Euroopan tilastojen käytännesäännöt

Tilastokeskus noudattaa tilastoja laatiessaan Euroopan tilastojen käytännesääntöjä (Code of Practice, CoP) ja niitä täydentävää laadunvarmistuskehikkoa (Quality Assurance Framework, QAF).

Käytännesäännöt koskevat tilastoviranomaisten riippumattomuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä prosessien ja julkaistavan tiedon laatua. Periaatteet ovat yhteensopivat YK:n tilastokomission hyväksymien virallisen tilaston periaatteiden kanssa ja täydentävät niitä. Periaatteet ovat myös yhteensopivat Euroopan laatupalkintoperiaatteiden kanssa.

EU:n komissio vahvisti käytännesäännöt vuonna 2005. Nykyinen versio on hyväksytty vuonna 2017 Euroopan tilastojärjestelmäkomiteassa (ESSC:n sivut englanniksi). Laadunvarmistuskehikko QAF on versio 2.0 vuodelta 2019.

Verkkokurssi käytännesäännöistä

Valtion työntekijä, perehdy käytännesääntöihin eOppivan kurssilla Euroopan tilastoja koskevat käytännesäännöt tutuiksi.

Käytännesääntöjen 16 periaatetta

Euroopan tilastojen käytännesääntöjen 16 periaatetta kattavat institutionaalisen ympäristön, tilastojen tuotantoprosessit ja tuotetut tilastotiedot.

Periaate 1: Ammatillinen riippumattomuus

Tilastoviranomaisten ammatillinen riippumattomuus politiikasta, sääntelystä tai hallinnosta vastaavista muista yksiköistä ja elimistä sekä yksityisen sektorin toimijoista takaa Euroopan tilastojen uskottavuuden.

 • Kansallisten tilastolaitosten ja Eurostatin riippumattomuus poliittisesta ja muusta ulkoisesta väliintulosta tilastojen kehittämisen, tuottamisen ja jakelun yhteydessä on kirjattu lakiin, ja riippumattomuus taataan myös muiden tilastoviranomaisten osalta.
 • Kansallisten tilastolaitosten ja Eurostatin pääjohtajilla sekä tarpeen mukaan muiden tilastoviranomaisten johtajilla on riittävän korkea asema, jotta varmistetaan korkean tason yhteydet politiikasta vastaaviin viranomaisiin ja julkishallinnollisiin laitoksiin. He edustavat ammatillisesti korkeinta mahdollista pätevyystasoa.
 • Kansallisten tilastolaitosten ja Eurostatin pääjohtajien sekä tarpeen mukaan muiden tilastoviranomaisten johtajien tehtävänä on varmistaa, että tilastoja kehitetään, tuotetaan ja jaellaan riippumattomalla tavalla.
 • Kansallisten tilastolaitosten ja Eurostatin pääjohtajilla sekä tarpeen mukaan muiden tilastoviranomaisten johtajilla on yksinomainen vastuu päättää tilastollisista menetelmistä, standardeista ja menettelytavoista sekä julkistettavien tilastojen sisällöstä ja aikataulusta, ks. Laki Tilastokeskuksesta, Asetus Tilastokeskuksesta (pdf)
 • Tilastojen työohjelma julkaistaan ja sen edistymisestä annetaan väliraportteja määräajoin, ks. Tilastokeskuksen vuosiohjelma (pdf).
 • Tilastojen julkistaminen on selvästi erotettavissa poliittisista ja/tai politiikkaa koskevista lausunnoista.
 • Kansalliset tilastolaitokset ja Eurostat sekä tarpeen mukaan muut tilastoviranomaiset ottavat tarvittaessa julkisesti kantaa tilastointiin liittyviin kysymyksiin, kritiikkiin sekä tilastojen väärinkäyttöön.
 • Kansallisten tilastolaitosten ja Eurostatin pääjohtajien ja tarpeen mukaan muiden tilastoviranomaisten tilastotoiminnan johtajien palvelukseenottoa ja nimittämistä koskevien menettelyjen on oltava läpinäkyviä, ja niiden on perustuttava yksinomaan ammatillisiin kriteereihin, ks. Valtion rekrytointiperiaatteet (valtiovarainministeriön sivuilla). Työsuhteen päättämisen syyt on täsmennetty lainsäädännössä. Ammatillisen tai tieteellisen riippumattomuuden vaarantavat syyt eivät kuulu niihin.

