Dataskyddsbeskrivning 9.5.2023: FOLK Sysselsättningsuppgifter

I modulerna för färdigt material om personens basuppgifter och verksamhet (FOLK-undersökningsmaterialet) ingår en sysselsättningsmodul. Sysselsättningsmodulen innehåller uppgifter om personens anställningsförhållanden. 

 1. Personuppgiftsansvarig och kontaktpersoner

Statistikcentralen 

Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN 

Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors 

Telefon: 029 551 1000 (växel) 

Kontaktperson: Kirsi-Marja Aalto 

tutkijapalvelut@stat.fi 

 

 1. Dataskyddsombud

Dataskyddsombud: Elina Tavast 

Telefon: 029 551 1000 (växel) 

E-post: tietosuoja@stat.fi 

 1. Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter

Huvudsakligt ändamål: Användning av materialet för vetenskapliga undersökningar och statistiska utredningar om samhällsförhållanden. 

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på artikel 6.1 c i EU:s allmänna dataskyddsförordning (DSF) (rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige). 

 1. Period under vilken personuppgifterna kommer att lagras

Det färdiga statistiska materialet lagras varaktigt i elektroniskt format i enlighet med Riksarkivets beslut. Undersökningsmaterial som bildats utgående från statistikmaterial förvaras på samma sätt som statistikens slutliga informationsmaterial på enhetsnivå. 

 1. Personuppgifter som behandlas

Totalstatistik, antal: Ungefär 5 miljoner personer per år.       

Urvalsprinciper: Personer som är fast bosatta i Finland i slutet av året, fr.o.m. år 1987. 

Uppgiftstyper: Personuppgifter – yrke, huvudsaklig verksamhet, yrkesställning samt uppgifter om personernas sysselsättning och arbetsplats. 

Identifikationsuppgifter: Skyddad personbeteckning, arbetsgivarens företagsnummer samt arbetsställesignum. 

Känsliga uppgifter: Inga. 

Ytterligare information: Taika-katalogen över undersökningsmaterial: https://taika.stat.fi/sv/ .

 1. Källor som i regel används

Personuppgiftsansvarig och register: Statistikcentralen, Totalmaterialet över befolknings- och välfärdsstatistiken, Företagsregistret. 

Hur uppgifter erhålls: Teknisk registrering. 

 1.  Att lämna ut uppgifter

Personuppgifter lämnas i regel inte ut till utomstående i identifierbar form. Användningstillstånd kan i enskilda fall beviljas för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar efter att sådana uppgifter som gör det möjligt att direkt identifiera uppgiftslämnaren har tagits bort. Uppgifter om ålder, kön, yrke, socioekonomisk ställning och utbildning kan dock lämnas ut för ovan nämnda ändamål också med identifikationsuppgifter.

 1. Överföring till länder utanför EU och EES

I regel överför Statistikcentralen inte personuppgifter till länder utanför EU eller EES eller till internationella organisationer. Med användningstillstånd kan materialet användas via ett distansanvändningssystem även från de länder utanför EU vars nivå på dataskyddet har definierats som tillräcklig i Europeiska kommissionens beslut. En lista över dessa länder publiceras i EU:s officiella tidning och på Europeiska kommissionens webbplats.  

 1. Automatiserat beslutsfattande

Personuppgifter används inte till automatiserat beslutsfattande.

 1. Den registrerades rättigheter

Information om den registrerades rättigheter finns på Statistikcentralens webbsida https://www.stat.fi/meta/tietosuoja/index_sv.html.

 1. Rätt att överklaga hos tillsynsmyndigheten

Om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett olagligt sätt, kan du inge ett klagomål till dataombudsmannens byrå.

Dataombudsmannens byrå

Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors

Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors

E-post: tietosuoja(at)om.fi

Telefonväxel: 029 566 6700

Registratorskontor: 029 566 6768

Mer information om hur du lämnar in ett klagomål finns på dataombudsmannens byrås webbplats på adressen www.tietosuoja.fi/sv.

12. Övrig information

-