Tiedote 19.12.2006

Työllisyys ja työttömyys marraskuussa 2006

- Työllisiä 54 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 68,8 prosenttia
- Työttömiä oli 32 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin
- Työttömyysaste 6,7 prosenttia, työttömänä 175 000 henkeä
- Työnvälityksessä 35 000 uutta avointa työpaikkaa
- Tammi-marraskuussa 2006 keskimäärin 41 000 työllistä enemmän kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna

Työllisiä oli marraskuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 444 000, mikä oli 54 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Sekä palkansaajien että yrittäjien määrä kasvoi. Jatkuvaa kokoaikatyötä tekevien palkansaajien määrä kasvoi 30 000:lla. Työllisten määrä lisääntyi eniten Länsi-Suomen ja Oulun lääneissä.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15-64-vuotiaista oli marraskuussa 68,8, mikä oli 1,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste kasvoi 1,3 prosenttiyksikköä 70,5 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 1,4 prosenttiyksikköä 67,1 prosenttiin. Kausivaihtelusta tasoitettu työllisyysaste oli 69,2 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 11/2005 - 11/2006, tuhatta henkeä

  Marraskuu 2006 Marraskuu 2005 MUUTOS, %
11/05 - 11/06
 Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:
 Työlliset yhteensä 2 444 2 390 2,3
 - palkansaajat 2 126 2 098 1,3
 - yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 318 292 9,0
 Työllisyysaste, % 68,8 67,5 1,32
 Työttömät 1 175 207 -15,5
 Työttömyysaste, % 6,7 8,0 -1,32
 Työvoima yhteensä 2 619 2 597 0,8
 Työvoimaosuus, % 66,0 65,7 0,32
 Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 350 1 356 -0,4
 - opiskelijat 376 384 -2,1
 - kotitaloustyössä 87 82 5,9
 Työvoimaan kuulumattomista piilotyöttömiä 101 92 10,4
 
 Työministeriön työnvälitystilasto:
 Työttömät työnhakijat 227 260 -12,8
 - yli vuoden työttömänä olleet 59 70 -15,6
 Tukitoimenpitein työllistetyt 39 37 6,1
 Työvoimakoulutuksessa 35 32 8,3
 Työharjoittelussa, vuorottelutyössä 20 19 4,1
 Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 35 28 24,8
 Muutos -sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista
 Pyöristyksestä johtuen taulukon vuosimuutokset eivät aina täsmää tekstin lukuihin
 1 Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksen mukaisesti tilastoituna
2 prosenttiyksikköä

Työttömiäoli työvoimatutkimuksen mukaan marraskuussa 175 000, mikä oli 32 000 vähemmän kuin viime vuoden marraskuussa. Työttömyysaste 6,7 prosenttia oli 1,3 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Kausivaihtelusta tasoitettu työttömyysaste oli marraskuussa 7,5 prosenttia.

Työttömyysaste laski etenkin Itä- ja Pohjois-Suomessa. Työttömyysaste oli matalin Etelä-Suomen läänissä, 5,7 prosenttia, ja korkein Lapin läänissä,10,9 prosenttia. 15-24-vuotiaitten nuorten työttömyysaste oli marraskuussa 14,9 prosenttia, mikä oli 3,0 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Kausivaihtelusta tasoitettu nuorten työttömyysaste oli 18,8 prosenttia.

Vuoden 2006 tammi-marraskuussa työllisiä oli työvoimatutkimuksen mukaan keskimäärin 2 442 000 henkeä eli 41 000 enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Työttömiä puolestaan oli keskimäärin 208 000 eli 14 000 vähemmän kuin vuoden 2005 tammi-marraskuussa.

Työvoimatoimistoissa oli marraskuun 2006 lopussa kaikkiaan 227 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 33 000 pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Työttömyys laski edellisestä vuodesta kaikkien TE-keskusten alueilla. Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettujen määrä oli 6 000 suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,6 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 22 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 4 000 pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin marraskuussa 35 000 uutta avointa työpaikkaa eli 7 000 enemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää. Työvoimatutkimuksen tiedot kootaan kaikilta kuukauden viikoilta.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Niiden mukaan henkilö tilastoituu työttömäksi, jos hän on 15 vuotta täyttänyt, työtä vailla, hakenut viimeisten neljän viikon aikana aktiivisesti työtä ja on työhön käytettävissä kahden viikon sisällä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Tilastointierojen vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILO:n suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä voivat erota toisistaan. Viimeaikaisia eroja on selvitetty Internet-osoitteessa http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2006-02-07_men_002.html.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi marraskuun työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli eli virhemarginaali on noin ± 0,5 prosenttiyksikköä. Marraskuun työttömien määrän luottamusväli on noin ± 14 000 henkeä.

Lisätietoja:

Tilastokeskus:
Juha Martikainen (09) 1734 3225, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Tietopalvelu/Työvoimatutkimus (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi
Työvoimatutkimuksen kotisivu: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index.html

Työministeriö: Petri Syvänen 010 60 48050, Internet: http://www.mol.fi/tyollisyyskatsaus

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi)