Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

5. Ammatillinen aikuiskoulutustarve vähentynyt

Vuonna 2006 koki 43 prosenttia 18–64-vuotiaista suomalaisista (pl. eläkeläiset ja ne opiskelijat, joilla ei ole työkokemusta) tarvitsevansa lisää ammattitaitoa kehittävää tai uraa edistävää koulutusta. Ammatillisen lisäkoulutuksen tarve on vähentynyt selvästi vuosituhannen alusta, sillä vielä vuonna 2000 lisäkoulutusta koki tarvitsevansa useampi kuin joka toinen, noin 54 prosenttia työikäisistä.

Kuvio 11. Ammatillinen aikuiskoulutustarve sukupuolen mukaan vuosina 2006 ja 2006 (18–64-vuotias väestö, pl. eläkeläiset ja ne opiskelijat, joilla ei ole työkokemusta)

Kuvio 11. Ammatillinen aikuiskoulutustarve sukupuolen mukaan vuosina 2006 ja 2006 (18–64-vuotias väestö, pl. eläkeläiset ja ne opiskelijat, joilla ei ole työkokemusta)

Viimeaikaisilla kokemuksilla ammatillisesta aikuiskoulutuksesta oli selkeä yhteys koettuun lisäkoulutustarpeeseen. Kun edeltävän vuoden aikana ammatilliseen aikuiskoulutukseen osallistuneista noin puolet koki tarvitsevansa lisää ammattitaitoa tai uraa edistävää koulutusta, oli vastaava osuus koulutukseen osallistumattomilla 38 prosenttia.

Vaikka ammatillisen lisäkoulutuksen tarve onkin vähentynyt vuosina 2000–2006, arvioitiin siitä saatavat hyödyt edelleen korkealle. Useampi kuin kuusi kymmenestä 18–64-vuotiaasta työvoimaan kuuluvasta suomalaisesta arvioi ammatillisen lisäkoulutuksen auttavan heitä uuden työpaikan saamisessa, työtehtävien hoitamisessa sekä uralla etenemisessä. Lisäksi reilu kolmannes uskoi ammatillisen lisäkoulutuksen auttavan työpaikan säilyttämisessä.

Koulutuksen eri sisältöaloista koettiin eniten tarvetta liiketalous- ja oikeustieteiden koulutukselle (taulukko 4). Tällaista koulutusta ilmaisi tarvitsevansa noin joka kolmas ammatillista lisäkoulutusta tarvitseva. Tekniikan, tuotannon ja rakentamisen, tietotekniikan sekä terveys- ja sosiaalialan ammatillista lisäkoulutusta ilmoitti tarvitsevansa joka viides koulutusta tarvitsevista.

Taulukko 4. Ammatillinen koulutustarve sisällön mukaan vuonna 2006 (18–64-vuotias väestö, joka ilmaissut tarvitsevansa lisäkoulutusta)

Sisältö Osuudet, %
Liiketalous- ja oikeustieteet 31
Tekniikka, tuotanto, rakentaminen 21
Tietotekniikka 21
Terveys- ja sosiaaliala, hyvinvointi 19
Vieraat kielet 13
Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteet, journalistiikka 12
Palvelut, harrastukset, turvallisuusala 12
Taideaineet 9
Muut alat yhteensä 28
Huom ! Osuudet eivät summaudu 100 prosenttiin, koska vastaaja sai vastata 1-5 eri sisältöalaa

Joka kolmas 18–64-vuotias suomalainen koki tarvetta tai kiinnostusta saada vapaa-aikaan tai harrastuksiin liittyvää koulutusta vuonna 2006. Tarve oli samalla tasolla, kuin mitä se oli vuosituhannen alussa. Eniten vapaa-aikaan tai harrastuksiin liittyvää koulutusta ilmoittivat tarvitsevansa naiset, kaupunkimaisissa kunnissa asuvat, pitkän pohjakoulutuksen omaavat, toimihenkilöt sekä yrittäjät.


Lähde: Aikuiskoulutustutkimus 2006, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsti Pohjanpää (09) 1734 2604, Helena Niemi (09) 1734 2488, Timo Ruuskanen (09) 1734 3620, aikuiskoulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 3.6.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aikuiskoulutukseen osallistuminen [verkkojulkaisu].
ISSN=2489-6918. Aikuiskoulutukseen osallistuminen 2006, 5. Ammatillinen aikuiskoulutustarve vähentynyt . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/aku/2006/01/aku_2006_01_2008-06-03_kat_005_fi.html