyttäjien kokonaismäärä on lisääntynyt vain vähän. Myös matkapuhelimella tilaaminen tai ostaminen on edelleen vähäistä.

Internetin käyttö monipuolistunut

Internetin käyttö on muuttunut säännöllisemmäksi, ja yhä useampi käyttää Internetiä kotona päivittäin. Erityisesti alle 35-vuotiaiden naisten koti-Internetin käyttö on lisääntynyt kolmen viime vuoden aikana: heistä lähes jokainen käyttää Internetiä kotona ainakin viikottain. Laajakaistaliittymän käyttöönotto lisää selvästi kotitalouksien Internetin käyttöä. Marraskuussa 2005 jo neljä viidestä Internet-liittymästä oli laajakaistaliittymä.

Internetin käyttömahdollisuus kotoa vuosina 1998, 2002 ja 2005 sukupuolen ja iän mukaan, %

Internetin käyttö arkipäiväisten asioiden hoitoon on monipuolistunut. Vuonna 1998 noin 1,3 miljoonaa suomalaista oli käyttänyt verkon kautta välitettäviä sähköisiä palveluja. Vuonna 2005 Internetin käyttäjiä oli jo 2,8 miljoonaa. Eniten on lisääntynyt verkkopankkipalvelujen käyttäjien määrä. Verkkopankkia käytti vuonna 1998 vajaa puoli miljoonaa suomalaista ja vuonna 2005 yhteensä 2,2 miljoonaa. Yhä useampi myös ostaa verkkokaupasta. Keväällä 2005 tehdyn tutkimuksen mukaan verkkokaupassa oli vieraillut ainakin kerran yhteensä 1,6 miljoonaa suomalaista. Noin 25 prosenttia 15-74-vuotiaasta väestöstä eli lähes miljoona suomalaista oli tehnyt hankintoja verkon kautta haastattelua edeltävän kolmen kuukauden aikana.

Yhden tai kahden hengen kotitalouksilla on edelleen perhetalouksia harvemmin kotitietokone tai Internet-yhteys. Suurin syy siihen, ettei Internet-yhteyttä ole hankittu kotiin, on mahdollisuus käyttää Internetiä muualla. Yhden hengen talouksissa myös käytön ja laitteiden kalleus vaikuttaa pari- ja perhetalouksia enemmän päätökseen olla hankkimatta Internet-yhteyttä.

Internetiä käytetään Suomessa Pohjoismaista vähiten

Suomessa käytetään tietokoneita ja Internetiä enemmän kuin EU- ja OECD-maissa keskimäärin. Muihin Pohjoismaihin verrattuna Suomessa käytetään Internetiä kuitenkin vähiten. Suomessa käyttö on vähäisintä, vaikka kotikäytön lisäksi otettaisiin huomioon myös työpaikkojen ja oppilaitosten tarjoamat käyttömahdollisuudet.

Kotitietokoneiden tai Internet-yhteyksien määrä kotitalouksissa onkin kasvanut Suomessa viime vuosina enää hitaasti. Sen sijaan uudet tietotekniikan käyttösovellukset kuten laajakaistayhteydet, kamerapuhelin ja digivastaanotin yleistyvät Suomessa nopeasti.

Raportti esittelee tietoyhteiskuntahankkeen tuloksia

Kansalaisesta e-kansalainen -raportti esittelee "Suomalaiset ja tuleva tietoyhteiskunta" -tutkimushankkeen tuloksia koko sen tähänastiselta tutkimusjaksolta vuodesta 1996 alkaen. Hankkeessa on tehty vuosina 1996 ja 1999 laajat käyntihaastattelut, joissa haastateltiin kotitalouksien kaikki yli 10-vuotiaat jäsenet. Kolmas pääaineisto on tehty vuonna 2002 vapaa-aikatutkimuksen yhteydessä. Neljäs laaja aineisto kerättiin erillisessä puhelinhaastattelututkimuksessa vuonna 2005. Haastatteluissa on käytetty väestönkeskusrekisteristä poimittuja satunaisotoksia. Vuosien 2002 ja 2005 tutkimusten kysymykset ovat osittain EU-harmonisoituja. Tietoyhteiskuntakehitystä on seurattu myös Tilastokeskuksen muiden tiedonkeruiden avulla.

"Suomalaiset ja tuleva tietoyhteiskunta" -tutkimushanke on yhteistyöhanke, jossa Tilastokeskuksen haastattelu- ja tutkimuspalvelut ovat saaneet yhteistyökumppaneiksi ja tutkimuksen rahoittajiksi useita eri tahoja. Monivuotista rahoitustukea ovat antaneet TeliaSonera, Finnet-liitto, Suomen Posti ja opetus-, oikeus-, valtiovarain- ja sisäasiainministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö. Lisäksi Euroopan unionin tilastovirasto Eurostat on antanut rahoitusta tutkimusten EU-harmonisoituja kysymyksiä varten.

Lähde: Kansalaisesta e-kansalainen. Tilastotutkimusten tuloksia suomalaisten tieto- ja viestintätekniikan käytöstä 1996-2005. Katsauksia 1/2006. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Juha Nurmela (09) 1734 2548

Vastaava tilastojohtaja: Jussi Simpura

Linkit: Julkaisun esittely Tilastotorilla