Tiedote 20.5.2008

Työllisyys ja työttömyys huhtikuussa 2008

- Työllisiä 45 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 70,0 prosenttia
- Työttömyysaste 6,2 prosenttia, työttömänä 165 000 henkeä
- Työnvälityksessä 54 000 uutta avointa työpaikkaa
- Vuoden 2008 tammi-huhtikuussa keskimäärin 55 000 työllistä enemmän kuin vuoden 2007 vastaavana aikana

Työllisiä oli huhtikuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 501 000, mikä oli 45 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Palkansaajien määrä kasvoi, yrittäjien määrä pysyi lähes ennallaan. Työllisten määrä lisääntyi Etelä-Suomen ja Oulun lääneissä ja väheni Länsi-Suomen läänissä.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15-64-vuotiaista oli huhtikuussa 70,0 prosenttia, mikä oli 0,8 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste oli 71,5 prosenttia ja naisten työllisyysaste 68,5 prosenttia. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi *) oli 70,6 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 4/2007 - 4/2008, tuhatta henkeä

  Huhtikuu 2008 Huhtikuu 2007 MUUTOS, %
4/07 - 4/08
 Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:
 Työlliset yhteensä 2 501 2 456 1,9
 - palkansaajat 2 183 2 141 2,0
 - yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 318 315 0,9
 Työllisyysaste, % 70,0 69,2 0,82
 Työttömät 1 165 191 -13,6
 Työttömyysaste, % 6,2 7,2 -1,02
 Työvoima yhteensä 2 666 2 647 0,7
 Työvoimaosuus, % 66,7 66,6 0,12
Työvoimaan kuulumattomat 1 333 1 330 0,2
       
 Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilasto:
 Työttömät työnhakijat 192 212 -9,4
 - yli vuoden työttömänä olleet 45 54 -16,5
 Tukitoimenpitein työllistetyt 37 41 -10,4
 Työvoimakoulutuksessa 32 35 -10,2
 Työharjoittelussa, vuorottelutyössä 18 19 -0,7
 Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 54 44 21,4
 Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista
 1 Kansainvälisen työjärjestön ILO:n suosituksen mukaisesti tilastoituna
2 prosenttiyksikköä

Työttömiäoli työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2008 huhtikuussa 165 000, mikä oli 26 000 vähemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Työttömyysaste oli 6,2 prosenttia eli prosenttiyksikön pienempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteen trendi*) oli huhtikuussa 5,8 prosenttia.

Työttömyysaste oli matalin Etelä-Suomen läänissä, 4,7 prosenttia, ja korkein Lapin läänissä, 11,1 prosenttia. 15-24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli huhtikuussa 17,5 prosenttia, mikä oli 3,0 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi*) oli 12,9 prosenttia.

Työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2008 tammi-huhtikuussatyöllisiä oli keskimäärin 2 481 000 henkeä eli 55 000 enemmän kuin vuoden 2007 vastaavana aikana. Työttömiä puolestaan oli 173 000 henkeä, mikä oli 23 000 vähemmän kuin vuoden 2007 tammi-huhtikuussa.

Työvoimatoimistoissa oli huhtikuun 2008 lopussa kaikkiaan 192 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 20 000 pienempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Työttömyys laski edellisestä vuodesta kaikkien TE-keskusten alueilla. Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli 8 000 vähemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,3 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 18 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 2 000 pienempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin huhtikuussa 54 000 uutta avointa työpaikkaa eli 10 000 enemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää. Työvoimatutkimuksen tiedot kootaan kaikilta kuukauden viikoilta.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Niiden mukaan henkilö tilastoituu työttömäksi, jos hän on 15 vuotta täyttänyt, työtä vailla, hakenut viimeisten neljän viikon aikana aktiivisesti työtä ja on työhön käytettävissä kahden viikon sisällä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Tilastointierojen vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILO:n suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä voivat erota toisistaan. Eroja on selvitetty Internet-osoitteessa http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2008-02-19_men_002.html.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi huhtikuun työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli eli virhemarginaali on noin ± 0,5 prosenttiyksikköä. Huhtikuun työttömien määrän luottamusväli on noin ± 15 000 henkeä.

*) Katso kausitasoitetusta trendistä ja sen käytön rajoituksista
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html

Työvoimatutkimuksen tunnuslukujen vuosimuutosten tulkintaa kuvataan artikkelissa
Työllisyyden ja työttömyyden tunnusluvut täydentävät toisiaan

Lisätietoja:
Tilastokeskus: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434. Tietopalvelu/Työvoimatutkimus (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi
Työvoimatutkimuksen kotisivu: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index.html
Työvoimatutkimuksen kuukausijulkaisu pdf-muodossa

Työ- ja elinkeinoministeriö: Petri Syvänen 010 60 48050, Internet: http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi)