Tiedote 16.6.2006

Omaisuustulot kasvattivat kotitalouksien tuloja ja tuloeroja vuonna 2004

Kotitalouksien väliset tuloerot kasvoivat vuonna 2004 selvästi edellisvuoteen verrattuna. Tuloerojen kasvua selittävät omaisuustulot, joita kotitaloudet saivat vuonna 2004 reaalisesti keskimäärin 13 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Etenkin osinkotulot kasvoivat voimakkaasti: kotitaloudet saivat osinkotuloja keskimäärin neljänneksen edellisvuotta enemmän. Vuodesta 2002 kotitalouksien osinkotulot ovat kasvaneet lähes 60 prosenttia. Vuonna 2004 kotitalouksien suurituloisin kymmenesosa sai 85 prosenttia osinkotuloista. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen tulonjakotilaston 2004 lopullisista tiedoista.

Suurituloisimman kymmenyksen tulot kasvoivat vuonna 2004 keskimäärin runsaat 7 prosenttia edellisvuodesta. Pienituloisimman kymmenyksen tulot kasvoivat 3 prosenttia. Myös pidemmällä aikavälillä ylin tulokymmenys on kasvattanut tulojaan selvästi enemmän kuin muut tulokymmenykset. Vuosina 1995-2004 ylimmän tulokymmenyksen tulot ovat kasvaneet vuodessa keskimäärin noin 5 prosenttia, kun alimmassa tulokymmenyksessä kasvu on ollut puolitoista prosenttia. Rahaksi muutettuna tämä merkitsee sitä, että alimmassa tulokymmenyksessä yhden henkilön kotitalouksien tulot kasvoivat vuosina 1995-2004 reaalisesti 1 100 euroa. Ylimmässä tulokymmenyksessä vastaava tulojen kasvu oli 17 600 euroa.

Kotitalouksien reaalitulojen vuosimuutokset tulokymmenyksittäin vuosina 2003-2004 ja 1995-2004

Pienituloisia 616 500 henkilöä vuonna 2004

Suomessa oli vuonna 2004 noin 616 500 pienituloista henkilöä. Henkilö määritellään pienituloiseksi, kun hän kuuluu kotitalouteen, jonka tulot ovat pienemmät kuin 60 prosenttia koko väestön mediaanitulosta. Pienituloisia oli väestöstä 11,9 prosenttia, mikä on jonkin verran enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Eniten pienituloisia oli nuorten keskuudessa. Joka neljäs 16-24-vuotiaista oli pienituloinen vuonna 2004. Vähiten pienituloisia oli 50-64-vuotiaiden ikäryhmässä, 7 prosenttia. 65 vuotta täyttäneistä pienituloisia oli 12,7 prosenttia, mikä oli hieman enemmän kuin pienituloisten osuus koko väestössä.

Suhteellisesti eniten pienituloisia oli opiskelijatalouksissa (77 %) ja työttömien talouksissa (64 %). Maatalousyrittäjistä ja eläkeläisistä pienituloisia oli noin 3 prosenttiyksikköä keskimääräistä enemmän, kun taas muista yrittäjistä pienituloisia oli hieman keskimääräistä vähemmän (11 %). Vähiten pienituloisia oli palkansaajakotitalouksissa (3 %).

Pienituloisuuden yleisyys vaihteli myös kotitalouden elinvaiheen mukaan. Vuonna 2004 pienituloisia oli eniten yksin asuvien (27 %) ja yksinhuoltajaperheiden (27 %) joukossa. Pienituloisten osuus yksin asuvista on säilynyt suurena 1990-luvun alusta lähtien. Sitä vastoin pienituloisten osuus lapsiperheissä - sekä yksinhuoltajien että kahden huoltajan perheissä - asuvista on kasvanut yli kaksinkertaiseksi 1990-luvun alkuun verrattuna. Pienituloisten osuus yksinhuoltajatalouksissa kasvoi 4 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. Alle 18-vuotiaista lapsista 12,3 prosenttia eli pienituloisissa kotitalouksissa vuonna 2004.

Pienituloisten ryhmä koostui pääasiassa ammatissa toimimattomista. Eläkeläiskotitalouksien osuus pienituloisista oli suurin, 25 prosenttia, mikä selittyy pienten tulojen lisäksi sillä, että eläkeläistaloudet ovat ryhmänä suuri. Työttömien osuus pienituloisista oli 24 prosenttia ja opiskelijoiden 16 prosenttia vuonna 2004. Vaikka palkansaajatalouksissa oli vähiten pienituloisia (3 %), palkansaajaryhmän suuren koon vuoksi heidän osuutensa kaikista pienituloisista oli merkittävä, 17 prosenttia. Maatalousyrittäjien ja muiden yrittäjien osuus kaikista pienituloisista oli yhteensä noin 11 prosenttia. Heidän osuutensa pienituloisista on pienentynyt vuodesta 1995.

Pienituloisten osuudet (%) kotitalouden viitehenkilön sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 1995 ja 2004

Pienituloisuusmääritelmä: kotitalouden käytettävissä olevat tulot kulutusyksikköä kohden ovat vähemmän kuin 60 prosenttia koko väestön mediaanitulosta. Yhden henkilön taloudessa pienituloisuuden raja oli 11 690 euroa vuonna 2004.

Lähde: Tulonjakotilasto 2004. Tulot ja kulutus 2006. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Ruotsalainen (09) 1734 2610, Laura Iisakka (09) 1734 3596

Vastaava tilastojohtaja: Jussi Simpura

Linkit: Lisätietoja Internetissä www.tilastokeskus.fi/tulonjakotilasto