Strategia

Infograafi kuvaa Tilastokeskuksen strategiaa ja sen sisältö löytyy tekstinä sivulta.

Visio: Tiedosta tulevaisuus

Tilastokeskuksen strateginen tahtotila eli visio on Tiedosta tulevaisuus. Tavoitteenamme on, että vuoteen 2030 mennessä elämme yhteiskunnassa, jossa toiminta perustuu entistä voimakkaammin tietoon. Tilastokeskus haluaa osaltaan varmistaa, että yhteiskunnassa tunnetaan ja tunnistetaan tiedon merkitys tulevaisuuden tekijänä.

Visiossa onnistuminen vaatii Tilastokeskukselta uudistumista, tiedon käyttäjien näkökulman huomioimista ja kehittymistä luotettavasta tilastojen tuottajasta vaikuttavan tiedon tarjoajaksi. Vision toteutuessa Tilastokeskus ja tilastokeskuslaiset tunnetaan yhteiskunnassa kansallisesti ja kansainvälisesti aktiivisena tiedon tuottajana ja yhdistäjänä sekä luotettavan tiedon puolustajana ja ymmärryksen avartajana. Haluamme rakentaa yhdessä sidosryhmiemme kanssa yhteiskuntaa hyödyttäviä verkostoja ja kestävää tietoekosysteemiä, jossa eri toimijat tekevät töitä yhteisten tavoitteiden eteen. Onnistuaksemme meidän on ennakoitava muutoksia ja oltava avoimia kokeiluille ja uudistuksille.

Missio

Tuomme luotettavan ja ajantasaisen tiedon asiakkaiden hyödyksi ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Tilastokeskuksen tehtävä on tuoda luotettava ja ajantasainen tieto asiakkaiden hyödyksi ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Toiminnan ja uudistumisen perustana on jatkuva, tehokas ja ajanmukainen tilastotuotanto, joka pohjautuu vahvaan tilasto- ja tietoalan osaamiseen, laajoihin tietoaineistoihin sekä kykyyn kerätä, hallinnoida ja käyttää niitä eettisesti ja kestävästi. Myös tämän perustan jatkuva tarkastelu ja kehittäminen on tarpeen, kun luomme edellytyksiä tiedon tehokkaalle käytölle yhteiskunnassa.

Strategiset tavoitteet

Tilastokeskus on tunnistanut kaksi vision mahdollistavaa strategista tavoitetta.

Tavoitteenamme on tarjota tietoa ja ymmärrystä ilmiöitä ja tarpeita ennakoiden. Monimutkaisessa maailmassa laadukkaan ja oikea-aikaisen tiedon tarve lisääntyy samalla, kun tarpeet ja odotukset muuttuvat ja monimutkaistuvat kenties nopeammin kuin koskaan. Perinteisten kuvauskohteiden ja tilastojen rinnalle nousee uusia ilmiöitä, joissa tietoa pitää yhdistää ja jalostaa uudella tavalla yli organisaatiorajojen. Tässä muutostilanteessa tarvitaan vahvaa tilasto-osaamista, ennakointia sekä taitoa ja valmiuksia kerätä, käsitellä ja analysoida tietoa luotettavasti ja joustavasti. Tavoitteessa onnistuminen vaatii myös verkostomaista toimintatapaa yli organisaatiorajojen.

Tilastokeskus haluaa olla aktiivinen osa kestävää tietoekosysteemiä. Kestävyys edellyttää tiivistä yhteistyötä eri muodoissa, uudenlaisia toimintatapoja ja uudistuvia työnjakoja. Haluamme olla mukana rakentamassa sellaista eri toimijoiden verkostoa, joka mahdollistaa yhteiskunnan tietovarantojen tehokkaan ja eettisen käytön. Tilastokeskus tarjoaa tiedon yhdistelyyn ja käsittelyyn sekä tiedon ajalliseen ja paikalliseen vertailtavuuteen ja jatkuvuuteen liittyvän osaamisensa nykyistä laajemmin yhteiskunnan käyttöön.

Arvot

  • Arvostus
  • Avoimuus
  • Jatkuva parantaminen
  • Puolueettomuus