Pressmeddelande 17.10.2006

Innovationer hos nästan 40 procent av företagen

Åren 2002-2004 bedrev totalt 43 procent av företagen innovationsverksamhet. Av industriföretagen bedrev hälften innovationsverksamhet och av företagen inom servicenäringarna drygt en tredjedel. Nio av tio företag som bedrev innovationsverksamhet hade gjort egentliga produkt- och/eller processinnovationer. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nya publikation Innovaatiotutkimus 2004 (Innovationsundersökning 2004) som innehåller statistikuppgifter om företagens innovationsverksamhet och användning av inomformationskällor samt samarbete, effekter och hinder i anslutning till innovationsverksamhet.

Produktinnovationernas andel av företagens sammanräknade omsättning var ungefär 15 procent år 2004. Inom industrin var produktinnovationernas andel av omsättningen 21 procent och inom andra näringsgrenar 6 procent. Även om mindre än hälften av alla företag bedrev innovationsverksamhet var deras andel av näringsgrenarnas totala omsättning betydande. Inom industrin var andelen 88 procent av den totala omsättningen och inom servicenäringarna 63 procent. Företagen som bedrev innovationsverksamhet var också betydande sysselsättare: t.ex. inom industrin sysselsatte dessa företag 82 procent av det totala antalet anställda inom näringsgrenarna.

En innovation är en ny eller en väsentligt förbättrad produkt eller tjänst som företaget introducerat på marknaden eller en ny eller väsentligt förbättrad process som företaget tagit i bruk. Som företag som bedriver innovationsverksamhet har man, utöver företag som gjort innovationer, betraktat sådana företag som haft projekt med inriktning mot innovationsutveckling, antingen projekt som fortsatt efter den aktuella perioden eller som avbrutits redan under granskningsperioden.

Mångsidigare innovationssamarbete

Totalt 44 procent av de företag som bedrev innovationsverksamhet hade haft samarbete med anknytning till innovationsverksamhet. Innovationssamarbete bedrevs mest med leverantörer av utrustning och material, kunder samt företag inom den egna koncernen.

Åren 2002-2004 bedrev företagen innovationssamarbete i något mindre skala än åren 1998-2000 då den föregående motsvarande undersökningen genomfördes. Samarbetet var dock mångsidigare än tidigare med olika finländska och utländska samarbetspartner.

Samarbete i anslutning till innovationsverksamhet med olika samarbetspartners åren 1998-2000 och 2002-2004, andel av företag med innovationsverksamhet

Som de viktigaste effekterna av innovationerna upplevdes förbättrad kvalitet och bredare produktsortiment. Innovationerna ansågs också underlätta tillträdet på nya marknader och öka marknadsandelen, öka flexibiliteten och kapaciteten i produktionen och minska enhetsarbetskostnader.

Flera företag hade svårigheter med innovationsprojekt

40 procent av företagen med innovationsverksamhet hade stött på problem vid genomförandet av projekten: projekt hade lagts ned, avbrutits eller blivit försenade. Innovationsverksamheten försvårades mest av personalens bristande kompetens eller ekonomiska risker som t.ex. osäkerhet vad gäller efterfrågan.

Utöver frågor om innovationsverksamheten innehöll undersökningen frågor om andra förändringar som företagen gjort och som väsentligt inverkat på deras verksamhet. Företag som bedrev innovationsverksamhet förnyade också annars sin verksamhet oftare än andra organisationer. Av företagen meddelade 78 procent att de genomfört andra reformer som t.ex. förändringar i anknytning till organisationen, strategin eller marknadsföringen. I flera fall meddelades att de genomförda förändringarna hade anknytning till gjorda innovationer.

Uppgifterna i innovationsundersökningen bygger på Statistikcentralens enkät till företag. Målgruppen bestod av företag med minst tio anställda inom industrin och vissa servicenäringar. I enkäten deltog totalt 3 665 företag. Undersökningen ingår i EU-ländernas gemensamma projekt Community Innovation Survey som europeiska unionens statistikbyrån Eurostat koordinerar. Motsvarande undersökning har också gjorts i andra EU-länder. Publikationen Innovaatiotutkimus 2004 (Innovationsundersökning 2004)beskriver resultaten för Finlands del.

Källa: Innovaatiotutkimus 2004 (Innovationsundersökning 2004). Statistikcentralen

Förfrågningar: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi

Länkar: Statistikens ingångssida