Dokumentation som var i kraft 30.11.2023

Statistikens primäruppgifter

Allmän beskrivning

Statistiken över avlidna innehåller uppgifter om alla avlidna personer som enligt befolkningsdatasystemet har bott stadigvarande i Finland på sin dödsdag. Statistikmaterialet innehåller befolkningsuppgifter om avlidna personer, såsom ålder, kön, civilstånd, språk, nationalitet, födelsestat, födelsehemkommun och boendekommun. Uppgifterna är situationen vid dödsdagen. För de som varit gifta eller i registrerat partnerskap under tidpunkten för dödsfallet ingår också uppgifter om åldern på maken/makan och hur länge äktenskapet/det registrerade partnerskapet varat. Statistiken innehåller också uppgifter om dödlighet och spädbarnsdödlighet. På basis av uppgifter om ålders- och könsfördelning bland befolkningen och döda beräknas årligen den förväntade livslängden samt dödsrisken efter ålder och kön.

Statistikens population

Alla avlidna personer som enligt befolkningsdatasystemet bodde stadigvarande i Finland på sin dödsdag.
 

Statistisk enhet

Person. I materialet har varje person en egen identifikationsuppgift som används för att kombinera materialet med annat personbaserat material.  
 

Måttenhet

Antalet personer.
Nyckeltalen i promille (spädbarnsdödlighet, dödsrisk, allmänt dödstal) eller år (förväntad livslängd).
 

Referensperiod

Statistikens referensperiod är ett kalenderår.
 

Referensområde

Uppgifterna finns tillgängliga om Finland på riksnivå och med olika regionindelningar baserade på Finlands kommunindelning. 
Klassificeringarna landskapsindelning och statistisk kommungruppering har använts sedan 1997. Före detta användes län i stället för landskap och kommunform i stället för statistisk kommungruppering. Från och med år 1999 följer statistiken den områdesindelning som träder i kraft i början av kalenderåret året efter statistikåret.
 

Sektortäckning

Statistiken innehåller uppgifter om alla avlidna personer som enligt befolkningsdatasystemet har bott stadigvarande i Finland på sin dödsdag. Statistiken innehåller befolkningsuppgifter om avlidna personer och deras makar samt om föräldrar till en 0-årig avliden person. Om personerna finns befolkningsuppgifter såsom ålder, kön, civilstånd, språk, medborgarskap, födelsestat, födelsehemkommun och boendekommun. Uppgifterna är situationen vid dödsdagen.

Tidstäckning

Uppgifter om antalet personer som avlidit i Finland varje år på riksnivå finns tillgängliga från och med 1749.
 

Distributionsfrekvens

Den slutliga statistiken över antalet avlidna under kalenderåret enligt olika bakgrundsvariabler färdigställs i april följande kalenderår, om inget annat anges. De slutliga uppgifterna om den förväntade livslängden, dödsrisken och levande per 100 000 födda blir klara i oktober följande kalenderår, om inget annat anges. De slutliga statistiska uppgifterna om avlidna publiceras på Statistikcentralens webbplats för statistiken över avlidna. Preliminära uppgifter om antalet avlidna publiceras månatligen på Statistikcentralens webbplats Förhandsuppgifter om befolkningen.

Begrepp

Allmänt dödstal

Med det allmänna dödstalet avses antalet döda per 1 000 eller 100 000 personer i medelfolkmängden.

Dödlighetstalet efter åldersgrupp

Dödlighetstalet efter åldersgrupp avser antalet döda i en viss åldersgrupp per tusen personer i medelfolkmängden i samma åldersgrupp.

Dödsfall

Till avlidna statistikförs personer som på sin dödsdag varit stadigvarande bosatta i Finland. Uppgiften om dödsfall hämtas från befolkningsdatasystemet vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Antalet dödsfall kan variera något inom olika statistikgrenar. Skillnaden beror på olika tidpunkter för framställningen av statistiken. Det officiella antalet dödsfall i Finland fås utgående från antalet avlidna i befolkningsstatistiken.

Dödsrisken

Dödsrisken i åldern x avser sannolikheten för en person i åldern x att dö under levnadsåret x.

Folkökning

Folkökningen erhålls genom att sammanräkna födelseöverskottet och nettoinvandringen.

Förväntat antal levnadsår

Det antal år en person i given ålder skulle leva om dödligheten är oförändrad.

Kön

Uppgift om kön har tagits ur befolkningsdatasystemet.

Perinatal dödlighet

Med perinatal dödlighet avses antalet dödfödda och antalet nyfödda som dött under den första levnadsveckan per 1000 födda.

Språk

Uppgift om språk har tagits ur befolkningsdatasystemet. Samtidigt som föräldrarna meddelar ett nyfött barns namn till registret uppger de barnets språk. Uppgiften kvarstår oförändrad i befolkningsdatasystemet, om den inte ändras separat.

Språken är kodade vid Befolkningsregistercentralen i enlighet med ISO639-standarden. I folkräkningen år 2000 har redan följande språkklassificering, ISO-639-1, tagits i bruk.

Spädbarnsdödlighet

Spädbarnsdödligheten räknas genom att dividera antalet dödsfall bland barn under ett år med antalet levande födda under samma statistikår. Då siffran multipliceras med 1 000, får man uppgiften i promille.

Ålder

Uppgifterna om ålder avser åldern på händelsedagen. Medelåldern är summan av åldern vid händelsetidpunkten för alla personer som upplevt händelsen i fråga dividerad med antalet personer. Eftersom åldern avser det antal år en person fyllt via händelsedagen är åldern inte exakt. Av denna anledning utgår beräkningarna av medelålder från antagandet att alla personer i medeltal är x+0,5 år vid händelsetidpunkten.

Noggrannhet, tillförlitlighet och aktualitet

Noggrannhet och tillförlitlighet i allmänhet

Statistiken över avlidna är ett totalmaterial. Uppgifterna om avlidna är lika tillförlitliga som kvaliteten på befolkningsdatasystemet. För statistiken över avlidna innebär det att alla avlidna som bodde stadigvarande i Finland på sin dödsdag hamnar i registret.

Befolkningsdatasystemet som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Statens ämbetsverk på Åland kan anses vara mycket täckande i fråga om personer. För att en person ska få en personbeteckning ska hen registreras i befolkningsdatasystemet. Det är i praktiken omöjligt att leva i Finland utan en personbeteckning. Lagligt arbete, öppnande av bankkonto, kontakt med myndigheter osv. förutsätter en personbeteckning.

Befolkningsdatasystemet har sedan mantalsskrivningen upphörde 1989 baserats enbart på anmälningar om befolkningsförändringar. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har låtit Statistikcentralen göra urvalsundersökningar för att utreda adressuppgifternas riktighet. Omkring 11 000 personer har tillfrågats om deras adress i befolkningsdatasystemet är korrekt. I den senaste undersökningen 2012 var uppgifterna korrekta för 98,9 procent av de tillfrågade.

I samband med kommunalvalet avslöjar återsändandet av utlänningars rösträttsanmälningar i allmänhet ungefär 1 000 personer som har flyttat från landet utan att göra en anmälan och därmed fortfarande har statistikförts bland befolkningen.

Aktualitet

Uppgifterna publiceras ungefär 4 månader efter utgången av referensperioden.

Punktlighet

Uppgifterna har nästan utan undantag offentliggjorts på utsatt datum utan tidsfördröjning. Om offentliggörandet av statistiska uppgifter försenas avsevärt från den utlovade tidpunkten, meddelar Statistikcentralen om detta på sin webbplats.

Jämförbarhet

Geografisk jämförbarhet

Jämförelser som baserar sig på antal kan göras områdesvis mellan olika år när man beaktar inverkan av regionsammanslagningar. Gängse praxis är att hela tidsserien uppdateras tidsmässigt enligt den senaste regionindelningen. När antalet avlidna ställs i proportion till folkmängden kan dödligheten jämföras i olika områden. Uppgifter om förväntad livslängd som beskriver den regionala dödligheten inom landet är jämförbara eftersom effekterna av olika åldersstrukturer i regionerna har avlägsnats med hjälp av åldersstandardisering.

Definitionerna i statistiken över avlidna följer internationella rekommendationer, så det är möjligt att göra en jämförelse mellan olika länder.
 

Jämförbarhet över tid

En kvantitativ jämförelse av avlidna är möjlig från och med 1749, men det förekommer mycket tidsmässig variation vad gäller bakgrundsvariablerna för de avlidna. Uppgifter om antalet personer som avlidit i Finland varje år på riksnivå finns tillgängliga från och med 1749 och enligt kön från och med 1751. Uppgifter om antalet avlidna per månad finns från och med 1945. Uppgifter om antalet avlidna enligt ålder finns enligt 5-årsklasser från och med 1951 och enligt 1-årsklasser från och med 1980. Uppgifter om antalet avlidna per kommun finns från och med 1951 och per kommun enligt 5-årsklasser från och med 1975. Uppgifter om förväntad livslängd för nyfödda finns från och med 1751 och siffror för förväntad livslängd och dödsrisk enligt 1-årsklasser från och med 1986.

Enhetlighet över statistikområdena

I Statistikcentralens övriga statistik används befolkningsstatistikens material som basuppgift för befolkningen. Således överensstämmer Statistikcentralens olika statistikgrenar i fråga om befolkningsuppgifterna.

Siffrorna för avlidna i Statistikcentralens statistik över dödsorsaker avviker något från siffrorna i statistiken över avlidna, eftersom definitionen av vilka fall som godkänns för statistiken och fallens väntetid varierar något.

Intern enhetlighet

Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar har publicerats ur befolkningsstatistiken sedan 1970-talet. Förhandsuppgifterna om befolkningen är ett viktigt jämförelseobjekt för den slutliga statistiken. Den slutliga statistiken avviker i allmänhet inte väsentligt från förhandsstatistiken. Å ena sidan finns det efterfrågan på förhandsuppgifter när man följer utvecklingen av ett fenomen, å andra sidan använder samhällena uppgifterna i sin verksamhet. Den slutliga statistiken avviker från förhandsstatistiken främst genom att de slutliga uppgifterna granskas mer detaljerat än förhandsstatistiken och att det i den slutliga årsstatistiken finns fler variabler för att beskriva ett fenomen.

Källmaterial och datainsamlingar

Källmaterial

Statistiken över avlidna är ett totalmaterial. Statistiken över avlidna grundar sig på uppgifter som fås från befolkningsdatasystemet varje vecka. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) och Statens ämbetsverk på Åland upprätthåller befolkningsdatasystemet genom att spara uppgifterna de fått om befolkningsförändringar bland befolkningen som bor i landet. Man kan lägga till uppgifter om beslut som fattats vid MDB.
En verksamhetsenhet eller läkare inom hälso- och sjukvården ska anmäla dödsfall till befolkningsdatasystemet (lag 1065/2009). Sedan 2005 har också en del av de dödförklarade inkluderats i de avlidna, eftersom lagen om dödförklaring (127/2005) i vissa situationer gav möjlighet till en mycket snabbare process för dödförklaring. Ansökan om dödförklaring kan göras omedelbart efter ett försvinnande, om personen vid försvinnandet har varit med i en olycka som orsakat omedelbar livsfara. Dödförklaring av en försvunnen person kan också sökas efter en väntetid, som varierar mellan ett och fem år beroende på situationen. Väntetiden räknas från den dag då personen veterligen senast har varit vid liv. Dödförklaring ska sökas hos den domstol inom vars område den försvunna personen senast hade sin hemkommun. Domstolen fattar också beslut om dödförklaring och den dag då den försvunna personen anses ha avlidit. Domstolen för in uppgifterna om beslutet om dödförklaring i befolkningsdatasystemet, varifrån Statistikcentralen får tillgång till dem.

Datainsamlingsmetod

Statistikcentralen har sedan 1975 varje vecka fått befolkningsuppgifter från det befolkningsdatasystem som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Statens ämbetsverk på Åland. Tillgången till uppgifter grundar sig på lagen där Statistikcentralen fått ställning som statistikmyndighet. 
 

Frekvens för datainsamling

Data för statistiken insamlas årligen.
 

Metoder

Databehandling

Materialet innehåller bakgrundsvariabler som kan innehålla värden som saknas eller är ogiltiga. Man försöker imputera uppgifterna från annat befolkningsmaterial eller befolkningsdatasystemet. Händelser imputeras inte.
 

Datavalidering

  • Antalet avlidna jämförs med antalet avlidna i förhandsuppgifterna om befolkningen.
  • Man kontrollerar att det inte finns dubbla rader i materialet och
  • att det inte finns fall som har förekommit i tidigare års statistikmaterial.
  • Man kontrollerar att en person som angetts som avliden inte hittas som en levande person i befolkningsstrukturmaterialet efter händelsetidpunkten. Vid behov söker man information om fallet i andra befolkningsmaterial och i sista hand i befolkningsdatasystemets tjänst för direkt förfrågan.
  • Man kontrollerar också variablernas direkta fördelning samt undersöker om variablernas värden överensstämmer med klassificeringarna.
  • Logiken för vissa variabler kontrolleras med korstabellering, till exempel ska den avlidnes civilstånd vara logiskt i förhållande till änkans/änklingens civilstånd.

Principer och riktlinjer

Organisation

Statistikcentralen

Organisationsenhet

Samhällsstatistik

Lagstiftning och andra överenskommelser

Framställningen av statistik styrs av statistiklagen. I statistiklagen föreskrivs bl.a. om insamling av uppgifter, behandling av uppgifter och uppgiftsskyldighet. Vid statistikproduktionen tillämpas på behandlingen av uppgifter utöver statistiklagen också dataskyddslagen samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

Vid utarbetandet av statistik tillämpar Statistikcentralen EU:s statistikförordningar, som styr statistikbyråerna i alla EU-länder.  

Ytterligare information: Statistiklagstiftning 

Principer för dataskydd

Dataskyddet för uppgifter som samlats in för statistiska ändamål garanteras i enlighet med kraven i statistiklagen (280/2004), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och dataskyddslagen (1050/2018). Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Statistikcentralen har utarbetat detaljerade föreskrifter och anvisningar för den konfidentiella bearbetningen av uppgifter. Personalen har bara tillgång till de uppgifter som är nödvändiga med tanke på arbetsuppgifterna. Utomstående har inte tillträde till de lokaler där material på enhetsnivå behandlas. De anställda har undertecknat ett sekretessavtal när de trädde i tjänst. Överträdelser av datasekretessen bestraffas. 

Ytterligare information: Dataskydd | Statistikcentralen (stat.fi) 

Sekretess – behandling av uppgifter

I befolkningsstatistiken är individens identifikation pseudonymiserad det vill säga en persons uppgifter kan inte kopplas till en person utan tilläggsuppgifter.

Enligt dataskyddspraxisen tillämpas regler om användning av mindre detaljerade indelningar i den geografiska fördelningen av uppgifter, om tabellen innehåller variabler som definierats som känsliga. Antal som underskrider gränsvärdet anges då inte, eller så delas de inte in i klasser med känsliga variabler.

Enligt statistiklagen ska material som överlåts för forskningsändamål bearbetas på ett sådant sätt att statistiska enheter inte kan identifieras vare sig direkt eller indirekt. För att hindra indirekt identifiering ska de variabler som är centrala för identifiering ändras med lämpliga statistiska dataskyddsmetoder. Utlämnande av ett urval i stället för totalmaterialet är en av de mest centrala dataskyddsmetoderna. Statistikcentralen har förutom ett urval använt metoder för att begränsa materialet såsom en mindre detaljerad klassificering av variabler, uteslutande av variabler eller döljande av variabelvärden från en viss enhet.

Principer för offentliggörande

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter vardagar kl. 8.00 i sin webbtjänst. Publiceringstidpunkterna för statistik uppges på förhand i den publiceringskalender som finns i webbtjänsten. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats i webbtjänsten. 

Ytterligare information: Statistikcentralens principer för offentliggörande av statistik 

Datautbyte

Uppgifterna om avlidna är efter offentliggörandet i tillgängliga i databasen StatFin. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats på webbplatsen.

Europaparlamentets och rådets EU förordning nr 1260/2013 fastställer vilka uppgifter och metadata som ska lämnas till Eurostat, som ansvarar för EU:s befolkningsstatistik. Följande uppgifter om avlidna skickas ur befolkningsstatistiken: den avlidnas ålder, kön, födelseår, födelsestat, medborgarskap, civilstånd, bostadsområde med områdesklassificeringen NUTS3, utbildningsuppgifter och dödsmånad. Om avlidna spädbarn skickas dessutom uppgifter om föräldrarnas utbildning. Dessa uppgifter skickas också till FN:s statistikavdelning, OECD och Nordiska rådet.

Tillgänglighet och tydlighet

Nya statistiska uppgifter publiceras som databastabeller i databasen StatFin. Databasen är det primära forumet för att publicera uppgifter och de nya uppgifterna uppdateras först i databasen. Vid publicering av statistiska uppgifter kan befintliga databastabeller uppdateras med nya uppgifter eller så kan helt nya databastabeller publiceras.   

Utöver de statistiska uppgifter som publiceras i databasen StatFin publiceras i allmänhet ett meddelande om de viktigaste uppgifterna i webbtjänsten. Om offentliggörandet innehåller uppgifter från flera referensperioder (t.ex. månads- och årsuppgifter), publiceras i webbtjänsten en översikt som sammanställer dessa uppgifter. Både i meddelandet och i översikten listas de databastabeller som uppdaterats vid publiceringstidpunkten. Statistikuppgifter kan i vissa fall också publiceras enbart som databasoffentliggöranden i databasen StatFin. I samband med dessa s.k. databasoffentliggöranden publiceras varken ett meddelande eller en översikt. 

Meddelandena och databastabellerna publiceras på tre språk: finska, svenska och engelska. De svenska och engelska versionerna av meddelandena kan vara mindre omfattande än de finska.   

Om det sker ändringar i tidsplanerna för offentliggöranden och databastabeller informeras allmänheten genom ändringsmeddelanden i webbtjänsten, liksom om det görs korrigeringar. 

Riktlinjer för revidering av uppgifter

Revidering av redan publicerade statistiska uppgifter är en del av den normala statistikproduktionen och innebär förbättrad kvalitet. Principen är att de statistiska uppgifterna bygger på bästa tillgängliga material och information om det fenomen som statistikförs. Å andra sidan strävar man efter att informera om revideringar så transparent som möjligt på förhand. Med förhandskommunikation säkerställs att användarna kan bereda sig på revideringar av uppgifter. 

Bakgrunden till revideringen av uppgifter i offentliggörandena är ofta komplettering av material. I så fall grundar sig den nya, reviderade statistiksiffran på en bredare informationsgrund och beskriver fenomenet ännu mer exakt. 

Revideringen av uppgifterna i statistiken kan också bero på den beräkningsmetod som använts, exempelvis årlig avstämning av siffror eller uppdatering av viktstruktur. Också ändring av basår och använda klassificeringar orsakar revidering av uppgifter. 

Kvalitetsbedömning

Man kan bedöma kvaliteten genom att jämföra uppgifterna i årsmaterialet med de preliminära uppgifter som publicerats under statistikåret. Jämförelsen görs också med befolkningsstrukturmaterialet för att säkerställa att en levande person som hör till befolkningen inte felaktigt har antecknats som avliden.

Finlands officiella statistik (FOS) är en omfattande statistiksamling som beskriver utvecklingen av och läget i samhället. Den omfattar nästan 300 statistiskgrenar inom 26 ämnesområden. Producenterna av Finlands officiella statistik har godkänt ett gemensamt kvalitetslöfte där de förbinder sig till gemensamma kvalitetsmål och gemensamma kvalitetssäkringsåtgärder. Kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik överensstämmer med riktlinjerna för europeisk statistik. I handboken Laatua tilastoissa (ung. Kvalitet inom statistiken) beskrivs den goda praxis som följs i statistiken.

Statistiken över avlidna och dess produktionsprocess genomlystes hösten 2017.
 

Kvalitetssäkring

Kvalitetsledningen förutsätter helhetsinriktad styrning av verksamheten. Statistikområdets egen ram för kvalitetsledning är riktlinjerna för europeisk statistik (CoP). Ramarna kompletterar varandra. Också kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik överensstämmer med riktlinjerna för europeisk statistik. 

Ytterligare information: Kvalitetsledning (på finska) | Statistikcentralen (stat.fi) 

Användarnas tillgång

Uppgifterna publiceras samtidigt för alla användare. Innan statistiska uppgifter publiceras får de behandlas och lämnas ut bara av de personer vid Statistikcentralen som deltar i framställningen av statistiken eller som behöver uppgifterna i sitt eget arbete innan de publiceras. 

Ytterligare information: Principer för publicering av statistik 

Statistikcentralen är producent till materialet och äger upphovsrätten om inte annat anges i anslutning till produkten, uppgiften eller tjänsten. Användarvillkor för statistiska uppgifter. 

Statistikexperter

Joni Rantakari
överaktuarie
029 551 3249

Dokumentation som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna