Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 17.4.2020

Fossiilisten polttoaineiden kulutus väheni 6 prosenttia vuonna 2019

Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 1,36 miljoonaa terajoulea (TJ) vuonna 2019, mikä vastasi prosentin laskua edellisvuoteen verrattuna. Lasku johtui erityisesti fossiilisten polttoaineiden ja turpeen kulutuksen vähenemisestä. Polttoaineiden energiakäytön hiilidioksidipäästöt vähenivät lähes 7 prosenttia hiilen kulutuksen laskun seurauksena. Sähkön kokonaiskulutus laski 2 prosentilla 86 terawattituntiin (TWh).

Energian kokonaiskulutus ja hiilidioksidipäästöt 1990–2019*

Energian kokonaiskulutus ja hiilidioksidipäästöt 1990–2019*

Uusiutuvien energianlähteiden käyttö kasvoi prosentin vuonna 2019 ja niillä katettiin 37 prosenttia energian kokonaiskulutuksesta. Puupolttoaineiden kulutus kasvoi jo neljättä vuotta peräkkäin ja niiden kulutus nousi jälleen vuonna 2019 ennätykselliselle tasolle. Eniten kasvoi puupolttoaineiden käyttö teollisuudessa ja energiantuotannossa, 3 prosenttia. Puupolttoaineet olivat 28 prosentin osuudellaan Suomen käytetyin energianlähde. Vesivoiman tuotanto väheni neljättä vuotta peräkkäin. Tuulivoiman tuotanto jatkoi nousuaan rikkoen edellisen vuoden tuotantoennätyksen 2 prosentin kasvun jälkeen.

Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käyttö laski 6 prosentilla edellisvuodesta. Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen osuus energian kokonaiskulutuksesta oli 38 prosenttia, mikä oli 2 prosenttiyksikköä edellisvuotta vähemmän. Hiilen kulutus laski 21 prosenttia. Suurin osa hiilen energiakäytöstä on kivihiiltä, jonka kulutus väheni sähkön- ja lämmön yhteistuotannossa, sähkön erillistuotannossa sekä teollisuudessa. Öljyn kulutus pysyi lähes samana edellisvuoteen verrattuna. Maakaasun ja turpeen kulutukset laskivat 4 ja 9 prosenttia vastaavasti. Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen kulutuksen laskuun vaikuttivat osin sähkön erillistuotannon huomattava väheneminen, polttoaineita koskevat veronkorotukset vuoden alussa sekä päästöoikeuksien kallistuminen.

Sähkön kotimainen tuotanto vuonna 2019 oli 66 TWh, joka oli 2 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Ydinvoiman tuotanto kasvoi 5 prosenttia ja sillä katettiin 35 prosenttia kotimaisesta sähkön tuotannosta. Toiseksi eniten sähköä tuotettiin sähkön ja lämmön yhteistuotannolla, 33 prosenttia. Ydinvoiman tuotannon lisäyksellä paikattiin vesivoiman tuotannon ja lauhdetuotannon laskua. Lauhdetuotanto väheni 48 prosenttia edellisvuodesta ja sen osuus sähkön kokonaistuotannosta oli 4 prosenttia. Aurinkovoiman tuotanto lähes kaksinkertaistui edellisvuodesta, mutta sen osuus sähkön kokonaistuotannosta oli vain 3 promillea. Vesivoiman osuus oli 19 ja tuulivoiman 9 prosenttia sähkön tuotannosta. Sähkön kokonaiskulutukseen sisältyy kotimaisen sähköntuotannon lisäksi ulkomailta tuotu sähkö. Sähkön nettotuonnin määrä pysyi lähes muuttumattomana vuonna 2019. Nettotuonnilla katettiin 23 prosenttia sähkön kokonaiskulutuksesta.

Energian loppukäyttö laski kokonaisuutena 2 prosenttia. Suurinta lasku oli teollisuudessa, 3 prosenttia. Teollisuuden osuus koko loppukäytöstä oli 45 prosenttia. Rakennusten lämmitysenergian kulutus laski prosentin edellisestä vuodesta ja sen osuus energian loppukäytöstä oli 26 prosenttia. Liikenteen osalta energian loppukäyttö laski prosentilla ja sen osuus oli 17 prosenttia.

Viime vuonna Suomeen tuotiin erilaisia energiatuotteita 10,2 miljardin euron arvosta, joka oli 4 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Eniten energiatuotteita tuotiin Venäjältä, jonka osuus tuonnin arvosta oli noin 64 prosenttia. Vastaavasti Suomesta vietiin energiatuotteita 5,6 miljardin euron arvosta, joka oli 3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TJ) ja CO2-päästöt (Mt)

Energialähde 2019* Vuosimuutos-%* Osuus % energian
kokonaiskulutuksesta*
Öljy 308 493 0 23
Hiili 1) 90 025 -21 7
Maakaasu 72 752 1 5
Ydinenergia 2) 250 102 5 18
Sähkön nettotuonti 3) 72 151 1 5
Vesivoima 3) 44 231 -7 3
Tuulivoima 3) 21 420 2 2
Turve 56 308 -9 4
Puupolttoaineet 377 726 1 28
Muut 68 580 3 5
ENERGIAN KOKONAISKULUTUS 1 361 787 -1 100
Ulkomaanliikenne 49 018 6 .
Polttoaineiden energiakäytön CO2–päästöt 39 -7 .
1) Hiili: sisältää kivihiilen, koksin sekä masuuni- ja koksikaasun.
2) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Ydinvoima: 10,91 TJ/GWh (kokonaishyötysuhde 33 %)
3) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Vesi- ja tuulivoima sekä sähkön nettotuonti: 3,6 TJ/GWh (100 %)
4) *Ennakollinen tieto

Lähde: Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus

Lisätietoja: Aleksi Sandberg 029 551 3326, energia@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala

Julkaisu pdf-muodossa (662,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 17.4.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energian hankinta ja kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-795X. 4. vuosineljännes 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehk/2019/04/ehk_2019_04_2020-04-17_tie_001_fi.html