Periaate 1bis: Koordinointi ja yhteistyö

Kansalliset tilastolaitokset ja Eurostat huolehtivat kaikkien Euroopan tilastojen kehittämiseen, tuottamiseen ja jakeluun liittyvien toimien koordinoinnista kansallisten tilastojärjestelmien ja Euroopan tilastojärjestelmän tasolla. Tilastoviranomaiset tekevät tiivistä yhteistyötä Euroopan tilastojärjestelmän kanssa, jotta varmistetaan Euroopan tilastojen kehittäminen, tuottaminen ja jakaminen.

 • Kansalliset tilastolaitokset koordinoivat kaikkien muiden Euroopan tilastoja kehittävien, tuottavien ja jakavien kansallisten tilastoviranomaisten tilastotoimia. Ne toimivat tämän osalta Eurostatin ainoana yhteyspisteenä tilastoasioissa. Sekä kansallisella että Euroopan tasolla toteutettavasta koordinointitehtävästä on annettu lainsäädäntöä ja sitä varten on olemassa hyvin määritellyt ja laaditut menettelytavat.
 • Kansallisten tilastolaitosten pääjohtajat laativat tarvittaessa kansallisia ohjeita, joilla varmistetaan Euroopan tilastojen kehittämisen, tuottamisen ja jakelun laatu kansallisissa tilastojärjestelmässä. Ohjeiden täytäntöönpanoa valvotaan ja tarkistetaan.
 • Tilastoviranomaiset ylläpitävät ja kehittävät jatkuvasti yhteistyötä eri tasoilla toistensa sekä Euroopan tilastojärjestelmän neuvoa-antavien elinten ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän jäsenten, akateemisten laitosten ja tarpeen mukaan muiden kansainvälisten elinten kanssa.

Periaate 2: Tiedonkeruuvaltuudet ja tiedonsaanti

Tilastoviranomaisilla on selkeät juridiset valtuudet kerätä ja saada käyttöönsä tietoja eri tietolähteistä Euroopan tilastotarpeisiin. Hallinto, yritykset ja kotitaloudet sekä suuri yleisö voidaan lailla määrätä tilastoviranomaisen pyynnöstä sallimaan pääsy tietoihin tai antamaan tietoja Euroopan tilastotarpeisiin.

 • Tilastoviranomaisten eri tietolähteistä tapahtuvaa tiedon keruuta ja tiedonsaantia koskevat valtuudet Euroopan tilastojen kehittämistä, tuottamista ja jakelua varten on kirjattu lakiin.
 • Tilastoviranomaisille on lainsäädännössä annettu lupa käyttää hallinnollisia aineistoja nopeasti ja maksutta tilastotarkoituksiin. Tilastoviranomaiset osallistuvat alusta lähtien hallinnollisten rekisterien suunnitteluun, kehittämiseen ja lakkauttamiseen, jotta ne olisivat tilastollisiin tarkoituksiin sopivat.
 • Tilastoviranomaiset voivat lainsäädännön perusteella määrätä vastaamaan tilastolliseen tiedonkeruuseen.
 • Muissa tietolähteissä, kuten yksityisomistuksessa olevan tiedon saantia helpotetaan tilastollisiin tarkoituksiin, varmistaen samalla tilastollinen ja yleinen tietosuoja.

Periaate 3: Riittävät voimavarat

Tilastoviranomaisten käytettävissä olevat voimavarat riittävät täyttämään Euroopan tilastoja koskevat vaatimukset.

 • Inhimilliset, taloudelliset ja tekniset voimavarat ovat sekä määrältään että laadultaan sellaiset, että ne riittävät vastaamaan tilastoinnin tarpeisiin, ks. Tilastokeskuksen strategia ja tulossopimus.
 • Tilastojen kattavuus, yksityiskohtaisuus ja kustannukset ovat oikeassa suhteessa tarpeisiin nähden.
 • Käytössä on menettelytavat uusiin tilastoihin liittyvien tarpeiden arvioimiseksi ja perustelemiseksi kustannusten osalta.
 • Tilastotarpeiden arviointia varten on olemassa menettelytavat, joilla selvitetään, voidaanko joidenkin tilastotietojen keruu lopettaa tai sitä supistaa ja vapauttaa siten voimavaroja.

Periaate 4: Laatuun sitoutuminen

Tilastoviranomaiset ovat sitoutuneet laatuun. Ne määrittelevät järjestelmällisesti ja säännöllisesti prosessien ja tilastotuotteiden vahvuudet ja heikkoudet, jotta laatua pystytään parantamaan jatkuvasti.

Periaate 5: Tilastollinen tietosuoja (tilastosalaisuus) ja tietoturva

Tietojen toimittajien (kotitalouksien, yritysten, hallinnon sekä muiden vastaajien) yksityisyys, niiden tuottaman tiedon salassapito ja tiedon käyttäminen ainoastaan tilastotarkoituksiin taataan ehdottomasti.

