Publikationen om materialflödesräkenskaperna revideras

Databastabellerna för materialflödesräkenskaperna revideras

Materialflödesräkenskapernas StatFin-databastabeller publiceras med en mer detaljerad materialklassificering än tidigare. I den nya databastabellen 13rw -- Materialflöden efter materialkategori 2010–2021 finns uppgifter om inhemska direkta inflöden, import, export, inhemsk materialkonsumtion samt direkta inflöden av naturresurser som tidsserie fr.o.m. år 2010. De nya hierarkinivåerna är av dataskyddsskäl tillgängliga antingen på 1-, 2- eller 3-siffernivå.

Fr.o.m. statistikåret 2021 publiceras inte
längre uppgifter om totalanvändningen av naturresurser eller dolda flöden.
Beräkningen av dolda flöden utvecklas och nya råvaruekvivalentkoefficienter
(RME) med indikatorer publiceras år 2023. De gamla databastabellerna 11hj, 11i4
och 11i9 finns tillgängliga i arkivet. 

Korrigering av tidsserie

Tidsserien för materialflödesräkenskaperna har
granskats och korrigerats på grund av metodutveckling och nya uppgiftskällor
fr.o.m. statistikåret 2010. Därför stämmer de nya uppgifterna inte överens med
de gamla publikationerna. Ändringen gäller särskilt mängden sand och grus.
Dessutom är tidsserien inte helt jämförbar mellan åren 2016 och 2017 när det
gäller sand och grus.

Mera information

Heidi Pirtonen
överaktuarie
029 551 3093