Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.3.2019

Energian kokonaiskulutus kasvoi 2 prosenttia vuonna 2018

Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 1,38 miljoonaa terajoulea (TJ) vuonna 2018, mikä vastasi 2 prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna. Kasvu johtui sekä fossiilisten polttoaineiden ja turpeen että uusiutuvien energialähteiden käytön lisääntymisestä. Polttoaineiden energiakäytön hiilidioksidipäästöt kasvoivat 3 prosenttia, mihin vaikutti erityisesti turpeen käytön kasvu. Sähkön kokonaiskulutus kasvoi 2 prosentilla 87 terawattituntiin (TWh).

Energian kokonaiskulutus ja hiilidioksidipäästöt 1990–2018*

Energian kokonaiskulutus ja hiilidioksidipäästöt 1990–2018*
Vuonna 2018 uusiutuvien energianlähteiden käyttö lisääntyi 3 prosenttia ja niiden osuus energian kokonaiskulutuksesta kasvoi prosenttiyksiköllä 37 prosenttiin. Metsäteollisuuden jäteliemien kulutus kasvoi 9 prosenttia. Sen seurauksena puupolttoaineiden kulutus kasvoi yhteensä 4 prosenttia ja ne olivat 27 prosentin osuudellaan Suomen käytetyin energialähde. Tuulivoiman tuotanto kasvoi 22 prosenttia ja vesivoiman puolestaan laski 10 prosenttia.

Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käyttö kasvoivat 2 prosentilla edellisvuodesta ja niiden osuus energian kokonaiskulutuksesta oli 40 prosenttia. Öljyn ja hiilen kohdalla kulutus laski 1–2 prosenttia. Maakaasun kulutus puolestaan lisääntyi 12 prosentilla. Alkuvuoden kylmällä jaksolla kiinteiden puupolttoaineiden hankinnan haasteet lisäsivät merkittävästi turpeen kulutusta. Koko vuonna turvetta kuluikin 24 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Öljy oli puupolttoaineiden jälkeen Suomen toiseksi merkittävin energialähde 22 prosentin osuudella energian kokonaiskulutuksesta.

Sähkön kotimainen tuotanto vuonna 2018 oli 67 TWh, joka oli 4 prosenttia edellisvuotta enemmän. Ydinvoimalla tuotettiin jälleen noin kolmannes sähköstä. Lähes yhtä paljon sähköä tuotettiin sähkön ja lämmön yhteistuotannolla. Vesivoiman tuotanto laski huonon vesitilanteen johdosta kolmantena vuonna peräkkäin, mikä osaltaan vaikutti lauhdevoiman tuotannon 49 prosentin kasvuun. Tuulivoiman tuotanto lisääntyi 22 prosenttia ja sen osuus sähkön kokonaistuotannosta kohosi 9 prosenttiin. Aurinkovoima oli reippaassa kasvussa ja sillä tuotettu sähkö lähes nelinkertaistui edellisvuodesta. Siitä huolimatta aurinkovoiman tuotanto vastasi vain 2 promillea kokonaistuotannosta. Sähkön kokonaiskulutuksesta 20 TWh, eli 23 prosenttia katettiin sähkön nettotuonnilla. Nettotuonnin määrä laski hieman edellisestä vuodesta ja Venäjän osuus tuonnista kasvoi.

Energian loppukäyttö kasvoi kokonaisuutena 2 prosenttia. Suurinta kasvu oli teollisuudessa, 4 prosenttia. Teollisuuden osuus koko loppukäytöstä oli 48 prosenttia. Rakennusten lämmitysenergian kulutus pysyi edellisen vuoden tasolla ja niiden osuus energian loppukäytöstä oli 25 prosenttia. Liikenteen osalta energian loppukäyttö laski prosentilla ja sen osuus oli 16 prosenttia.

Viime vuonna Suomeen tuotiin erilaisia energiatuotteita 10,7 miljardin euron arvosta, joka oli 21 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Eniten energiatuotteita tuotiin Venäjältä, jonka osuus tuonnin arvosta oli noin 61 prosenttia. Vastaavasti Suomesta vietiin energiatuotteita 5,4 miljardin euron arvosta, joka oli 14 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TJ) ja CO2-päästöt (Mt)

Energialähde 2018* Vuosimuutos-%* Osuus % energian
kokonaiskulutuksesta*
Öljy 307 563 -2 22
Hiili 1) 112 121 -1 8
Maakaasu 73 576 12 5
Ydinenergia 2) 238 784 2 17
Sähkön nettotuonti 3) 71 769 -2 5
Vesivoima 3) 47 322 -10 3
Tuulivoima 3) 21 086 22 2
Turve 66 696 24 5
Puupolttoaineet 376 338 4 27
Muut 67 751 6 5
ENERGIAN KOKONAISKULUTUS 1 383 005 2 100
Ulkomaanliikenne 46 019 7 .
Polttoaineiden energiakäytön CO2–päästöt 41 3 .
1) Hiili: sisältää kivihiilen, koksin sekä masuuni- ja koksikaasun.
2) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Ydinvoima: 10,91 TJ/GWh (kokonaishyötysuhde 33 %)
3) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Vesi- ja tuulivoima sekä sähkön nettotuonti: 3,6 TJ/GWh (100 %)
4) *Ennakollinen tieto

Lähde: Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus

Lisätietoja: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (482,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 28.3.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energian hankinta ja kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-795X. 4. vuosineljännes 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehk/2018/04/ehk_2018_04_2019-03-28_tie_001_fi.html