Tiedote 17.10.2006

Innovaatioita lähes 40 prosentilla yrityksistä

Vuosina 2002-2004 innovaatiotoimintaa harjoitti yhteensä 43 prosenttia yrityksistä. Teollisuudessa innovaatiotoimintaa oli puolella yrityksistä ja palvelutoimialoilla runsaalla kolmanneksella. Yhdeksän kymmenestä innovaatiotoimintaa harjoittaneesta yrityksestä oli tehnyt varsinaisia tuote- ja tai prosessi-innovaatioita. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen uudesta julkaisusta Innovaatiotutkimus 2004, joka sisältää tilastotietoja yritysten innovaatiotoiminnasta sekä siihen liittyvästä tietolähteiden käytöstä, yhteistyöstä, vaikutuksista ja esteistä.

Tuoteinnovaatioiden osuus yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta oli noin 15 prosenttia vuonna 2004. Teollisuudessa tuoteinnovaatioiden osuus liikevaihdosta oli 21 prosenttia ja muilla toimialoilla 6 prosenttia. Vaikka innovaatiotoimintaa harjoittaneita yrityksiä oli alle puolet kaikista yrityksistä, niiden osuus toimialojen kokonaisliikevaihdosta oli huomattava. Teollisuudessa osuus oli 88 prosenttia kokonaisliikevaihdosta ja palvelualoilla 63 prosenttia. Innovaatiotoimintaa harjoittaneet yritykset olivat myös tärkeitä työllistäjiä: esimerkiksi teollisuudessa ne työllistivät 82 prosenttia toimialojen koko henkilöstöstä.

Innovaatio on yrityksen markkinoille tuoma uusi tai olennaisesti parannettu tavara tai palvelu tai käyttöönottama prosessi. Innovaatiotoimintaa harjoittaneiksi yrityksiksi on tutkimuksessa laskettu innovaatioita tehneiden yritysten lisäksi ne, joilla on ollut innovaatioiden kehittämiseen tähtääviä, joko edelleen tarkastelujakson jälkeen jatkuneita tai jo tarkastelujaksolla keskeytyneitä projekteja.

Innovaatioyhteistyö monipuolistunut

Kaikkiaan 44 prosenttia innovaatiotoimintaa harjoittaneista yrityksistä oli tehnyt innovaatioihin liittyvää yhteistyötä. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita olivat laitteiden ja materiaalien toimittajat, asiakkaat sekä oman konsernin yritykset.

Yritykset tekivät vuosina 2002-2004 innovaatioyhteistyötä hieman vähemmän kuin vuosina 1998-2000, jolloin edellinen vastaava tutkimus toteutettiin. Yhteistyötä tehtiin kuitenkin aiempaa monipuolisemmin erilaisten kotimaisten ja ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Innovaatiotoimintaan liittyvä yhteistyö eri kumppaneiden kanssa 1998-2000 ja 2002-2004, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista yrityksistä

Innovaatioiden tärkeimpinä vaikutuksina koettiin laadun parantuminen ja tuotevalikoiman laajentuminen. Innovaatioiden katsottiin myös edistävän pääsyä uusille markkinoille ja kasvattavan markkinaosuutta, lisäävän tuotannon joustavuutta ja kapasiteettia sekä alentavan yksikkötyökustannuksia.

Monilla yrityksillä vaikeuksia innovaatioprojekteissa

Innovaatiotoimintaa harjoittavista yrityksistä 40 prosenttia oli kokenut vaikeuksia projektien toteuttamisessa: projekteja oli lakkautettu, keskeytetty tai ne olivat viivästyneet. Eniten innovaatiotoimintaa haittasivat henkilöstön osaamisen puute tai taloudelliset riskit kuten kysynnän epävarmuus.

Innovaatiotoiminnan lisäksi tutkimuksessa tiedusteltiin muita yritysten tekemiä ja niiden toimintaan oleellisesti vaikuttaneita uudistuksia. Innovaatiotoimintaa harjoittaneet yritykset uudistivat muita organisaatioita enemmän myös muuten toimintaansa: 78 prosenttia ilmoitti toteuttaneensa yrityksessään muita uudistuksia kuten organisaatioon, strategiaan tai markkinointiin liittyviä muutoksia. Useissa tapauksissa toteutettujen muutosten ilmoitettiin liittyneen tehtyihin innovaatioihin.

Innovaatiotutkimuksen tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tekemään yrityskyselyyn, jonka kohteena oli vähintään kymmenen henkilöä työllistävät yritykset teollisuudessa ja eräillä palvelualoilla. Kyselyssä oli mukana yhteensä 3 665 yritystä. Tutkimus on osa Euroopan tilastoviraston Eurostatin koordinoimaa EU:n jäsenmaiden yhteishanketta Community Innovation Survey, ja vastaava tutkimus on tehty myös muissa EU:n jäsenmaissa. Innovaatiotutkimus 2004 -julkaisussa kuvataan tuloksia Suomen osalta.

Lähde: Innovaatiotutkimus 2004. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Linkit: Tilaston kotisivu