Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 14.12.2009

Energian kokonaiskulutus laski 4 prosenttia vuonna 2008

Energian kokonaiskulutus Suomessa oli vuonna 2008 1,42 miljoonaa terajoulea (TJ), mikä oli 4,2 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Sähköä käytettiin 87,2 terawattituntia (TWh), mikä oli 3,5 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Teollisuustuotannon supistuminen sekä lämmin sää vähensivät energian kulutusta edellisestä vuodesta. Myös hiililauhteen korvautuminen vesivoimalla sähkön tuotannossa vähensi merkittävästi primäärienergian kokonaiskulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. Uusiutuvan energian osuus nousi kolme prosenttiyksikköä yltäen lähes 28 prosenttiin energian kokonaiskulutuksesta vuonna 2008. Energian tuotannon ja käytön hiilidioksidipäästöt vähenivät merkittävästi enemmän kuin energian kokonaiskulutus, kaikkiaan 13 prosenttia.

Vuonna 2008 energian kokonaiskulutus oli 1,42 miljoonaa terajoulea. Vähennystä edellisvuoteen verrattuna oli neljä prosenttia. Yksittäisistä energialähteistä eniten vähentyi hiilen (kivihiili, koksi sekä masuuni- ja koksikaasu) kulutus, 26 prosenttia. Myös turpeen käyttö väheni huomattavasti, 20 prosenttia. Kaksi peräkkäistä tuotanto-olosuhteiltaan vaikeaa kesää aiheuttivat loppuvuodesta niukkuutta turpeen saatavuuteen. Maakaasun energiakäyttö puolestaan kasvoi 2 prosenttia pääasiassa sähkön ja lämmön yhteistuotannossa. Öljyn käyttö puolestaan jatkoi vähenemistä 2,5 prosentilla edellisestä vuodesta. Puuperäisten polttoaineiden käyttö pysyi edellisen vuoden tasolla.

Koko vuoden poikkeuksellisen hyvänä jatkunut vesitilanne nosti vesivoiman tuotannon Suomessa uuteen ennätykseensä 17 TWh:iin, mikä vastaa 23 prosenttia koko sähkön tuotannosta. Pääosin hiilellä ja turpeella tuotettua lauhdesähköä tarvittiin 39 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Myös tuulivoiman tuotanto oli ennätystasolla ja kasvoi uusien tuulivoimalaitosten myötä 38 prosenttia. Ydinvoiman tuotanto puolestaan laski 2 prosenttia edellisvuodesta. Norjassa ja Ruotsissa vesivarastot painuivat loppuvuodesta pitkän aikavälin keskiarvon alapuolelle, mikä vähensi sähkön tuontia muista Pohjoismaista. Vuoden loppupuolella Suomi olikin nettomyyjä Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. Sähkön tuonti Venäjältä ja Virosta kuitenkin kasvoi pitäen nettotuonnin pienessä nousussa. Sähkön nettotuonti vastasi 15 prosenttia sähkön kokonaiskulutuksesta.

Uusiutuvan energian osuus nousi lähes 28 prosenttiin

Uusiutuvan energian osuus energian kokonaiskulutuksesta nousi vuonna 2008 uuteen ennätykseensä, 28 prosenttiin energian kokonaiskulutuksesta. EU:n tavoitteet uusiutuvalle energialle määritellään suhteessa energian loppukutukseen; tällä tavoin laskettuna osuus Suomessa on ollut noin 4-5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin energian kokonaiskulutuksesta laskettu osuus. Uusiutuvista energialähteistä kasvoivat vesivoima ja tuulivoima, 21 ja 38 prosenttia edellisestä vuodesta. Tuulivoiman osuus energian kokonaiskulutuksesta säilyi noin 0,07 prosentissa. Lämpö- ja voimalaitokset käyttivät kiinteitä puupolttoaineita 11 prosenttia edellisvuotta enemmän. Metsähakkeen käyttö kasvoi ennätyslukemiin vuonna 2008. Kaikkiaan metsähaketta poltettiin lähes puolitoistakertainen määrä edellisvuoteen verrattuna. Metsäteollisuuden sivutuotepuun ja mustalipeän käyttö sen sijaan kääntyi laskuun. Vuonna 2008 kulutettujen liikennepolttoaineiden energiasisällöstä 2 prosenttia oli biopolttoaineita, mikä vastasi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain velvoitetta.

Energian kokonaiskulutus ja hiilidioksidipäästöt

Energian kokonaiskulutus ja hiilidioksidipäästöt

Talouden taantuminen loppuvuodesta ja lämmin sää vähensivät energian kulutusta

Teollisuustuotannon kasvu pysähtyi kesällä ja kääntyi voimakkaaseen laskuun loppuvuodesta. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2008 bruttokansantuotteen kasvu hidastui 1,0 prosenttiin edellisvuoden yli neljästä prosentista. Marraskuussa kaikkien teollisuuden päätoimialojen tuotanto kääntyi laskuun. Teollisuuden tuotannon lasku näkyi teollisuuden sähkön kulutuksessa, joka väheni poikkeuksellisen paljon, yli 7 prosenttia. Erityisesti laskua oli paljon sähköä kuluttavassa metsäteollisuudessa, jonka tuotanto oli koko vuoden laskeva. Muun kuin teollisuuden sähkön kulutus pysyi edellisvuoden tasolla. Sähköä käytettiin Suomessa viime vuonna kaikkiaan 87,2 terawattituntia.

Kaukolämpöä ja muuta lämmitysenergiaa kului keskimääräistä vähemmän lämpimän vuoden johdosta. Kaukolämpöä tuotettiin viime vuonna 32,7 TWh. Määrä oli 2 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Liikenteen energian kulutus kääntyi ensimmäistä kertaa 2000-luvulla laskuun, ollen edellisvuotta 2 prosenttia pienempi. Liikennepolttoaineineista moottoribensiinin kulutus laski 5 prosenttia, mutta dieselöljyn kulutus jatkoi vielä kasvuaan, 2 prosenttia edellisestä vuodesta.

Energian kulutus 2008–2007, terajoulea

  2008 2007 Muutos-%
Öljy 351 672 360 528 -2
Puupolttoaineet 302 146 302 214 0
Ydinenergia 240 542 245 468 -2
Hiili 141 901 191 439 -26
Maakaasu 150 768 147 456 2
Turve 81 457 102 260 -20
Vesivoima 60 874 50 366 21
Sähkön nettotuonti 45 979 45 205 2
Tuulivoima 938 678 38
Muut 39 336 31 369 25
Yhteensä 1 415 613 1 476 983 -4

Energian tuotannon ja käytön hiilidioksidipäästöt vähenivät 13 prosenttia

Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käyttö väheni 24 prosenttia sähkön ja lämmön tuotannossa edellisestä vuodesta, mikä vähensi energiasektorin hiilidioksidipäästöjä merkittävästi, kaikkiaan 13 prosenttia. Päästöjen vähenemiseen energiasektorilla vaikuttivat myös vesivoiman kasvu sähkön tuotannossa ja energian kulutuksen väheneminen. Myös liikenteen päästöt laskivat ensimmäistä kertaa 2000-luvulla, ollen 4 prosenttia edellisvuotta pienemmät. Energiasektorin hiilidioksidipäästöjen osuus kaikista kasvihuonekaasupäästöistä oli 76 prosenttia vuonna 2008.

Polttoaineiden käytön CO2-päästöt 2007–2008, miljoonaa tonnia

  2008 1) 2007 Muutos %
CO2-päästöt 2) 53,5 61,7 -13,2
1) Ennakollinen luku
2) fossiilisten polttoaineiden ja turpeen polton päästöt (CRF 1.A)

Linkki kasvihuonekaasupäästöjen julkistukseen (4.12.2009).


Lähde: Energiatilasto - Vuosikirja 2009. Tilastokeskus (ilmestyy vuoden 2010 alussa).

Lisätietoja: Leena Timonen 09 1734 2518, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (10 sivua 259,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

[an error occured while processing this directive]
Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 14.12.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energiankulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6842. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ekul/2008/ekul_2008_2009-12-14_tie_001_fi.html