Kostnadsindex för fastighetsunderhåll: Statistikens basår uppdateras från 2015 till 2021

Ändringsdatum:

Information om ändringen

Basåret för kostnadsindexet för fastighetsunderhåll byts till 2021 = 100, när uppgifterna för det första kvartalet år 2024 publiceras 14.6.2024. Vid revideringen förnyas innehållet i indexet och viktstrukturerna uppdateras.

I samband med revideringen förblir klassificeringarna i indexet i huvudsak oförändrade. Uppgifterna i indexet presenteras fortfarande indelade efter kostnadspost och byggnadstyp. Den enda innehållsändringen gäller klassen butiksbyggnader, som indelas i köpcentrum och övriga butiksbyggnader.

Databastabellerna för det förnyade indexet 2021 = 100 ersätter tabellerna för det förra basåret 2015 = 100 i den öppna StatFin-databasen. Alla databastabeller för gamla basår finns tillgängliga i Statistikcentralens avgiftsbelagda tjänst om byggda miljöer, Rakennettu ympäristö (på finska).

Mera information

Martti Korhonen
överaktuarie
029 551 3451