Periaate 6: Puolueettomuus ja objektiivisuus

Tilastoviranomaiset kehittävät, tuottavat ja jakelevat Euroopan tilastoja tieteellistä riippumattomuutta noudattaen objektiivisella, ammattimaisella ja avoimella tavalla, jossa kaikkia käyttäjiä kohdellaan tasavertaisina.

 • Tilastot tuotetaan tilastolliseen harkintaan perustuvaa objektiivisuutta noudattaen.
 • Tietolähteiden ja tilastollisten menetelmien valinta sekä tilastotietojen jakelua koskevat päätökset perustuvat tilastolliseen harkintaan.
 • Julkaistuissa tilastoissa havaitut virheet korjataan ja korjaukset julkistetaan mahdollisimman nopeasti, ks. ohje tilastotietojen muuttumisesta, SVT:n julkaisuohje.
 • Käytettyjä tietolähteitä, menetelmiä ja menettelytapoja koskeva tieto on julkisesti saatavilla, tilastojen kuvaukset.
 • Tilaston julkistamispäivät ja –ajat ilmoitetaan ennalta (julkistamiskalenterissa).
 • Tietojen merkittävistä tarkennuksista tai menetelmissä tapahtuneista muutoksista ilmoitetaan ennalta, ks. ohje tilastotietojen muuttumisesta, SVT:n julkaisuohje.
 • Tilastoviranomaiset päättävät itsenäisesti tilastojulkistusten ajankohdasta ja sisällöstä ottaen samalla huomioon tavoitteen tarjota täydellisiä ja oikea-aikaisia tilastotietoja. Julkistetut tilastot ovat yhtäläisesti ja samanaikaisesti kaikkien käytössä, ks. julkistamiskalenteri, SVT:n julkaisuohje. Ulkopuolisille käyttäjille suunnatun etuoikeutetun ennakkolevityksen (embargo) on oltava rajoitettua, perusteltua, valvottua ja julkistettua. Jos rikkomuksia ilmenee, ennakkolevitystä koskevia järjestelyjä tarkistetaan puolueettomuuden takaamiseksi.
 • Tilastojulkistukset sekä tietoja koskevat lausunnot lehdistötilaisuuksissa ovat objektiivisia ja puolueettomia.

Periaate 7: Pätevät menetelmät

Korkealaatuisten tilastojen tukena ovat pätevät menetelmät. Tämä edellyttää riittäviä välineitä, menettelytapoja sekä asiantuntemusta.

 • Euroopan tilastoja koskeva yleinen menetelmäkehys on eurooppalaisten ja muiden kansainvälisten standardien, ohjeiden ja hyvien käytänteiden mukainen. Sitä pyritään jatkuvasti kehittämään.
 • Käytössä on menettelytavat sen varmistamiseksi, että standardikäsitteitä, -määritelmiä, -luokituksia ja muunlaisia standardeja noudatetaan johdonmukaisesti koko tilastotoimessa, ks. käsite- ja luokitustietokannat.
 • Hyvän laadun takaamiseksi Euroopan tilastojen perustana olevia rekistereitä ja kehikkoja arvioidaan säännöllisesti ja muokataan tarvittaessa.
 • Kansalliset ja Euroopan tason luokitusjärjestelmät vastaavat toisiaan yksityiskohtia myöten.
 • Soveltuvilta akateemisilta aloilta valmistuneita otetaan palvelukseen, ks. harjoittelu ja  valtionhallinnon rekrytointiohjeistusta (valtiovarainministeriön sivulla).
 • Tilastoviranomaiset kouluttavat henkilöstönsä ammattitaitoa jatkuvasti, esim. tilasto-osaamisen koulutusohjelma.
 • Tilastoviranomaiset jatkavat ja kehittävät yhteistyötä tiedeyhteisön kanssa menetelmien parantamiseksi, käytössä olevien menetelmien tehostamiseksi sekä mahdollisuuksien mukaan aiempaa parempien välineiden kehittämiseksi.

Periaate 8: Asianmukaiset tilastolliset menettelytavat

Korkealaatuisten tilastojen tukena käytetään asianmukaisia tilastollisia menettelytapoja kaikkien tilastoprosessien aikana.

 • Kun Euroopan tilastot perustuvat hallinnolliseen tietoaineistoon ja muuhun tietoon, muihin kuin tilastollisiin tarkoituksiin käytetyt määritelmät ja käsitteet ovat hyvä korvike tilastollisille määritelmille ja käsitteille.
 • Suoraan tiedonkeruuseen liittyvät kyselylomakkeet testataan järjestelmällisesti ennen tiedonkeruuta, esim. Tilastokeskuksen survey-laboratoriossa.
 • Tilastoprosesseja seurataan jatkuvasti ja korjataan tarpeen mukaan.
 • Tilastoprosesseihin liittyvää metatietoa hallitaan kaikkien tilastoprosessien aikana ja julkaistaan tarpeen mukaan.
 • Tilastotietoihin tehtävissä korjauksissa noudatetaan vakiintuneita ja läpinäkyviä menettelytapoja, ks. menettelyohje.
 • Hallinnollisten aineistojen ja muiden tietojen haltijoiden kanssa tehdään sopimukset, joissa vahvistetaan molemminpuolinen sitoutuminen tietojen tilastokäyttöön.
 • Tilastoviranomaiset varmistavat hallinnollisten aineistojen ja muiden tietojen laadun yhteistyössä tietoaineistojen haltijoiden kanssa.

Periaate 9: Kohtuullinen vastausrasite

Vastausrasite on kohtuullinen ja oikeassa suhteessa käyttäjien tarpeisiin. Tilastoviranomaiset seuraavat vastausrasitetta ja asettavat tavoitteita sen vähentämiseksi vähitellen.

 • Euroopan tilastojen vaatimusten määrä ja yksityiskohtaisuus rajoitetaan vain kaikkein tarpeellisimpaan.
 • Vastausrasite jaetaan niin laajalti kuin mahdollista tutkittavan perusjoukon kesken. Tilastoviranomainen seuraa vastausrasitetta.
 • Yrityksiltä pyydetty tieto on niin pitkälti kuin mahdollista suoraan saatavissa niiden kirjanpidosta, ja tietojen lähettämiseen käytetään aina kun mahdollista sähköisiä välineitä, ks. tiedonkeruun periaatteet ja tietoa tiedonkeruusivuilta.
 • Hallinnollisia ja muita tietolähteitä käytetään mahdollisimman usein päällekkäisen tiedonkeruun välttämiseksi.
 • Tietojen jakamista ja tietojen yhdistämistä tuetaan vastausrasitteen minimoimiseksi, ja samalla otetaan huomioon tilastollista ja yleistä tietosuojaa koskevat vaatimukset.
 • Tilastoviranomaiset minimoivat vastausrasitetta tukemalla toimenpiteitä, joilla tietolähteet voidaan yhdistää.

Periaate 10: Kustannustehokkuus

Resursseja käytetään tehokkaasti.

 • Tilastoviranomaisen resurssien käyttöä seurataan sekä sisäisin että riippumattomin ulkopuolisin toimenpitein.
 • Tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuutta parantaa tuottavuutta hyödynnetään tarkoituksenmukaisella tavalla tilastoprosesseissa.
 • Hallinnollisten tietoaineistojen ja muiden tietolähteiden sopivuutta tilastolliseen käyttöön parannetaan ja suoraa tiedonkeruuta vähennetään ennakoivin toimin. Tilastolaki ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus (pdf) muodostavat aineistojen yhdistelyn lainsäädännöllisen perustan.
 • Tilastoviranomaiset edistävät, jakavat ja toteuttavat vakioituja ratkaisuja, joilla lisätään vaikuttavuutta ja tehokkuutta.

Periaate 11: Relevanssi

Euroopan tilastot täyttävät käyttäjien tarpeet.

 • Käytössä on menettelytavat, joiden avulla kuullaan käyttäjiä, seurataan sitä, miten nykyiset tilastot vastaavat heidän tarpeitaan tai hyödyttävät heitä, ja arvioidaan ja ennakoidaan tarpeiden ja prioriteettien kehitystä tulevaisuudessa. Tuotettuja tilastotietoja pyritään parantamaan jatkuvasti innovaation avulla.
 • Työohjelma kattaa ensisijaiset tarpeet.
 • Käyttäjätyytyväisyyttä tarkkaillaan säännöllisesti ja seurataan järjestelmällisesti.
 • Strategia linjaa tilastotuotannon keskeiset kehittämistarpeet.
 • Toiminnan vuosisuunnittelun yhteydessä arvioidaan tilastokannan relevanssia.
 • Maksullisella palvelulla taataan pienten asiakasryhmien tietotarpeiden tyydyttäminen, ks. Tilastokeskuksen tuotteet ja palvelut.
 • Aineistojen käytettävyyden kehittäminen avoimen datan periaatteiden mukaisesti mahdollistaa uusien tietotarpeiden tyydyttämisen.
 • Tilastotuotannon kehittämiseen vaikutetaan aktiivisesti kansainvälisessä yhteistyössä mm. Eurostatin ja OECD:n kanssa.

Periaate 12: Tarkkuus ja luotettavuus

Euroopan tilastot kuvaavat todellisuutta tarkasti ja luotettavasti.

 • Tietolähteet, integroidut tiedot, välitulokset ja tilastotuotteet arvioidaan ja niiden luotettavuus varmistetaan säännöllisesti.
 • Otantavirheet ja muut kuin otantavirheet mitataan ja dokumentoidaan järjestelmällisesti eurooppalaisten standardien mukaisesti.
 • Muutoksia analysoidaan säännöllisesti tietolähteiden, tilastoprosessien ja tilastotuotteiden parantamiseksi, ks. muutostilanteiden ohjeet.

Periaate 13: Oikea-aikaisuus ja täsmällisyys

Euroopan tilastot julkaistaan oikea-aikaisesti ja täsmällisesti.

 • Oikea-aikaisuus täyttää julkaisemista koskevat eurooppalaiset ja muut kansainväliset standardit.
 • Tilastojen julkistamisaika ilmoitetaan yleisölle, ks. julkistamiskalenteri.
 • Käyttäjien tarpeet otetaan mahdollisimman hyvin huomioon tilastojen julkistamistiheydestä päätettäessä.
 • Muutoksista tilastojen jakeluaikatauluun ilmoitetaan etukäteen, ne selitetään ja annetaan uusi julkaisupäivämäärä, ks. muutostilanteiden ohjeet.
 • Alustavia tuloksia voidaan julkaista hyväksyttävällä ja luotettavalla aggregaattitasolla, jos se katsotaan hyödylliseksi.

Periaate 14: Johdonmukaisuus ja vertailukelpoisuus

Euroopan tilastot ovat sisäisesti ja ajallisesti yhtenäiset sekä alueiden ja maiden kesken vertailukelpoiset. Eri lähteistä peräisin olevia toisiinsa liittyviä aineistoja voidaan yhdistää ja käyttää yhteisesti.

 • Tilastot ovat sisäisesti yhtenäiset ja johdonmukaiset (esim. samojen aritmeettisten ja kirjanpitoyksiköiden noudattaminen).
 • Tilastot ovat vertailukelpoisia riittävän pitkän ajan.
 • Tilastot laaditaan eri tietolähteiden kattavuutta, määritelmiä, yksiköitä ja luokituksia koskevien yhteisten standardien mukaisesti, ks. käsitetietokanta, luokitustietokanta ja Laatua tilastoissa -käsikirja.
 • Eri tietolähteistä ja eri ajanjaksoilta kerättyjä tilastotietoja verrataan ja sovitetaan yhteen.
 • Euroopan tilastojärjestelmän tietoaineiston kansallinen rajat ylittävä vertailukelpoisuus varmistetaan vaihtamalla tietoja säännöllisesti Euroopan tilastojärjestelmän ja muiden tilastojärjestelmien välillä. Jäsenvaltiot ja Eurostat tekevät yhteistyössä menetelmätutkimuksia.

Periaate 15: Saatavuus ja selkeys

Euroopan tilastot esitetään selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa, julkaistaan sopivalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja ne sekä niitä tukeva metatieto ja ohjeet ovat tasapuolisesti saatavilla.

 • Tilastojen ja niihin liittyvän metatiedon esitys- ja säilytysmuoto on sellainen, että se helpottaa tilastojen oikeaa tulkintaa ja merkityksellisten vertailujen tekemistä.
 • Jakelupalveluissa hyödynnetään nykyaikaista tieto- ja viestintätekniikkaa, menetelmiä, alustoja ja avoimen datan standardeja.
 • Asiakkaille tuotetaan mahdollisuuksien mukaan räätälöityjä analyysejä ja niistä ilmoitetaan julkisesti. ks. erityisselvitykset.
 • Yksikköaineistoihin pääsy sallitaan tutkimustarkoituksiin, ja siinä noudatetaan erityisiä sääntöjä tai protokollaa, ks. ehdot.
 • Tilastoviranomaiset hallinnoivat ja jakavat tuotettuihin tilastotietoihin liittyvää metatietoa eurooppalaisten standardien mukaisesti.
 • Käyttäjille tiedotetaan tilastoprosesseissa käytetyistä menetelmistä ja hallinnollisten tietoaineistojen ja muiden tietojen käytöstä ja integroinnista.
 • Käyttäjille tiedotetaan tuotettujen tilastotietojen laadusta Euroopan tilastojen laatukriteerien mukaisesti.

Sivun alkuun