Dokumentation som var i kraft 28.9.2023

Statistikens primäruppgifter

Allmän beskrivning

Det huvudsakliga datainnehållet i statistiken över skuldsaneringar gäller ansökningar om skuldsanering i Finland. Antalen klassificeras efter den sökandes kön, ålder, huvudsakliga verksamhet och familjetyp. Som klassificerbara variabler i statistiken används även landskap, tingsrätt, betalningsprogrammets längd, skuldbelopp, tingsrättens avgöranden samt skuldsaneringsärendets art.
 
Med ansökningar om skuldsanering som inkommit till tingsrätterna avses alla ansökningar som under perioden som granskas har lämnats in till tingsrätterna. Med slutbehandlade skuldsaneringsärenden avses ärenden som under året slutbehandlats vid tingsrätterna. Utöver antalet ansökningar om skuldsanering statistikförs i statistiken över slutbehandlade skuldsaneringsärenden även andra skuldsaneringsärenden som behandlats i tingsrätterna.
Samma person kan göra flera ansökningar om skuldsanering under ett år. Då blir antalet ansökningar större än antalet personer som ansökt om skuldsanering.
 
Ett ärende statistikförs som anhängiggjord företagssanering första gången en ansökan i ärendet inlämnas. Övriga ansökningar som inkommer under kalenderåret gällande samma företag eller sammanslutning visas enbart som slutbehandlade ärenden i statistiken.
 
Statistiken över slutbehandlade skuldsaneringar redogör för en annan population än statistiken över ansökningar som lämnats in till tingsrätterna. Slutbehandlade ärenden omfattar ärenden som anhängiggjorts redan före statistikåret och på motsvarande sätt blir en del av de ärenden som anhängiggjorts under statistikåret slutbehandlade först under de kommande åren.

Beskrivning av statistiken

Statistikcentralen publicerar statistik över privatpersoners skuldsaneringsärenden som lämnats in till tingsrätterna och som slutbehandlats. I februari 1993 (8.2.1993) trädde en ny lag om skuldsanering för privatpersoner i kraft. Med lagen strävar man efter att rätta till den ekonomiska situationen för privatpersoner som råkat i ekonomiska svårigheter. Skuldsanering för privatpersoner ger insolventa personer möjlighet att bli fria från en del eller alla sina skulder, när de inte bara tillfälligt är oförmögna att betala sina förfallna skulder. Domstolen beslutar om inledande av skuldsaneringen.

Statistikens population

Populationen för statistiken är ansökningar om skuldsanering som lämnats in till tingsrätterna och skuldsaneringsärenden som tingsrätterna slutbehandlat.

Statistisk enhet

De centrala observationsobjekten i statistiken (inlämnade ansökningar om skuldsanering och avslutade skuldsaneringsärenden) är rättsfall. Det gäller fall som gjorts anhängiga i tingsrätterna och avgjorts där.

Måttenhet

Måttenheten för uppgifterna i statistiken är antal.

I fråga om inlämnade ansökningar om skuldsanering statistikförs antalet ansökningar som lämnats in till tingsrätterna.

I statistiken över slutbehandlade skuldsaneringsärenden statistikförs antalet skuldsaneringsärenden som slutbehandlats i tingsrätterna.

Referensperiod

Referensperioden för statistiken över ansökningar om skuldsanering som lämnats in till tingsrätterna är ett kvartal. Statistiken redogör för antalet ansökningar om skuldsanering som lämnats in senast vid utgången av kvartalet (som föregår publiceringen) under statistikåret i fråga. Till exempel publiceras uppgifterna för januari–mars (årets första kvartal) i april samma år.

För slutbehandlade skuldsaneringsärenden är referensperioden statistikåret. Uppgifterna publiceras vanligtvis i början av juni, och de beskriver föregående år. Till exempel offentliggjordes uppgifterna för 2018 under 2019.

Referensområde

Referensområdet för statistiken är Finland.

Sektortäckning

Fenomenet som statistikförs har ingen koppling till näringsgrenarna eller sektorerna inom ekonomin.
 

Tidstäckning

I fråga om ansökningar som skuldsanering som lämnats in till tingsrätterna börjar statistiken från ingången av 2003. Detta gäller såväl uppgifterna på årsnivå som kvartals- och månadsuppgifterna.

I fråga om de ansökningar som lämnats in om skuldsanering preciseras materialen genom kontroller och rättelser. Siffrorna rättas huvudsakligen till redan under följande statistikmånad. De förändringar som rättelserna orsakar är sett till de totala antalen ringa, och de har ingen betydelse för helhetsbilden av fenomenet.

Statistiken över slutbehandlade skuldsaneringsärenden börjar från 2009. Det är fråga om årsstatistik och de publicerade uppgifterna är slutliga.

Distributionsfrekvens

Statistiken över inlämnade ansökningar om skuldsanering distribueras kvartalsvis.
Statistiken över slutbehandlade skuldsaneringsärenden distribueras årsvis.

Noggrannhet, tillförlitlighet och aktualitet

Noggrannhet och tillförlitlighet i allmänhet

Skuldsaneringsstatistiken, som inkluderar såväl inlämnade ansökningar som slutbehandlade ärenden, är statistik
som baserar sig på (register)material ur tingsrätternas ärendehanteringssystem. Statistiken beskriver det granskade fenomenet så som det har sparats i systemet som ligger till grund för statistiken. De främsta felkällorna i statistiken är eventuella fel i basmaterialet eller fel som uppstår vid behandlingen av materialet.

Ett centralt sätt att bedöma uppgifternas noggrannhet är att granska statistikmaterialet i förhållande till källmaterialet. Ett annat sätt är att granska kvartals- eller årsuppgifterna i förhållande till tidigare kvartal eller år.

Aktualitet

Statistiken över inlämnade ansökningar om skuldsanering publiceras kvartalsvis omkring 2–3 veckor efter utgången av kvartalet.
Statistiken över slutbehandlade ärenden publiceras årligen omkring 6 månader efter utgången av statistikåret.
Publiceringsdatumen finns i Statistikcentralens publiceringskalender.

Punktlighet

Det förekommer ingen fördröjning mellan publikationskalendern och publiceringsdatumet för statistiken över inlämnade ansökningar om skuldsanering.

Statistiken för slutbehandlade skuldsaneringsärenden försenades 2019 med omkring en månad. Orsaken var att det krävdes extra tid för att behandla materialet.

Jämförbarhet

Geografisk jämförbarhet

Statistiken är regionalt jämförbar för hela tidsserien.

Jämförbarhet över tid

Statistikens tidsserier är huvudsakligen jämförbara från år till år.

Enhetlighet över statistikområdena

Månadsuppgifterna (inlämnade ansökningar om skuldsanering) och årsuppgifterna (slutbehandlade skuldsaneringsärenden) i statistiken framställs ur samma statistikmaterial genom olika processer. Dessa statistikgrenar beskriver samma tema ur olika synvinklar, och är alltså inte enhetliga sinsemellan.

Intern enhetlighet

Statistiken över skuldsanering kvartalsvis (inlämnade ansökningar) respektive statistiken årsvis (slutbehandlade ärenden) är inte helt enhetliga sinsemellan. Dessa statistikgrenar beskriver samma tema ur olika synvinklar. I statistiken över ansökningar som lämnats in till tingsrätterna redovisas antalet ansökningar om skuldsanering som lämnats in under året. I statistiken över slutbehandlade skuldsaneringsärenden redovisas antalet ärenden som slutbehandlats i tingsrätterna under året.
Populationen för statistikgrenarna ovan är alltså olika; det ena redogör för antalet ansökningar medan det andra redovisar antalet fall som avgjorts under året.

Källmaterial och datainsamlingar

Källmaterial

Statistiken över skuldsaneringar baserar sig på registermaterial ur tingsrätternas ärendehanteringssystem (Tuomas). Primärmaterialet fås månatligen från Rättsregistercentralen.

De bakgrundsuppgifter om individer som används för statistiken fås ur materialet för befolkningsstatistik.

Datainsamlingsmetod

Materialet fås en gång i månaden som linjeöverföring från Rättsregistercentralen. Leveranserna av materialet och praxis för följande år avtalas en gång per år (i slutet av året).

Frekvens för datainsamling

Primäruppgifterna samlas in en gång per månad.

Metoder

Databehandling

Materialet från Rättsregistercentralen behandlas månatligen enligt samma process. Materialet sammanslås med uppgifter ur Statistikcentralens system för individstatistik.

Datavalidering

Data valideras med hjälp av etablerade granskningsrutiner i samband med statistikframställningen.

Principer och riktlinjer

Organisation

Statistikcentralen

Organisationsenhet

Samhällsstatistik

Lagstiftning och andra överenskommelser

Framställningen av statistik styrs av statistiklagen. I statistiklagen föreskrivs bl.a. om insamling av uppgifter, behandling av uppgifter och uppgiftsskyldighet. Vid statistikproduktionen tillämpas på behandlingen av uppgifter utöver statistiklagen också dataskyddslagen samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Vid utarbetandet av statistik tillämpar Statistikcentralen EU:s statistikförordningar, som styr statistikbyråerna i alla EU-länder.

Ytterligare information: Statistiklagstiftning

Principer för dataskydd

Dataskyddet för uppgifter som samlats in för statistiska ändamål garanteras i enlighet med kraven i statistiklagen (280/2004), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och dataskyddslagen (1050/2018). Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Statistikcentralen har utarbetat detaljerade föreskrifter och anvisningar för den konfidentiella bearbetningen av uppgifter. Personalen har bara tillgång till de uppgifter som är nödvändiga med tanke på arbetsuppgifterna. Utomstående har inte tillträde till de lokaler där material på enhetsnivå behandlas. De anställda har undertecknat ett sekretessavtal när de trädde i tjänst. Överträdelser av datasekretessen bestraffas.

Ytterligare information: Dataskydd | Statistikcentralen (stat.fi)

Sekretess – behandling av uppgifter

Uppgifterna i statistiken är offentliga enligt statistiklagen (280/2004).

Uppgifterna i statistiken lämnas inte ut i identifierbar form utanför Statistikcentralen. Det är möjligt att använda materialet för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar endast på basis av ett separat beslut om användningstillstånd och i icke-identifierbar form.

Principer för offentliggörande

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter vardagar kl. 8.00 i sin webbtjänst. Publiceringstidpunkterna för statistik uppges på förhand i den publiceringskalender som finns i webbtjänsten. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats i webbtjänsten.

Ytterligare information: Statistikcentralens principer för offentliggörande av statistik

Datautbyte

Datamaterialet delas inte med andra statistikmyndigheter eller enheter. Det finns således inga etablerade förfaranden eller arrangemang för delning av uppgifter.

Tillgänglighet och tydlighet

Nya statistiska uppgifter publiceras som databastabeller i databasen StatFin. Databasen är det primära forumet för att publicera uppgifter och de nya uppgifterna uppdateras först i databasen. Vid publicering av statistiska uppgifter kan befintliga databastabeller uppdateras med nya uppgifter eller så kan helt nya databastabeller publiceras.  

Utöver de statistiska uppgifter som publiceras i databasen StatFin publiceras i allmänhet ett meddelande om de viktigaste uppgifterna i webbtjänsten. Om offentliggörandet innehåller uppgifter från flera referensperioder (t.ex. månads- och årsuppgifter), publiceras i webbtjänsten en översikt som sammanställer dessa uppgifter. Både i meddelandet och i översikten listas de databastabeller som uppdaterats vid publiceringstidpunkten. Statistikuppgifter kan i vissa fall också publiceras enbart som databasoffentliggöranden i databasen StatFin. I samband med dessa s.k. databasoffentliggöranden publiceras varken ett meddelande eller en översikt.

Meddelandena och databastabellerna publiceras på tre språk: finska, svenska och engelska.

Om det sker ändringar i tidsplanerna för offentliggöranden och databastabeller informeras allmänheten genom ändringsmeddelanden i webbtjänsten, liksom om det görs korrigeringar.

Riktlinjer för revidering av uppgifter

Revidering av redan publicerade statistiska uppgifter är en del av den normala statistikproduktionen och innebär förbättrad kvalitet. Principen är att de statistiska uppgifterna bygger på bästa tillgängliga material och information om det fenomen som statistikförs. Å andra sidan strävar man efter att informera om revideringar så transparent som möjligt på förhand. Med förhandskommunikation säkerställs att användarna kan bereda sig på revideringar av uppgifter.

Bakgrunden till revideringen av uppgifter i offentliggörandena är ofta komplettering av material. I så fall grundar sig den nya, reviderade statistiksiffran på en bredare informationsgrund och beskriver fenomenet ännu mer exakt.

Revideringen av uppgifterna i statistiken kan också bero på den beräkningsmetod som använts, exempelvis årlig avstämning av siffror eller uppdatering av viktstruktur. Också ändring av basår och använda klassificeringar orsakar revidering av uppgifter.

Kvalitetsbedömning

Finlands officiella statistik är en täckande statistiksamling som beskriver utvecklingen och läget i samhället. Den omfattar nästan 300 statistiskgrenar inom 26 ämnesområden. Producenterna av Finlands officiella statistik har godkänt ett gemensamt kvalitetslöfte, där de förbinder sig till gemensamma kvalitetsmål och gemensamma kvalitetssäkringsåtgärder. Kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik är förenliga med riktlinjerna för europeisk statistik. I handboken Laatua tilastoissa (ung. Kvalitet inom statistiken) beskrivs den goda praxis som följs i statistiken.

Kvalitetssäkring

Kvalitetsledningen förutsätter helhetsinriktad styrning av verksamheten. Statistikområdets egen ram för kvalitetsledning är riktlinjerna för europeisk statistik (CoP). Också kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik överensstämmer med riktlinjerna för europeisk statistik.

Ytterligare information: Kvalitetsledning (på finska) | Statistikcentralen (stat.fi)

Användarnas tillgång

Uppgifterna publiceras samtidigt för alla användare. Innan statistiska uppgifter publiceras får de behandlas och lämnas ut bara av de personer vid Statistikcentralen som deltar i framställningen av statistiken eller som behöver uppgifterna i sitt eget arbete innan de publiceras.

Ytterligare information: Principer för publicering av statistik

Statistikcentralen är producent till materialet och äger upphovsrätten om inte annat anges i anslutning till produkten, uppgiften eller tjänsten. Användarvillkor för statistiska uppgifter.

Statistikexperter

Sami Fredriksson
överaktuarie
029 551 2696

Dokumentation som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna