Dokumentation som var i kraft 24.9.2023

Statistikens primäruppgifter

Allmän beskrivning

Statistiken över luftfart produceras regelbundet av Statistikcentralen och den beskriver den nationella och internationella flyg-, passagerar-, gods- och posttrafiken på de finländska flygplatserna. Statistikuppgifterna används för planering och undersökning av trafiken.

Statistikcentralen samlar in statistikuppgifterna från flygplatsbolag som är verksamma i Finland.

Statistiken produceras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1358/2003 och statistikuppgifterna som krävs enligt förordningen lämnas till Eurostat. Framställningen av statistiken styrs av statistiklagen.

Statistikens population

Populationen för statistiken utgörs av flygplatserna i Finland.

Statistisk enhet

Statistikenheterna är passagerare och ton.

Måttenhet

Flygtrafikens enheter är antal och frakt- och postton.

Referensperiod

Flygtrafikens månadsstatistik offentliggörs cirka tre veckor efter statistikmånaden. Årsstatistiken över flygtrafiken publiceras efter statistikårets slut i slutet av mars och innehåller de slutliga årsuppgifterna för föregående år.

Referensområde

Statistiken omfattar hela Finlands trafikflyg, det vill säga kommersiell flygtrafik där man transporterar passagerare, gods eller post mot avgift eller hyra.

Sektortäckning

Uppgifterna i statistiken gäller trafikflyg, det vill säga kommersiell flygtrafik där man transporterar passagerare, gods eller post mot avgift eller hyra. Kommersiell flygtrafik är linje- och chartertrafik. Trafikflyget omfattar till exempel inte allmän flygning, övningsflygning eller militärflygning.

Tidstäckning

Flygtrafikens månadsstatistik offentliggörs cirka tre veckor efter statistikmånaden. Årsstatistiken över flygtrafiken publiceras efter statistikårets slut i slutet av mars och innehåller de slutliga årsuppgifterna för föregående år.

Distributionsfrekvens

Flygtrafikens månadsstatistik offentliggörs cirka tre veckor efter statistikmånaden. Årsstatistiken över flygtrafiken publiceras efter statistikårets slut i slutet av mars och innehåller de slutliga årsuppgifterna för föregående år.

Begrepp

Flygplan

Ett flygplan är ett luftfartyg med fasta vingar som rör sig i luften och som är tyngre än luften.

Flygplats

Ett definierat område som helt eller delvis är avsett för kommersiell flygtrafik.

Flygterminal

En självförsörjande institutionell byggnad avsedd för hantering av frakt- och passagerartrafik inom flygtrafik.

Linjetrafik, flygtrafik

Tidtabellsenlig flygtrafik.

Luftfartyg

Ett luftfartyg är ett transportmedel som rör sig i atmosfären såsom flygplan, helikopter och varmluftsballong.

Passagerare i inrikes flygtrafik

En inrikespassagerare avreser från en inrikes flygplats och landar på en inrikes flygplats.

Passagerare i internationell flygtrafik

En internationell start- och landningsplats för en passagerares resa är utomlands.

Passagerare, flygtrafik

Ankommande och avresande passagerare och transferpassagerare. Passagerarstatistiken omfattar småbarn, men omfattar inte transitpassagerare (passagerare som inte byter flyg).

Persontrafikarbete i flygtrafiken

Antalet passagerare multiplicerat med flygsträckan i kilometer.

Tonkilometer

Transportsträcka i kilometer för ett godston.

Trafikarbete i flygtrafiken

Det totala antalet flygkilometer under en viss tid, vanligen under ett år.

Trafikflygning

Trafikflygning är kommersiell flygtrafik, då passagerare, gods eller post transporteras mot betalning eller hyra. Kommersiell trafik är linje-, charter- och taxitrafik. Trafikflygning omfattar bl.a. inte allmän flygning, övningsflygning eller militärflygning.

Transferpassagerare, flygtrafik

En transferpassagerare anländer till flygplatsen med flyg och fortsätter till en annan flygplats.

Transportarbete i flygtrafiken

Mängden transporterade passagerare, gods och post i ton multiplicerat med flygsträckan i kilometer.

Noggrannhet, tillförlitlighet och aktualitet

Noggrannhet och tillförlitlighet i allmänhet

Statistiken över luftfart är en regelbunden utredning av passagerar- och godsmängderna vid flygplatserna i Finland. Flygplatsbolagen kan offentliggöra motsvarande statistik för sina flygplatser. Statistikcentralen följer upp att denna statistik stämmer överens med de uppgifter som anmälts till Statistikcentralen.

Aktualitet

Flygtrafikens månadsstatistik offentliggörs cirka tre veckor efter statistikmånaden. Årsstatistiken över flygtrafiken publiceras efter statistikårets slut i slutet av mars och innehåller de slutliga årsuppgifterna för föregående år.

Jämförbarhet

Geografisk jämförbarhet

Uppgifterna är jämförbara på riksnivå.

Enhetlighet över statistikområdena

Statistiken över luftfart är en regelbunden utredning av passagerar- och godsmängderna vid flygplatserna i Finland. Flygplatsbolagen kan offentliggöra motsvarande statistik för sina flygplatser. Statistikcentralen följer upp att denna statistik stämmer överens med de uppgifter som anmälts till Statistikcentralen.

Intern enhetlighet

Om publicerade uppgifter måste ändras, antecknas detta alltid för användarens kännedom i publikationen och i databastabellerna vid uppgifterna i fråga.

Källmaterial och datainsamlingar

Källmaterial

Uppgifterna i statistiken över luftfart grundar sig på flygplatsspecifika uppgifter som Statistikcentralen månatligen samlar in från flygplatsbolagen som är verksamma i Finland som registermaterial.

Frekvens för datainsamling

Uppgifterna samlas in månatligen (månadsstatistik) och årligen (årsstatistik).

Metoder

Databehandling

Uppgifterna bearbetas så att de motsvarar de klassificeringar som används i statistiken.

Datavalidering

Experter utvärderar uppgifterna innan de publiceras och jämför dem med materialet från föregående år.

Principer och riktlinjer

Organisation

Statistikcentralen

Organisationsenhet

Samhällsstatistik

Lagstiftning och andra överenskommelser

Framställningen av statistik styrs av statistiklagen. I statistiklagen föreskrivs bl.a. om insamling av uppgifter, behandling av uppgifter och uppgiftsskyldighet. Vid statistikproduktionen tillämpas på behandlingen av uppgifter utöver statistiklagen också dataskyddslagen samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

Vid utarbetandet av statistik tillämpar Statistikcentralen EU:s statistikförordningar, som styr statistikbyråerna i alla EU-länder.  

Ytterligare information: Statistiklagstiftning

Principer för dataskydd

Dataskyddet för uppgifter som samlats in för statistiska ändamål garanteras i enlighet med kraven i statistiklagen (280/2004), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och dataskyddslagen (1050/2018). Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Statistikcentralen har utarbetat detaljerade föreskrifter och anvisningar för den konfidentiella bearbetningen av uppgifter. Personalen har bara tillgång till de uppgifter som är nödvändiga med tanke på arbetsuppgifterna. Utomstående har inte tillträde till de lokaler där material på enhetsnivå behandlas. De anställda har undertecknat ett sekretessavtal när de trädde i tjänst. Överträdelser av datasekretessen bestraffas. 

Ytterligare information: Dataskydd | Statistikcentralen (stat.fi)

Principer för offentliggörande

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter vardagar kl. 8.00 i sin webbtjänst. Publiceringstidpunkterna för statistik uppges på förhand i den publiceringskalender som finns i webbtjänsten. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats i webbtjänsten. 

Ytterligare information: Statistikcentralens principer för offentliggörande av statistik

Datautbyte

Uppgifterna i statistiken över luftfart finns på statistikens webbsidor den dag meddelandet offentliggörs. Statistikuppgifterna finns också i Statistikcentralens databastjänst Statfin. Statistiken produceras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1358/2003 och de statistikuppgifter som krävs enligt förordningen lämnas till Eurostat.

Tillgänglighet och tydlighet

Nya statistiska uppgifter publiceras som databastabeller i databasen StatFin. Databasen är det primära forumet för att publicera uppgifter och de nya uppgifterna uppdateras först i databasen. Vid publicering av statistiska uppgifter kan befintliga databastabeller uppdateras med nya uppgifter eller så kan helt nya databastabeller publiceras.   

Utöver de statistiska uppgifter som publiceras i databasen StatFin publiceras i allmänhet ett meddelande om de viktigaste uppgifterna i webbtjänsten. Om offentliggörandet innehåller uppgifter från flera referensperioder (t.ex. månads- och årsuppgifter), publiceras i webbtjänsten en översikt som sammanställer dessa uppgifter. Både i meddelandet och i översikten listas de databastabeller som uppdaterats vid publiceringstidpunkten. Statistikuppgifter kan i vissa fall också publiceras enbart som databasoffentliggöranden i databasen StatFin. I samband med dessa s.k. databasoffentliggöranden publiceras varken ett meddelande eller en översikt. 

Meddelandena och databastabellerna publiceras på tre språk: finska, svenska och engelska. De svenska och engelska versionerna av meddelandena kan vara mindre omfattande än de finska.   

Om det sker ändringar i tidsplanerna för offentliggöranden och databastabeller informeras allmänheten genom ändringsmeddelanden i webbtjänsten, liksom om det görs korrigeringar.

Riktlinjer för revidering av uppgifter

Revidering av redan publicerade statistiska uppgifter är en del av den normala statistikproduktionen och innebär förbättrad kvalitet. Principen är att de statistiska uppgifterna bygger på bästa tillgängliga material och information om det fenomen som statistikförs. Å andra sidan strävar man efter att informera om revideringar så transparent som möjligt på förhand. Med förhandskommunikation säkerställs att användarna kan bereda sig på revideringar av uppgifter. 

Bakgrunden till revideringen av uppgifter i offentliggörandena är ofta komplettering av material. I så fall grundar sig den nya, reviderade statistiksiffran på en bredare informationsgrund och beskriver fenomenet ännu mer exakt. 

Revideringen av uppgifterna i statistiken kan också bero på den beräkningsmetod som använts, exempelvis årlig avstämning av siffror eller uppdatering av viktstruktur. Också ändring av basår och använda klassificeringar orsakar revidering av uppgifter.

Kvalitetssäkring

Kvalitetsledningen förutsätter helhetsinriktad styrning av verksamheten. Statistikområdets egen ram för kvalitetsledning är riktlinjerna för europeisk statistik (CoP). Kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik överensstämmer med riktlinjerna för europeisk statistik. 

Ytterligare information: Kvalitetsledning (på finska) | Statistikcentralen (stat.fi)

Användarnas tillgång

Uppgifterna publiceras samtidigt för alla användare. Innan statistiska uppgifter publiceras får de behandlas och lämnas ut bara av de personer vid Statistikcentralen som deltar i framställningen av statistiken eller som behöver uppgifterna i sitt eget arbete innan de publiceras. 

Ytterligare information: Principer för publicering av statistik 

Statistikcentralen är producent till materialet och äger upphovsrätten om inte annat anges i anslutning till produkten, uppgiften eller tjänsten. Användarvillkor för statistiska uppgifter.

Statistikexperter

Kiia Lempinen
överaktuarie
029 551 3462

Dokumentation som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna