Dokumentation som var i kraft 31.3.2023

Statistikens primäruppgifter

Allmän beskrivning

Kostnadsindexet för fastighetsunderhåll beskriver den genomsnittliga prisutvecklingen för fastighetsunderhåll i hela landet genom olika kostnadsposter, som är förvaltning, användning och underhåll, skötsel av gårdsområden, städning, uppvärmning, vatten och avloppsvatten, el, avfallsservice, skadeförsäkringar och underhållsreparationer.

Indexet anger hur mycket kostnaderna för fastighetsunderhåll har stigit från bastidpunkten, när det inte skett förändringar av åtgången i kostnadsposterna.

Statistikens population

I kostnadsindexet för fastighetsunderhåll används uppgifter i Statistikcentralens övriga prisindex. Dessa är konsumentprisindexet, producentprisindexet för tjänster, byggkostnadsindexet, arbetskraftskostnadsindexet och volymindexet för nybyggnad.

Statistisk enhet

I kostnadsindexet för fastighetsunderhåll används uppgifter i Statistikcentralens övriga prisindex. Dessa är konsumentprisindexet, producentprisindexet för tjänster, byggkostnadsindexet, arbetskraftskostnadsindexet och volymindexet för nybyggnad.

Måttenhet

Uppgifterna i kostnadsindexet för fastighetsunderhåll publiceras som indextal. Utifrån indexen beräknas även förändringsprocenter på kvartals- och årsnivå.

Basperiod

Basåret för kostnadsindexet för fastighetsunderhåll är år 2015 (2015 = 100).

Referensperiod

Referenstiden för kostnadsindexet för fastighetsunderhåll är ett kvartal. Statistiken publiceras 6 veckor efter referenstidens slut.

Referensområde

Statistiken har ingen områdesklassificering, utan uppgifterna gäller utvecklingen av underhållskostnaderna för fastigheter i hela landet.

Sektortäckning

Kostnadsindexet för fastighetsunderhåll beskriver kostnadsutvecklingen för underhåll av fastigheter belägna i Finland.

Tidstäckning

Uppgifter för kostnadsindexet för fastighetsunderhåll per byggnadstyp har publicerats per kvartal och år sedan år 2000. Uppgifter om kostnadsslag och uppgiftstyper har producerats sedan år 2010.

Distributionsfrekvens

Statistiken publiceras kvartalsvis på Statistikcentralens webbplats.

Begrepp

Fastighet

Med fastighet avses en enhet för ägande av jord- eller vattenområde som i fastighetsregistret antecknats som fastighet. Till fastigheten hör de byggnader och fasta anordningar som fastighetsägaren äger och som finns på fastigheten.

Fastighetsunderhåll

Fastighetsunderhåll är verksamhet med syftet att bevara fastighetens skick, värde och egenskaper.

Förbrukningsmaterial

Vid användning av fastigheter förbrukas material eller förnödenheter som t.ex. vatten och el, som kallas för förbrukningsmaterial.

Indexfastighet

Med indexfastighet avses fastigheter som tagits med i indexet. Totalindexet räknas som viktat medeltal för dessa fastigheter. Indexfastigheter gällande kostnadsindexet för fastighetsunderhåll är flervåningsbostadshus, affärsbyggnad, kontorsbyggnad, hälsocentral, skolbyggnad och industrihall. Kostnadsindexet för fastighetsunderhåll beräknas separat för egnahemshus.

Kapitalkostnad

Kapitalkostnader är kostnader för kapital som bundits till fastigheten och som består av räntor och kalkylmässiga avskrivningar. Räntefaktorn består av avkastningskrav som ställts på det bundna kapitalet. Till kapitalkostnaderna hör kostnader förknippade med anskaffning och ägande av fastigheten samt kostnader förknippade med servitut eller lagstadgade plikter.

Underhållskostnad

Underhållskostnader är kostnader som föranleds av fastighetsskötsel och underhåll, t.ex. fastighetens alla kostnader för service, el, uppvärmning, vattenförbrukning och avfallshantering.

Underleverans

I kostnadsindexet för fastighetsunderhåll avses med underleverans tjänster som köpts av en tredje part för skötsel och underhåll av fastigheten.

Noggrannhet, tillförlitlighet och aktualitet

Noggrannhet och tillförlitlighet i allmänhet

I förändringskalkylerna som gäller kostnadsnivån i kostnadsindexet för fastighetsunderhåll antas det att det inte sker stora förändringar i åtgången av insatserna. Indexet beaktar till exempel inte förändringar i uppvärmningsbehov till följd av förändringar inomhus mellan olika tidpunkter.

Aktualitet

Kostnadsindexet för fastighetsunderhåll är ett kvartalsindex som utkommer ungefär 2 månader efter referenstidens slut.

Punktlighet

Ingen fördröjning förekommer i publiceringen av uppgifter i statistiken Kostnadsindex för fastighetsunderhåll. Uppgifterna har publicerats på de datum som anges i publiceringskalendern.

Jämförbarhet

Geografisk jämförbarhet

Uppgifterna i statistiken Kostnadsindex för fastighetsunderhåll är regionalt jämförbara för hela landet.

Jämförbarhet över tid

Uppgifterna i statistiken Kostnadsindex för fastighetsunderhåll är jämförbara från år 2015 framåt (2015 = 100).

Enhetlighet över statistikområdena

Metadata som används vid statistikproduktionen är tillgängliga hos Statistikcentralens ansvarsområde industri, byggande och boende.

Källmaterial och datainsamlingar

Källmaterial

I kostnadsindexet för fastighetsunderhåll används uppgifter i Statistikcentralens övriga prisindex. Dessa är konsumentprisindexet, producentprisindexet för tjänster, byggkostnadsindexet, arbetskraftskostnadsindexet och volymindexet för nybyggnad.

Datainsamlingsmetod

I kostnadsindexet för fastighetsunderhåll används uppgifter i Statistikcentralens övriga prisindex. Dessa är konsumentprisindexet, producentprisindexet för tjänster, byggkostnadsindexet, arbetskraftskostnadsindexet och volymindexet för nybyggnad.

Frekvens för datainsamling

Uppgifterna för statistiken Kostnadsindex för fastighetsunderhåll insamlas varje månad.

Metoder

Databehandling

Behandlingsprocessen sammanställer uppgifterna om de olika delindexen och räknar indextalet.

Datavalidering

Statistikuppgifterna valideras i behandlingsprocessen genom att jämföra förändringen med uppgifterna under jämförelsetidpunkten. Observationer som överskrider gränsvärdet justeras i en separat behandling.

Principer och riktlinjer

Organisation

Statistikcentralen

Organisationsenhet

Företagsstatistik

Lagstiftning och andra överenskommelser

Framställningen av statistik styrs av statistiklagen. I statistiklagen föreskrivs bl.a. om insamling av uppgifter, behandling av uppgifter och uppgiftsskyldighet. Vid statistikproduktionen tillämpas på behandlingen av uppgifter utöver statistiklagen också dataskyddslagen samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

Vid utarbetandet av statistik tillämpar Statistikcentralen EU:s statistikförordningar, som styr statistikbyråerna i alla EU-länder.  

Ytterligare information: Statistiklagstiftning 

Principer för dataskydd

Dataskyddet för uppgifter som samlats in för statistiska ändamål garanteras i enlighet med kraven i statistiklagen (280/2004), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och dataskyddslagen (1050/2018). Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Statistikcentralen har utarbetat detaljerade föreskrifter och anvisningar för den konfidentiella bearbetningen av uppgifter. Personalen har bara tillgång till de uppgifter som är nödvändiga med tanke på arbetsuppgifterna. Utomstående har inte tillträde till de lokaler där material på enhetsnivå behandlas. De anställda har undertecknat ett sekretessavtal när de trädde i tjänst. Överträdelser av datasekretessen bestraffas. 

Ytterligare information: Dataskydd | Statistikcentralen (stat.fi) 

 

Sekretess – behandling av uppgifter

Kostnadsindexet för fastighetsunderhåll följer samma dataskyddspraxis som för konsumentprisindexet, producentprisindexet för tjänster, byggkostnadsindexet, arbetskraftskostnadsindexet och volymindexet för nybyggnad.

Principer för offentliggörande

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter vardagar kl. 8.00 i sin webbtjänst. Publiceringstidpunkterna för statistik uppges på förhand i den publiceringskalender som finns i webbtjänsten. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats i webbtjänsten. 

 

Datautbyte

Kostnadsindexet för fastighetsunderhåll produceras med uppgifter från olika index. Det finns inga avtal om informationsmaterial direkt för indexet.

Tillgänglighet och tydlighet

Nya statistiska uppgifter publiceras som databastabeller i databasen StatFin. Databasen är det primära forumet för att publicera uppgifter och de nya uppgifterna uppdateras först i databasen. Vid publicering av statistiska uppgifter kan befintliga databastabeller uppdateras med nya uppgifter eller så kan helt nya databastabeller publiceras.   

Utöver de statistiska uppgifter som publiceras i databasen StatFin publiceras i allmänhet ett meddelande om de viktigaste uppgifterna i webbtjänsten. Om offentliggörandet innehåller uppgifter från flera referensperioder (t.ex. månads- och årsuppgifter), publiceras i webbtjänsten en översikt som sammanställer dessa uppgifter. Både i meddelandet och i översikten listas de databastabeller som uppdaterats vid publiceringstidpunkten. Statistikuppgifter kan i vissa fall också publiceras enbart som databasoffentliggöranden i databasen StatFin. I samband med dessa s.k. databasoffentliggöranden publiceras varken ett meddelande eller en översikt. 

Meddelandena och databastabellerna publiceras på tre språk: finska, svenska och engelska. De svenska och engelska versionerna av meddelandena kan vara mindre omfattande än de finska.   

Om det sker ändringar i tidsplanerna för offentliggöranden och databastabeller informeras allmänheten genom ändringsmeddelanden i webbtjänsten, liksom om det görs korrigeringar. 

Uppgifterna i kostnadsindexet för fastighetsunderhåll publiceras på webbplatsen stat.fi som ett publiceringsmeddelande och som en databastabell. Statistiken är tillgänglig som pdf-publikation och som Excel-tabellpaket. Fastighetsskatten och tomtarrende ingår inte i kostnadsindexet för fastighetsunderhåll 2015 = 100. Ett specialindex som utökats med dessa kostnadsposter och index för gamla basår finns i tjänsten Rakennettu ympäristö (på finska).

Riktlinjer för revidering av uppgifter

Revidering av redan publicerade statistiska uppgifter är en del av den normala statistikproduktionen och innebär förbättrad kvalitet. Principen är att de statistiska uppgifterna bygger på bästa tillgängliga material och information om det fenomen som statistikförs. Å andra sidan strävar man efter att informera om revideringar så transparent som möjligt på förhand. Med förhandskommunikation säkerställs att användarna kan bereda sig på revideringar av uppgifter.

Bakgrunden till revideringen av uppgifter i offentliggörandena är ofta komplettering av material. I så fall grundar sig den nya, reviderade statistiksiffran på en bredare informationsgrund och beskriver fenomenet ännu mer exakt.

Revideringen av uppgifterna i statistiken kan också bero på den beräkningsmetod som använts, exempelvis årlig avstämning av siffror eller uppdatering av viktstruktur. Också ändring av basår och använda klassificeringar orsakar revidering av uppgifter.

Kvalitetsbedömning

Kvaliteten på statistiken Kostnadsindex för fastighetsunderhåll bedöms i olika faser av statistikprocessen.
Kostnadsindexet för fastighetsunderhåll kan även användas för jämförelse över längre tid, bara man beaktar ovan nämnda förändringar i insatsstrukturen och mängderna över tid. Den genomsnittliga kostnadsutveckling som kostnadsindexet för fastighetsunderhåll visar kan granskas i förhållande till de uppgifter som andra organisationer inom fastighetsbranschen producerar.
Det förnyade indexet 2015=100 avviker till sin omfattning från indexen med de tidigare basåren på så sätt att det inte innehåller fastighetsskatter och tomtarrende.
 

Kvalitetssäkring

Kvalitetsledningen förutsätter helhetsinriktad styrning av verksamheten. Statistikområdets egen ram för kvalitetsledning är riktlinjerna för europeisk statistik (CoP). Kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik överensstämmer med riktlinjerna för europeisk statistik. 

Användarnas tillgång

Uppgifterna publiceras samtidigt för alla användare. Innan statistiska uppgifter publiceras får de behandlas och lämnas ut bara av de personer vid Statistikcentralen som deltar i framställningen av statistiken eller som behöver uppgifterna i sitt eget arbete innan de publiceras. 

Ytterligare information: Principer för publicering av statistik 

Statistikcentralen är producent till materialet och äger upphovsrätten om inte annat anges i anslutning till produkten, uppgiften eller tjänsten. Användarvillkor för statistiska uppgifter. 

 

Statistikexperter

Martti Korhonen
överaktuarie
029 551 3451

Dokumentation som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna