Ämnen
Hälsa och social trygghetArbete, löner och utkomst

Studiestöd

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över studiestöd innehåller uppgifter om mottagarna av studiestöd och om de utbetalda beloppen. Dessutom innehåller statistiken uppgifter om måltidsstödet för högskolestuderande, räntebidrag för studielån, studielånskompensation, studielånsavdrag samt lånegaranti i anslutning till vuxenutbildningsstöd. Uppgifterna fås från FPA:s förmånssystem, och de publiceras månadsvis, kalenderårsvis och läsårsvis.

Producent:

Folkpensionsanstalten