Uppgifterna om omsättning och förädlingsvärde hos företag inom finans- och försäkringsbranschen i fortsättningen i struktur- och bokslutsstatistiken över företag

Ändringsdatum:

Struktur- och bokslutsstatistiken över företag kompletteras fr.o.m. statistikåret 2021 med uppgifter om omsättning och förädlingsvärde inom finans- och försäkringsbranschen (TOL K). Om företaget inte har rapporterat omsättningen i sitt bokslut, har den beräknats enligt de näringsgrensvisa formler som Eurostat utarbetat och som finns i statistikens dokumentation.

Också formlerna för förädlingsvärdet finns i statistikens dokumentation. Uppgifterna om omsättning och förädlingsvärde inom finans- och försäkringsbranschen har lagts till i struktur- och bokslutsstatistiken över företag som en del av ibruktagandet av EU:s nya förordning om företagsstatistik (EBS).

Mera information

Milka Suomalainen
överaktuarie
029 551 3621