Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 23.3.2015

Energian kokonaiskulutus laski 2 prosenttia viime vuonna

Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan noin 1 340 petajoulea (PJ) eli noin 372 terawattituntia (TWh) vuonna 2014, mikä oli yli 2 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2013. Sähkön kulutus oli 83,3 TWh, eli noin prosentin vähemmän kuin vuotta aiemmin. Viime vuoden tavallista lämpimämpi sää vähensi lämmitysenergian tarvetta. Pohjoismaiden parantunut vesitilanne puolestaan lisäsi sähkön nettotuontia 14 prosenttia. Energiantuotannon hiilidioksidipäästöt laskivat 6 prosenttia viime vuoden tasosta.

Energian kokonaiskulutus, loppukäyttö ja hiilidioksidipäästöt 1990–2014*

Energian kokonaiskulutus, loppukäyttö ja hiilidioksidipäästöt 1990–2014*
Viime vuoden tavallista lämpimämpi sää sekä sähkön nettotuonnin lisääntyminen vaikuttivat fossiilisten- ja puupolttoaineiden kulutuksen vähenemiseen. Yksittäisistä energianlähteistä viime vuonna eniten laski maakaasun kulutus, 14 prosenttia (15 PJ). Selvästi laski myös hiilen (sisältää kivihiilen lisäksi koksin sekä masuuni- ja koksikaasut) kulutus, 11 prosenttia (16 PJ). Öljyn kulutus laski 3 prosenttia (7,9 PJ). Turpeen käyttö lisääntyi edellisvuodesta 9 prosenttia (5,4 PJ), mitä selittää vuoden 2013 poikkeuksellisen alhainen turpeen käyttö. Puupolttoaineiden käyttö pieneni lähes 2 prosenttia (5,5 PJ) ja niillä katettiin noin neljännes Suomen kokonaisenergian kulutuksesta.

Fossiilisten polttoaineiden käyttö väheni 7 prosentilla edellisvuodesta, mikä nosti uusiutuvan energian osuutta prosenttiyksiköllä. Uusiutuvan energian osuus energian kokonaiskulutuksesta nousi 32 prosenttiin viime vuonna.

Energian loppukäyttö pieneni prosentilla. Teollisuuden osuus energian loppukäytöstä oli ennakkotiedon mukaan 47 prosenttia, joka oli sama kuin vuotta aikaisemmin. Rakennusten lämmityksen osuus on neljäsosa energian loppukäytöstä, mikä pieneni prosentilla vuodesta 2013. Liikenteen energian käyttö pieneni prosentin, kulutuksen osuus pysyi lähes edellisvuoden tasolla.

Sähkön nettotuonti saavutti uuden ennätystason lisääntyen 14 prosenttia (8,1 PJ). Nettotuonnin osuus Suomessa kulutetusta sähköstä oli 22 prosenttia. Sähkön tuonti Ruotsista lisääntyi 47 prosenttia. Tuonti Venäjältä puolestaan väheni 28 prosenttia. Sähkön vienti Viroon kasvoi reilusti yli kaksinkertaiseksi. Sähkön kotimainen tuotanto laski 4 prosenttia viime vuodesta. Lämmin sää vaikutti sähkön ja lämmön yhteistuotannolla tuotetun sähkön määrän laskuun lähes 7 prosentilla. Lauhdevoiman tuotanto väheni 25 prosenttia johtuen ennen kaikkea Pohjoismaiden edellisvuotta paremmasta vesitilanteesta. Tuulivoimatuotanto jatkoi reipasta kasvuaan 44 prosentilla (1,2 PJ). Vaikka tuulivoimatuotanto on viidessä vuodessa nelinkertaistunut, on sen osuus Suomen energian kokonaiskulutuksesta 0,3 prosenttia.

Viime vuonna Suomeen tuotiin erilaisia energiatuotteita 10 miljardin euron arvosta, joka oli 25 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Eniten energiatuotteita tuotiin Venäjältä, jonka osuus tuonnin arvosta oli noin 61 prosenttia. Vastaavasti Suomesta vietiin energiatuotteita 5,2 miljardin euron arvosta, joka oli 25 prosenttia vähemmän vuotta aiempaan verrattuna. Energiatuotteita vietiin Suomesta eniten EU-maihin, joiden osuus viennin arvosta oli 76 prosenttia.

Kivihiilivarastot olivat joulukuussa noin 29 TWh eli 26 prosenttia suuremmat verrattuna vuotta aikaisempaan. Turvevarastoissa arvioitiin olevan energiaturvetta noin 18 TWh eli 6 prosenttia vähemmän kuin samaan aikaan edellisvuonna.

Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TJ) ja CO2-päästöt (Mt)

Korjattu 23.3.2015 klo 17:00. Korjattu luku on merkitty punaisella.
Energialähde 2014* Vuosimuutos-%* Osuus % energian
kokonaiskulutuksesta*
Öljy 308 693 -3 23
Hiili 1) 134 823 -11 10
Maakaasu 91 678 -14 7
Ydinenergia 2) 247 174 0 18
Sähkön nettotuonti 3) 64 690 14 5
Vesivoima 3) 47 523 4 4
Tuulivoima 3) 4 007 44 0
Turve 62 260 9 5
Puupolttoaineet 333 198 -2 25
Muut 46 077 -9 3
ENERGIAN KOKONAISKULUTUS 1 340 123 -2 100
Ulkomaanliikenne 28 639 -11 .
Energiasektorin CO2-päästöt 45 -6 .
1) Hiili: sisältää kivihiilen, koksin sekä masuuni- ja koksikaasun.
2) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Ydinvoima: 10,91 TJ/GWh (kokonaishyötysuhde 33 %)
3) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Vesi- ja tuulivoima sekä sähkön nettotuonti: 3,6 TJ/GWh (100 %)
4) *Ennakollinen tieto

Lähde: Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus

Lisätietoja: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (595,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 23.3.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energian hankinta ja kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-795X. 4. vuosineljännes 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehk/2014/04/ehk_2014_04_2015-03-23_tie_001_fi.html