Dokumentation som var i kraft 23.2.2024

Statistikens primäruppgifter

Allmän beskrivning

Statistiken beskriver lokaliseringen av finländska företags verksamhet globalt och den utlandslokaliserade verksamhetens betydelse. Statistiken producerar uppgifter med hjälp av vilka man kan bedöma globaliseringsnivån för den finländska ekonomin, effekten av Europeiska unionens inre marknader på den finländska affärsverksamheten och de finlandsägda företagens konkurrenskraft utomlands. Statistiken bygger på Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2019/2152.
 

Statistikens population

Statistiken producerar årliga uppgifter om antalet dotterbolag och filialer till finländska företag utomlands, deras verksamhet och etableringsland. Uppgifter om dotterbolagens eller filialernas omsättning, antal anställda, personalkostnader och bruttoinvesteringar är tillgängliga efter etableringsland eller landgrupp och näringsgren. Dessutom har uppgifter om förädlingsvärde samt om import och export av varor och tjänster, både som koncerninterna poster och som helhetsposter, samlats in gällande år 2007. Merparten av de uppgifter som samlas in för statistiken är sådana uppgifter som krävs enligt EU:s förordning. Primärmaterialet är sekretessbelagt.

Statistisk enhet

Den statistiska enheten är ett finländskt företags filial eller dotterbolag utomlands. Dessa definieras på följande sätt:
Koncernens dotterbolag är ett företag vars rösträtt innehas av koncernens moderbolag till en andel av mer än 50 procent antingen direkt eller indirekt.
Med filial avses lokal enhet som inte är en egen juridisk person och som är beroende av ett utlandsägt företag. En filial behandlas som sammanslutning av företagsform och har ett permanent arbetsställe (jfr utländsk sammanslutning).
 

Måttenhet

Statistiken publiceras i miljoner euro. Antalet anställda är ett årsgenomsnitt.
 

Basperiod

Uppgifterna är årsvisa. Statistiken över finländska dotterbolag utomlands är inte indexbaserad.
 

Referensperiod

Referensperioden för statistiken över finländska dotterbolag utomlands är ett kalenderår. Uppgifterna finns för den räkenskapsperiod som avslutats under statistikåret. Uppgifterna publiceras med 17 månaders fördröjning från statistikårets utgång.
 

Referensområde

Statistiken omfattar alla länder utom Finland, där det finns dotterbolag. Uppgifterna publiceras per land och landsgrupp med beaktande av sekretessbestämmelserna.
 

Sektortäckning

Statistiken över finländska dotterbolag utomlands producerar årsvisa uppgifter om antalet dotterbolag och filialer till finländska företag utomlands, deras verksamhet och etableringsland. Statistiken omfattar alla storleksklasser och näringsgrenar. Statistiken publiceras enligt huvudnäringsgren och näringsgrenarna inom tillverkning specificeras lite mer med beaktande av sekretessbestämmelserna.
 

Tidstäckning

Statistiken har publicerats sedan statistikåret 2007.
Jämförbara uppgifter finns tillgängliga från 2007 till 2012. I och med att ett nytt statistiksystem togs i bruk förenhetligades företagsstatistiken och detta leder till att tidsserien bryts från och med 2013. Från och med 2013 är uppgifterna jämförbara sinsemellan. Införandet av ny EU-förordningen 2021 förosakar inte betydande ändring till statistikens data. 

Under åren 1996–2006 har Finlands Bank samlat in uppgifter om omsättningen och antalet anställda hos finländska företags dotterbolag utomlands. Sedan 2007 har Statistikcentralen ansvarat för insamlingen av dessa uppgifter som en del av statistiken över finländska dotterbolag utomlands. Finlands Banks och Statistikcentralens uppgifter är inte helt jämförbara, eftersom Finlands Banks uppgifter inte omfattar objekt med en balansräkning på under 8,4 miljoner euro åren 1996–1999 och objekt under 5 miljoner euro åren 2000–2006. Motsvarande begränsning har inte gjorts i de uppgifter som Statistikcentralen publicerat.
EU-förordningen 2019/2152 innehåller bestämmelser om upprättandet av  som beskriver företagsverksamheten. Statistiken över finländska dotterbolag utomlands beskriver finländska företags dotterbolagsverksamhet utomlands, och statistiken över utländska dotterbolag i Finland beskriver på motsvarande sätt utländska företags dotterbolagsverksamhet i Finland. Tillsammans ger dessa statistikgrenar en heltäckande bild av hur företagen i Finland bildar globala nätverk. Statistiken över utländska dotterbolag i Finland finns på adressen http://tilastokeskus.fi/til/ulkoy/index_sv.html.
 

Distributionsfrekvens

Statistiken över finländska dotterbolag utomlands publiceras en gång per år på Statistikcentralens webbplats.
 

Begrepp

Antalet anställda (årsmedelvärde)

Antal anställda definieras som antalet personer som arbetar för bolaget, som har ett anställningsavtal och som får lön för sitt arbete. Lönen kan vara månads- eller timlön, ackordslön eller annan ersättning eller arvode eller naturaförmåner. Alla personer för vilka betalningar bokförs under Personalkostnader i bolagets resultaträkning ska ingå, även om det i vissa fall inte finns något anställningsavtal.
Antal anställda omfattar deltidsarbetande, säsongsarbetande, strejkande och kortvarigt frånvarande, men inbegriper inte personer som är frånvarande under lång tid.
Personal som anskaffats via ett bemanningsbolag ingår inte I antalet anställda.
Antalet anställda räknas som årsgenomsnitt med användning av uppgifter för minst varje kvartal.

Bestämmande inflytande, kontroll

Med bestämmande inflytande avses möjlighet att bestämma om företagets allmänna policy genom att vid behov välja lämplig ledning. Företaget A anses vara kontrollerat av en institutionell enhet B om B har bestämmande inflytande (direkt eller indirekt) på mer än hälften av aktieägarnas rösträtt eller innehar mer än hälften av aktierna.

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

Till bruttoinvesteringar hör alla tillägg, ändringar, förbättringar och renoveringar som ökar livslängden eller produktionskapaciteten hos kapitalvaror. I bruttoinvesteringarna ingår inte tillgångar som förvärvats i samband med omstruktureringar såsom fusioner eller fientliga uppköp.
Inköpta varor värderas till inköpspris, dvs. inbegripet kostnader för transport och installation, avgifter, skatter samt andra kostnader för överlåtelse. Egentillverkade materiella tillgångar värderas till produktionskostnaden. Värdet på de varor som förvärvats genom finansiell leasing motsvarar varans marknadsvärde, om den köpts samma år som den förvärvades.
Investeringarna bokförs när äganderätten överlåts till bolaget.
I bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar ingår inte kostnader för löpande underhåll, och inte heller värdet av och löpande utgifter för sådana kapitalvaror som baserar sig på hyres- eller bruksleasingavtal. Årsavgifter för egendom som används på basis av finansieringsleasingsavtal ingår inte heller.
I bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar ingår inte heller investeringar i immateriell egendom eller i finansiell egendom.

Direkt förhållande

Med direkt förhållande avses i koncernregistret ett direkt ägar- och/eller kontrollförhållande mellan två koncernföretag. Jfr. koncernförhållande.

Direktinvestering

Med direktinvesteringar avses kapitalinvestering, som företaget gör i ett företag i ett annat land för att skapa ett bestående ekonomiskt förhållande och för att skaffa kontroll. I praktiken statistikförs investeringen som direktinvestering, om företagets ägarandel eller röstvärde i det utländska företaget är minst 10 procent.

Dotterföretag

Koncernens dotterföretag är ett företag vars rösträtt innehas av koncernens moderbolag till en andel av mer än 50 procent antingen direkt eller indirekt.

Etableringsland

Etableringsland är det land där den institutionella enheten har registrerats. Landet är ofta, men inte alltid, nationaliteten för den institutionella enheten.

FATS

Förkortningen FATS kommer från Foreign Affiliates Statistics och med det avses statistik över utländska dotterbolag. Det här kan avse antingen dotterbolag utomlands i inhemsk ägo (Outward FATS) eller dotterbolag i hemlandet i utländsk ägo (Inward FATS).

FATS, Inward

Begreppet Inward FATS kommer från Inward statistics on foreign affiliates. I Finland används benämningen Utländska dotterbolag i Finland och med det avses statistik som beskriver verksamheten hos utlandsägda delägar- och dotterbolag i Finland.

FATS, Outward

Begreppet Outward FATS kommer från Outward statistics on foreign affiliates. Begreppet avser statistik som beskriver verksamheten hos inhemska företags delägar- och dotterbolag utomlands.

Filial

Med filial avses lokal enhet som inte är en egen juridisk person och som är beroende av ett utlandsägt företag. En filial behandlas som sammanslutning av företagsform och har ett permanent arbetsställe (jfr utländsk sammanslutning).

Indirekt bestämmande inflytande, kontroll

Med indirekt bestämmande inflytande avses att företaget X kontrollerar företaget A via ett annat dotterbolag B som har bestämmandeinflytande i företaget A.

Koncernens nationalitet

I koncernregistret bestäms koncernens nationalitet av hemlandet för det slutliga förmånsägandet (UBO). Om dess hemland är Finland, är koncernens nationalitet finsk.

Omsättning (extern och intern försäljning)

I bolagets omsättning ingår all marknadsmässig försäljning av varor eller tjänster till tredje man, oberoende av om kunden är ett bolag utanför koncernen eller om det hör till samma koncern.
Omsättningen ska anges i sin helhet (100 procent), även om koncernmoderbolaget inte äger mer än en del av bolaget.
I omsättningen ingår försäljningsintäkterna från den bokföringsskyldiges normala verksamhet med avdrag för beviljade rabatter och gottgörelser samt mervärdesskatt och andra skatter som baserar sig direkt på beloppet av försäljningen. Omsättningen omfattar också alla andra kostnader (transport, förpackning osv.) som debiteras av kunden.
Intäkter som klassificeras som övriga rörelseintäkter, finansiella intäkter och extraordinära intäkter i bolagets bokföring samt intäkter från annans utnyttjande av ett bolags tillgångar som ger upphov till ränta, royalty eller utdelning och andra intäkter ska enligt IAS/IFRS inte räknas in i omsättningen. Driftsstöd från offentliga myndigheter eller Europeiska unionens institutioner räknas inte heller in.

Personalkostnader

Personalkostnaderna består av löner och socialskyddsavgifter.
Kostnader för inhyrd personal räknas inte som personalkostnader.
All ersättning som betalas ut till de anställda under räkenskapsperioden ingår, oavsett om den betalas på grundval av arbetstid, resultat eller ackord, och oavsett om den betalas regelbundet eller inte. Här ingår alla gratifikationer, tillägg och bonus, ersättning utan juridiska förpliktelser, trettonde månadslöner (och liknande fast bonus), avgångsvederlag, tillägg för logi, transport och levnadskostnader och familj, provisioner, kompensation för närvaro, övertid, ersättning för obekväm arbetstid osv., samt skatter, sociala avgifter och andra belopp som arbetstagarna är skyldiga att erlägga och som arbetsgivaren drar av vid källan.
I socialskyddsavgifter ingår bolagets betalningar till system för ålderspension, sjukförsäkring, mödravård, försäkring för funktionshinder, arbetslöshet, olyckor och yrkesskador, familjetillägg samt andra system. Dessa kostnader ingår oavsett om de är lagstadgade, fastlagda i kollektivavtal, avtalsenliga eller frivilliga.

Slutlig förmånsägare

En institutionell enhet som är högst upp i kedjan av bestämmande inflytande i ett utländskt delägar- och dotterbolag och som inte kontrolleras av någon annan institutionell enhet.

UCI

Ultimate controlling institutional unit of a foreign affiliate. En institutionell enhet som är högst upp i kedjan av bestämmande inflytande i ett utländskt delägar- och dotterbolag och som inte kontrolleras av någon annan institutionell enhet.

Utlandsägt företag

Med utlandsägt företag avses företag där en utländsk part har ett innehav eller röstvärde som antingen direkt eller indirekt överstiger 50 procent.

Utländsk kontroll

Med utländsk kontroll avses att den kontrollerande institutionella enheten har sin hemvist i ett annat land än det land där den institutionella enhet som den utövar kontroll över har.

Med kontroll avses möjligheten att bestämma den allmänna inriktningen för företaget genom att utse behörig ledning, om så erfordras. Företag A anses vara kontrollerat av den institutionella enheten B om B - direkt eller indirekt - kontrollerar mer än hälften av aktieägarnas sammanlagda röstvärde eller mer än hälften av aktierna.

Utländskt intresse- och dotterbolag

Med utländskt intresse- och dotterbolag avses ett företag med hemvist i det land som sammanställer uppgifterna och över vilket en utländsk institutionell enhet utövar kontroll, eller ett utländskt företag över vilket en institutionell enhet med hemvist i det land som sammanställer uppgifterna utövar kontroll.

Noggrannhet, tillförlitlighet och aktualitet

Noggrannhet och tillförlitlighet i allmänhet

Statistiken är ett heltäckande totalmaterial med följande reservationer: 1) De rapporterande enheterna, dvs. koncernmoderbolagen i Finland, identifieras med hjälp av Statistikcentralens koncernregister, som kan anses vara täckande för koncerner som redan under en tid ägt flera dotterbolag utomlands. Däremot är täckningen sämre för små eller nya koncerner som endast äger några få dotterbolag. Mätt i antalet dotterbolag utomlands syns små och nya koncerner vanligen med ett till två års fördröjning i koncernregistret. På nivån för statistikens sammanräknade uppgifter (antal anställda, personalkostnader, bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar och omsättning) torde undertäckningen i små och nya koncerner inte ha någon större betydelse. 2) Kompletteringen och korrigeringen av obesvarade eller annars bristfälliga uppgifter är särskilt utmanande i denna statistik, eftersom statistikenheterna, dvs. dotterbolag och filialer, finns i många olika länder och är verksamma inom många olika näringsgrenar. Uppgifternas riktighet har kontrollerats genom att egenskapsuppgifterna ställts i relation till varandra samt genom att uppgifterna jämförts med motsvarande uppgifter från tidigare år och uppgifter som publicerats i årsberättelserna. Statistiken har inte upphöjts genom imputering. Svarsprocenten för enkäten är dock anmärkningsvärt hög, så undertäckningen är inte betydande till denna del.
Tillförlitligheten hos statistiken påverkas av kvaliteten på de uppgifter som samlas in genom den elektroniska enkäten. Enkäten utvecklades under 2009–2010 med hjälp av användbarhetstest för respondenterna, med vilka man kartlade hur entydiga frågorna i enkäten är och hur lätt det är att använda den elektroniska applikationen.
 

Aktualitet

Statistiken offentliggörs en gång om året. Statistiken omfattar dotterbolag och filialer utomlands till koncerner i Finland under granskningsperioden. Egenskapsuppgifterna beskriver i regel en tidsperiod på ett år enligt företagens räkenskapsperioder.

Uppgifterna för statistikåret 2018 och 2019 publiceras 17 månader efter statistikårets slut. De uppgifter som publiceras är slutliga och preliminära uppgifter publiceras inte.
 

Punktlighet

Statistiken över finländska dotterbolag utomlands innehåller inga fördröjningar. Statistiken publiceras enligt publiceringskalendern.
 

Jämförbarhet

Geografisk jämförbarhet

Uppgifterna omfattar hela världen, bortsett från Finland, där det finns finländska dotterbolag.
Uppgifterna i statistiken över finländska dotterbolag utomlands grundar sig på Eurostats anvisningar i Foreign affiliates statistics manual.
De uppgifter som skickas till Eurostat är internationellt jämförbara.

 

Jämförbarhet över tid

Statistiken över finländska dotterbolag utomlands är jämförbar från och med 2013, då man övergick till att använda företagsdatasystemet YTY. Motsvarande uppgifter finns dock tillgängliga för åren 2007–2012. Deras tidsmässiga jämförbarhet försämras bland annat av näringsgrensförändringar.
 

Enhetlighet över statistikområdena

Statistikcentralen har förnyat produktionen av företagsstatistik. Förnyelsen gäller mer än tio statistikgrenar. Vid förnyelsen har produktionen av företagsstatistik förenhetligats. De viktigaste ändringarna gäller behandlingen av näringsgrensindelningen, företagsuppgifterna (bland annat uppgifterna om omsättning och personal) och företagsarrangemangen. Statistiken är till begreppen, definitionerna och klassificeringarna enhetlig med den övriga statistiken som utgår från företagsstatistiksystemet från och med statistikåret 2013.
Statistikens räkenskapsperiod är i allmänhet 12 månader. Det bör observeras att räkenskapsåret i statistiken över finländska dotterbolag utomlands inte alltid är detsamma som kalenderåret.

Antalet anställda är ett årsgenomsnitt. Omsättningen inkluderar både intern och extern omsättning. Definitionen av investeringar avviker också något från de vanligaste i annan statistik: den avser endast bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar.
 

Intern enhetlighet

Uppgifterna i statistiken över finländska dotterbolag utomlands är enhetliga sinsemellan.
 

Källmaterial och datainsamlingar

Källmaterial

Uppgifterna samlas in genom en datainsamling som riktas till alla moderbolag i Finland som har dotterbolag eller filialer utomlands.
 

Datainsamlingsmetod

Statistikens population bildas genom att alla finländska dotterbolag utomlands och de aktörer som utövar bestämmande inflytande över dem plockas ur Statistikcentralens koncernregister. Den statistiska enheten är en filial eller ett dotterbolag som är beläget utomlands, dvs. ett företag som direkt eller indirekt har varit under bestämmande inflytande av ett företag i Finland under granskningsperioden. Den rapporterande enheten är ett koncernmoderbolag i Finland som inte ägs av någon aktör i Finland. Koncernmoderbolagen identifieras med hjälp av Statistikcentralens koncernregister.

Uppgifterna i statistiken samlas in genom en webbenkät som riktas till alla koncernmoderbolag i Finland som har ett dotterbolag eller en filial utomlands och som inte ägs av någon aktör i Finland. Koncernmoderbolagen besvarar enkäten för varje enhet utomlands som direkt eller indirekt är under bestämmande inflytande av koncernmoderbolaget.
 

Frekvens för datainsamling

Datainsamlingen genomförs årligen.
 

Metoder

Databehandling

I statistiken används ingen separat imputering eller upphöjning.
 

Datavalidering

Uppgifterna analyseras och granskas på enhetsnivå och aggregerad nivå bland annat genom att de jämförs med uppgifterna från föregående år, företagens årsberättelser och annat källmaterial.
 

Principer och riktlinjer

Organisation

Statistikcentralen

Organisationsenhet

Företagsstatistik

Lagstiftning och andra överenskommelser

Framställningen av statistik styrs av statistiklagen. I statistiklagen föreskrivs bl.a. om insamling av uppgifter, behandling av uppgifter och uppgiftsskyldighet. Vid statistikproduktionen tillämpas på behandlingen av uppgifter utöver statistiklagen också dataskyddslagen samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

Vid utarbetandet av statistik tillämpar Statistikcentralen EU:s statistikförordningar, som styr statistikbyråerna i alla EU-länder.  

Ytterligare information: Statistiklagstiftning 

Statistiken grundar sig på Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2152 om europeisk företagsstatistik och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1197. Eurostat har publicerat en rekommendation om sammanställningen av statistiken. Eurostats anvisning: Foreign Affiliates Statistics (FATS) Recommendations Manual, 2012 https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-RA-12-016
 

Principer för dataskydd

Dataskyddet för uppgifter som samlats in för statistiska ändamål garanteras i enlighet med kraven i statistiklagen (280/2004), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och dataskyddslagen (1050/2018). Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Statistikcentralen har utarbetat detaljerade föreskrifter och anvisningar för den konfidentiella bearbetningen av uppgifter. Personalen har bara tillgång till de uppgifter som är nödvändiga med tanke på arbetsuppgifterna. Utomstående har inte tillträde till de lokaler där material på enhetsnivå behandlas. De anställda har undertecknat ett sekretessavtal när de trädde i tjänst. Överträdelser av datasekretessen bestraffas. 

Ytterligare information: Dataskydd | Statistikcentralen (stat.fi) 

Principer för offentliggörande

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter vardagar kl. 8.00 i sin webbtjänst. Publiceringstidpunkterna för statistik uppges på förhand i den publiceringskalender som finns i webbtjänsten. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats i webbtjänsten. 

Ytterligare information: Statistikcentralens principer för offentliggörande av statistik 

Datautbyte

Statistiken över finländska dotterbolag utomlands publiceras på Statistikcentralens webbplats på adressen https://www.stat.fi/til/stu/index_sv.html. (Första publiceringen 17.9.2009). Uppgifterna publiceras per näringsgren, land och landsgrupp så att enskilda koncerners uppgifter inte kan identifieras. På kundens beställning kan Statistikcentralen göra särskilda utredningar i anslutning till statistiken. Det är också möjligt att skicka uppgifterna krypterade för vetenskapliga undersökningar och utredningar till Statistikcentralens forskningslaboratorium http://www.stat.fi/tup/mikroaineistot/index_sv.html.

Uppgifterna i statistiken överlämnas som aggregerade data i enlighet med konfidentialitetsprincipen till EU:s statistikmyndighet Eurostat, OECD och FN. Organisationerna publicerar statistikuppgifterna i flera tryckta publikationer och webbpublikationer och Eurostat sammanställer jämförbar statistik om medlemsländerna. Motsvarande statistik, ”outward statistics on foreign affiliates, outward FATS”, produceras i alla EU-länder. Uppgifterna på EU-nivå publiceras centraliserat av Eurostat.
 

Tillgänglighet och tydlighet

Nya statistiska uppgifter publiceras som databastabeller i databasen StatFin. Databasen är det primära forumet för att publicera uppgifter och de nya uppgifterna uppdateras först i databasen. Vid publicering av statistiska uppgifter kan befintliga databastabeller uppdateras med nya uppgifter eller så kan helt nya databastabeller publiceras.

Utöver de statistiska uppgifter som publiceras i databasen StatFin publiceras i allmänhet ett meddelande om de viktigaste uppgifterna i webbtjänsten. Om offentliggörandet innehåller uppgifter från flera referensperioder (t.ex. månads- och årsuppgifter), publiceras i webbtjänsten en översikt som sammanställer dessa uppgifter. Både i meddelandet och i översikten listas de databastabeller som uppdaterats vid publiceringstidpunkten. Statistikuppgifter kan i vissa fall också publiceras enbart som databasoffentliggöranden i databasen StatFin. I samband med dessa s.k. databasoffentliggöranden publiceras varken ett meddelande eller en översikt.

Meddelandena och databastabellerna publiceras på tre språk: finska, svenska och engelska. De svenska och engelska versionerna av meddelandena kan vara mindre omfattande än de finska.

Om det sker ändringar i tidsplanerna för offentliggöranden och databastabeller informeras allmänheten genom ändringsmeddelanden i webbtjänsten, liksom om det görs korrigeringar.

Riktlinjer för revidering av uppgifter

Revidering av redan publicerade statistiska uppgifter är en del av den normala statistikproduktionen och innebär förbättrad kvalitet. Principen är att de statistiska uppgifterna bygger på bästa tillgängliga material och information om det fenomen som statistikförs. Å andra sidan strävar man efter att informera om revideringar så transparent som möjligt på förhand. Med förhandskommunikation säkerställs att användarna kan bereda sig på revideringar av uppgifter.

Bakgrunden till revideringen av uppgifter i offentliggörandena är ofta komplettering av material. I så fall grundar sig den nya, reviderade statistiksiffran på en bredare informationsgrund och beskriver fenomenet ännu mer exakt.

Revideringen av uppgifterna i statistiken kan också bero på den beräkningsmetod som använts, exempelvis årlig avstämning av siffror eller uppdatering av viktstruktur. Också ändring av basår och använda klassificeringar orsakar revidering av uppgifter.

Kvalitetsbedömning

Kvaliteten på statistiken över finländska dotterbolag utomlands granskas i takt med att materialet samlas in. På aggregatnivå jämförs uppgifterna med året innan och de största förändringarna utreds. Dessutom utvärderar Eurostat kvaliteten på statistiken i samband med leveranserna.
 

Kvalitetssäkring

Kvalitetsledningen förutsätter helhetsinriktad styrning av verksamheten. Statistikområdets egen ram för kvalitetsledning är riktlinjerna för europeisk statistik (CoP). Kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik överensstämmer med riktlinjerna för europeisk statistik. 

Ytterligare information: Kvalitetsledning (på finska) | Statistikcentralen (stat.fi) 

Användarnas tillgång

Uppgifterna publiceras samtidigt för alla användare. Innan statistiska uppgifter publiceras får de behandlas och lämnas ut bara av de personer vid Statistikcentralen som deltar i framställningen av statistiken eller som behöver uppgifterna i sitt eget arbete innan de publiceras. 

Ytterligare information: Principer för publicering av statistik 

Statistikcentralen är producent till materialet och äger upphovsrätten om inte annat anges i anslutning till produkten, uppgiften eller tjänsten. Användarvillkor för statistiska uppgifter. 

Uppgifterna lämnas inte ut till någon före tidpunkten för offentliggörandet. Uppgifterna skickas till Eurostat och OECD vid överenskomna tidpunkter.

Statistikexperter

Service e-post
tytaryhtiot@stat.fi
Anna-Maija Laakko
överaktuarie
029 551 3640
Innehållet information

Dokumentation som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna