Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kulttuuri- ja urheilutapahtumissa käyminen

Uusien asioiden oppimista tapahtuu usein erilaisissa näytöksissä, näyttelyissä ja urheilutapahtumissa käymisen yhteydessä. Näissä tapahtumissa voidaan käydä oppimistavoitteisesti, jolloin motiivina on alun alkaenkin ollut uuden asian oppiminen. Oppimista tapahtuu näissä yhteyksissä tietysti myös muuten, ns. satunnaisoppimisena.

Kävijöiden määrä ja käyntien useus

Teatterissa, konsertissa, oopperassa, baletissa tai tanssinäytöksessä oli 25–64-vuotiaista suomalaisista käynyt vuonna 2006 lähes kaksi kolmasosaa (taulukko 1). Reilu kolmannes oli käynyt em. näytöksissä 1 - 3 kertaa. Elokuvissa oli vuoden aikana vähintään kerran käynyt 25–64-vuotiaista yli puolet ja 1 - 3 kertaa yksi kolmasosa. Museoissa ja taidenäyttelyissä kävijöitä oli ollut suurin piirtein sama määrä. Urheilutapahtumissa oli vieraillut edellisten 12 kuukauden aikana tämän ikäisistä vajaa puolet.

Urheilukilpailuissa tai -tapahtumissa kävijöiden joukossa oli eniten aktiivisia, vähintään 12 kertaa vuodessa näihin tilaisuuksiin osallistuvia. Heidän osuutensa urheilutilaisuuksissa kävijöistä oli 11 prosenttia. Muissa tapahtumissa ja näyttelyissä kävijöissä näin aktiivisia oli vain muutama prosentti.

Taulukko 1. Eri tapahtumissa, esityksissä ja näyttelyissä käyminen vuonna 2006 (25-64-vuotias väestö), %

Tapahtuma Käyntejä, %
Ei kertaakaan 1 - 3 kertaa 4 - 6 kertaa 7 - 12 kertaa Yli 12 kertaa Yhteensä
Teatteri, konsertti, ooppera, baletti tai tanssinäytös 36 39 14 7 4 100
Museot, taidenäyttelyt 47 37 10 3 2 100
Elokuvat 48 34 11 5 2 100
Urheilukilpailut, -tapahtumat 53 24 9 5 11 100

Sukupuolen vaikutus kulttuuri- ja urheilutapahtumissa käynteihin

Aikuiskoulutukseen osallistui 25–64-vuotiaista naisista vuonna 2006 lähes kuusi kymmenestä (59 %). Samanikäisistä miehistä osallistujia oli selkeästi vähemmän, alle puolet (47 %). Naiset olivat miehiä aktiivisempia myös kulttuuritapahtumiin osallistumisessa (kuvio 1.) Kun teatterissa, konserteissa, oopperassa, baletissa tai tanssinäytöksessä oli vuoden aikana käynyt lähes kolme neljäsosaa 25–64-vuotiaista naisista, oli saman ikäluokan miehistä näissä tapahtumissa vieraillut hieman yli puolet. Naisista museoissa, taidenäyttelyissä ja elokuvissa käyneitä oli lähes 60 prosenttia. Miehistä näissä tapahtumissa oli vieraillut noin kymmenen prosenttiyksikköä harvempi. Sen sijaan urheilukilpailut ja -tapahtumat olivat miehille mieleen; niitä oli käynyt ainakin kerran vuoden aikana seuraamassa heistä noin 55 prosenttia. Naisista kävijöitä oli 16 prosenttiyksikköä vähemmän.

Kuvio 1. Erilaisiin tapahtumiin osallistuminen vuoden aikana sukupuolen mukaan vuonna 2006 (25–64-vuotias väestö)

Kuvio 1. Erilaisiin tapahtumiin osallistuminen vuoden aikana sukupuolen mukaan vuonna 2006 (25–64-vuotias väestö)

Iän vaikutus kulttuuri- ja urheilutapahtumissa käynteihin

Aikuiskoulutukseen osallistuivat vuoden aikana nuoremmat, 25–44-vuotiaat, 45–64-vuotiaita useammin. Aikuiskoulutukseen osallistuneita oli heistä noin kuusi kymmenestä, 45–54-vuotiaista osallistuneita oli hieman vähemmän (56 %). Varttuneimmista, 55–64-vuotiaiden ikäluokkaan kuuluvista taas harvempi kuin neljä kymmenestä osallistui aikuiskoulutukseen. Iän vaikutus eri kulttuuritapahtumiin osallistumisessa ei sen sijaan ole aivan yhtä selkeä, vaikka joitain ikäluokittaisia eroavaisuuksia löytyykin.

Ikä vaikuttaa lineaarisesti henkilön elokuvissa käynteihin; mitä nuoremmasta henkilöstä on kyse, sitä useammin elokuvissa käydään. Nuorimpaan, 25–34-vuotiaiden ikäluokkaan kuuluvista oli vuoden aikana käynyt elokuvissa vähintään kerran 69 prosenttia. 35–44-vuotiaista elokuvissa oli käynyt noin kuusi kymmenestä, 45–54-vuotiaista vajaa puolet ja vanhimmasta, 55–64-vuotiaiden ikäluokasta vain kolmasosa. Myös yli 12 kertaa vuoden aikana elokuvissa käyneitä oli eniten nuorimmassa ikäluokassa (5 %). Heitä vanhempiin ikäluokkiin kuuluvissa näitä erittäin aktiivisia elokuvissa kävijöitä oli yhdestä kolmeen prosenttiin.

Ikä vaikuttaa myös urheilutapahtumissa käyntien määrään ja useuteen. Eniten näissä tapahtumissa olivat käyneet 35–44-vuotiaat, joista yli puolet (56 %), oli vieraillut vähintään yhdessä urheilutapahtumassa vuoden aikana. Myös nuorimpaan ikäluokkaan kuuluvista useampi kuin joka toinen (54 %) oli käynyt jossain urheilutapahtumassa. Kahteen vanhimpaan ikäluokkaan kuuluvissa oli tapahtumissa käyneitä selvästi vähemmän, 45–54-vuotiaissa noin 46 prosenttia ja 55–64-vuotiaissa kymmenen prosenttiyksikköä tätäkin vähemmän. Yli 12 kertaa vuoden aikana urheilutapahtumissa käyneitä oli niin ikään eniten 35–44-vuotiaissa (15 prosenttia ikäluokasta). Tätä nuoremmissa näitä erittäin aktiivisia urheilutapahtumien seuraajia oli lähes 10 prosenttia, 45–54-vuotiaissa taas 12 prosenttia ja 55–64-vuotiaista vain seitsemän prosenttia oli käynyt vuoden aikana vähintään 12 tapahtumassa.

Iällä ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä museoissa ja taidenäyttelyissä eikä teattereissa, konserteissa, oopperoissa, baleteissa tai tanssinäytöksissä käynteihin.

Työmarkkina-aseman vaikutus kulttuuri- ja urheilutapahtumissa käynteihin

Työlliset 25–64-vuotiaat osallistuivat vuonna 2006 selvästi työttömiä ja työvoiman ulkopuolisia useammin aikuiskoulutukseen. Kun heistä osallistujia oli noin kuusi kymmenestä, oli työttömistä ja työvoiman ulkopuolisista osallistuneita ainoastaan kolmasosa. Työlliset 25–64-vuotiaat olivat käyneet työttömiä ja työvoiman ulkopuolisia useammin myös näytöksissä, näyttelyissä ja urheilutapahtumissa (kuvio 2), joskaan erot ennen kaikkea työvoiman ulkopuolisiin verrattuna eivät ole yhtä selkeät. Esimerkiksi kun teatterissa, konsertissa, oopperassa, baletissa tai tanssiesityksessä oli vieraillut vuoden 2006 aikana 68 prosenttia työllisistä, oli kävijöitä työvoiman ulkopuolisista 57 prosenttia ja työttömistä 41 prosenttia. Sama trendi on havaittavissa muidenkin tapahtumien osalta; työlliset ovat aktiivisimpia, seuraavaksi tulevat työvoiman ulkopuoliset ja kolmantena työttömät.

Kuvio 2. Erilaisiin tapahtumiin osallistuminen vuoden aikana työmarkkina-aseman mukaan vuonna 2006 (25–64-vuotias väestö)

Kuvio 2. Erilaisiin tapahtumiin osallistuminen vuoden aikana työmarkkina-aseman mukaan vuonna 2006 (25–64-vuotias väestö)

Aikuiskoulutukseen osallistumisen vaikutus kulttuuri- ja urheilutapahtumissa käynteihin

Aikuiskoulutukseen edeltävän vuoden aikana osallistuneet kävivät osallistumattomia useammin erilaisissa kulttuuri- ja urheilutapahtumissa vuonna 2006 (kuvio 3). Erot osallistuneiden hyväksi ovat hyvin selkeät. Eri kulttuuritapahtumissa sekä elokuvissa käyntien osalta eroa aikuiskoulutukseen osallistuneiden hyväksi oli noin 20 prosenttiyksikköä. Urheilukilpailuissa ja -tapahtumissa taas aikuiskoulutukseen osallistuneista vieraili noin joka toinen, osallistumattomista vajaa kymmenen prosenttiyksikköä harvempi.

Kuvio 3. Erilaisiin tapahtumiin osallistuminen vuoden aikana aikuiskoulutukseen osallistumisen mukaan vuonna 2006 (25–64-vuotias väestö)

Kuvio 3. Erilaisiin tapahtumiin osallistuminen vuoden aikana aikuiskoulutukseen osallistumisen mukaan vuonna 2006 (25–64-vuotias väestö)

Lähde: Aikuiskoulutustutkimus 2006

Lisätietoja: Timo Ruuskanen (09) 1734 3620, Irja Blomqvist (09) 1734 3221, aikuiskoulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 4.2.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aikuiskoulutukseen osallistuminen [verkkojulkaisu].
ISSN=2489-6918. Suomalaiset kulttuuri- ja urheilutapahtumissa 2006, Kulttuuri- ja urheilutapahtumissa käyminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aku/2006/05/aku_2006_05_2010-02-04_kat_001_fi.html