OECD tutki tulonjaon muutokset

  1. Tulojen muutos
  2. Mitkä tekijät ovat muutosten taustalla?
  3. Omaisuustulojen kasvu vaikuttaa Suomessa
  4. Tuloerojen kasvu ollut merkittävää

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Veli-Matti Törmälehto on erikoistutkija Tilastokeskuksen Elinolot-yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen  Hyvinvointikatsauksessa 4/2008.

Tuloerot ovat kasvaneet useimmissa OECD-maissa kahdenkymmenen viime vuoden aikana. Suomessa tuloerot ovat kasvaneet - hyvin alhaiselta lähtötasolta - selvästi enemmän kuin OECD-maissa keskimäärin.

Tuloerot eivät Suomessa ole enää "maailman pienimmät", mutta nopeasta kasvusta huolimatta taso on edelleen OECD-maiden keskivertoa alempi. Tämä ilmenee OECD:n tuoreesta julkaisusta, joka käsittelee tulonjakoa ja sen muutoksia 1980-luvun puolivälin jälkeen. Pienten tuloerojen maita ovat nykyisin enää Ruotsi ja Tanska. Suomen tuloerot ovat OECD-maiden keskitasoa tai hieman pienemmät, ja Suomeen vertautuvia maita ovat Norja ja Keski-Euroopan maat. Anglosaksiset maat ja Etelä-Eurooppa muodostavat suurehkojen tuloerojen maaryhmän. (Kuvio 1.)

Kuvio 1. Tuloerojen taso 1980-luvun ja 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen puolivälissä (Gini-kerroin). Kuviosta puuttuvat suurien tuloerojen maat Turkki ja Meksiko.

Lähde: OECD 2008.

Tuloerojen kasvu on Suomessa ollut suurempaa kuin useimmissa OECD-maissa. Kuviossa 1 tämä ilmenee Suomen suurempana etäisyytenä kuvion lävistäjästä. Gini-kertoimen muutos prosenttiyksiköissä on ollut lähes Uuden-Seelannin tasoa (6) ja prosentteina tarkasteltuna OECD-maiden suurinta (30). Keskimääräinen Gini-kertoimen muutos OECD-maissa on ollut noin 2 prosenttiyksikköä eli noin 7 prosenttia 1.

Suomen osalta julkaisun tietolähteenä on Tilastokeskuksen tulonjakotilasto, joka on tietysti jo aikaa sitten kertonut tuloerojen muutoksista erityisesti 1990-luvun jälkipuoliskolla. OECD:n edellinen laaja tulonjakoraportti (Atkinson ym. 1995) kertoi tilanteesta 1980-luvun puolivälissä, jolloin tuloerot olivat Suomessa vielä pienet, eräillä tunnusluvuilla mitaten jopa OECD-maiden pienimmät.

Tulojen muutos

Talouskasvu ja sitä myötä tulojen kasvu on 1990-puolivälin jälkeen ollut Suomessa suotuisaa verrattuna useimpiin OECD-maihin. Keskimääräinen tulojen vuosimuutos OECD-maissa oli noin 2 prosenttia, kun Suomessa vastaava luku oli noin 3 prosenttia. Tuloerojen kasvu Suomessa on näkynyt erityisesti suurituloisimpien tulojen poikkeuksellisen voimakkaana kasvuna.

Suomessa suurituloisten tulokehitys on ollut selvästi muita maita parempaa, keskituloisten tulokehitys jonkin verran muita parempaa ja pienituloisten OECD:n keskitasoa (kuvio 2). Kuviosta voi myös päätellä, että Uuden-Seelannin voimakas tuloerojen kasvu ajoittui aiemmalle kymmenvuotisjaksolle (1985-1995) kuin Suomessa. OECD:n tulosten perusteella näyttäisi, että tulokehitys on esimerkiksi Saksassa, Yhdysvalloissa ja erityisesti Japanissa ollut melko vaatimatonta.

Kuvio 2. Tulojen muutos 1990-luvun puolivälistä 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen puoliväliin tulojakauman eri kohdissa, % vuodessa keskimäärin.

Lähde: OECD 2008.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 16.3.2009